Zatvorenie školy

Na základe výskytu ochorenia COVID-19 bude budova školy až do odvolania uzavretá. V nevyhnutných prípadoch je možné kontaktovať vedenie školy na uvedených emailových adresách:
goblova@szske.sk
vozarova@szske.sk
abdi@szske.sk

Potvrdenie o návšteve školy

V aktuálnej situácii dávame do pozornosti elektronický spôsob získania potvrdenia o návšteve školy:

1. možnosť je cez stránku szske.edupage.org
Návod, ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy je k dispozícii adrese: help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=sk

2. možnosť prostredníctvom stránky www.potvrdeniaonavsteveskoly.sk
Na stránke potvrdeniaonavsteveskoly.sk je možné overiť, či osoba (žiak alebo študent do 26 rokov) je žiakom alebo študentom na niektorej slovenskej škole.

Postup získania potvrdenia prostredníctvom stránky www.potvrdeniaonavsteveskoly.sk:

  • prvým krokom je zadanie rodného čísla žiaka bez lomky,
  • v pravej spodnej časti kliknúť na tlačidlo začať,
  • stiahnuť vygenerované potvrdenie do počítača,
  • stiahnuté potvrdenie je možné poslať emailom, resp. vytlačiť.

Poznámka:
Zatiaľ nemáme referencie o akceptácii uvedených potvrdeniach od jednotlivých organizácií a úradov. Preto Vás chceme poprosiť o spätnú väzbu, či Vám uvedené potvrdenie akceptovali, alebo trvali na klasickom papierovom s pečiatkou školy.

Dištančné vzdelávanie

Podľa rozhodnutia ministra školstva sa od 12.10.2020 prerušuje vyučovanie a žiaci nastupujú na dištančné vzdelávanie do odvolania. Prerušenie vyučovania sa týka všetkých tried (aj I.ZT, I.DRA a III.DRA). Ďaľšie pokyny vám budú zaslané prostredníctvom EduPage.

Triedny aktív pre rodičov žiakov I. ročníka

Vážení rodičia prvákov,
srdečne Vás pozývame na triedne aktívy ZRPŠ, ktoré sa ukutočnia 25.9.2020 v budove školy za dodržania protiepidemických opatrení (dezinfekcia rúk, odstup, rúško, meranie teploty). Podmienkou účasti na stretnutí je odovzdať triednemu učiteľovi čestné prehlásenie.

Časový rozpis triednych aktívov ZRPŠ:
I.AV/OO – 15:30
I.FL – 15:45
I.ZL – 16:00
I.ZuA – 16:00

Príloha č. 1: Čestné prehlásenie

Účelové cvičenie žiakov I. ročníka

Účelové cvičenie pre žiakov I. ročníkov sa uskutočnilo 16. 09. 2020 v rekreačnej oblasti Anička. S očakávaním a predpoveďou pekného počasia sme sa zišli na školskom dvore, odkiaľ sme sa spoločne presunuli na miesto konania.
Cvičenia sa zúčastnilo 95 žiakov prvého ročníka. Na pripravených stanovištiach, či už zo zdravotnej prípravy, orientácie v prírode alebo civilnej ochrany a behu na 100m si žiaci otestovali svoje vedomosti a zručnosti. Po skončení cvičenia sa uskutočnilo vyhodnotenie. Potom sme sa spoločne presunuli k štadiónu Lokomotívy, kde bol daný rozchod.

Kurz ochrany života a zdravia 2020

V tomto školskom roku sa KOŽAZ žiakov 3. ročníka uskutočnil s dennou dochádzkou. Na miesto konania kurzu (a späť) sme sa každý deň presúvali pešo. Zraz a rozchod žiakov bol daný pred štadiónom Lokomotívy.

1. deň – Horný Bankov

2. deň – Vyhliadková veža – Hradová

3.  deň – Alpinka

Žiaci pracovali v skupinách podľa tried. Každý deň si žiaci rozširovali, upevňovali vedomosti, zručnosti a návyky z učiva ochrany života a zdravia, zvyšovali svoju telesnú zdatnosť, vytrvalosť a psychickú odolnosť. Napr. ako prežiť v prírode, bezpečnostné zásady zakladania ohňa a stanovania, ale aj ako poskytovať prvú pomoc pri rôznych poraneniach, aké je poradie naliehavosti ošetrenia zranených osôb, atď., ako postupovať pri požiari, výbuchu plynu, pri závale (zosuve pôdy), pri leteckom nešťastí, pri radiačnej havárii, pri otrave potravinami a vodou…

S nadšením sa žiaci pustili aj do hľadania „ kešiek “ pomocou turistického GPS. V keške ich čakala sladká odmena , ale aj úlohy.

Boli to tri dni plné aktivít, krásneho slnečného počasia a „vyčerpávajúcej“ turistiky.

Tešili sme sa zo spoločného času a môžeme povedať, že sa budúci tretiaci majú na čo tešiť 🙂