Dni laboratórnych technológií – DILATECH 2022

Sprievodné podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku
7. 11.  – 11. 11. 2022

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je každoročne organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Týždeň vedy a techniky na Slovensku sa uskutočnil v období 7. – 13. novembra 2022. Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín.

Stredná zdravotnícka škola na Moyzesovej ulici č. 17 v Košiciach, ktorá pripravuje stredných zdravotníckych pracovníkov – odborníkov s medicínsko-technickým zameraním, pripravila aj tento rok k uvedeným týždňom sprievodné podujatie pod názvom DILATECH 2022. Už deviaty ročník Dní laboratórnych technológií (DILATECH) pokračoval na našej škole prezentáciou praktického využitia technológií a analytických metód jednotlivých študijných odborov. Cieľovou skupinou boli žiaci  II. stupňa základnej školy a žiaci stredných škôl, ktorí mohli v rámci tohto týždňa absolvovať na našej škole prenesené hodiny biológie, chémie, fyziky, ako aj pracovného vyučovania a hodiny vyučovacieho predmetu svet práce a techniky. Hodiny boli vedené formou workshopov so zameraním na praktickú činnosť žiakov, lektormi boli žiaci našej školy, pod odborným vedením svojich učiteľov. V programe boli zahrnuté pestré aktivity všetkých študijných odborov.

Prihlasovanie škôl na jednotlivé aktivity bolo realizované prostredníctvom registračného formulára, ktorý bol dostupný na webovej stránke školy.

Aktivity DILATECHU boli zaregistrované ako oficiálne sprievodné podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku na
http://www.tyzdenvedy.sk/podujatia-tvt.html?page_id=240&first_visit=t

Zapojenosť študijných odborov:

študijný odbor AV

 • Meranie na bioimpedačnom analyzátore ľudského tela – analýza výsledkov (PaedDr. Mária Vasiliková)
 • Výživová hodnota potravín – Ako správne čítať informácie na obaloch potravín (PaedDr. Jana Hribová)

študijný odbor FL

Mgr. Gajdošová, Mgr. Dziurová, PharmDr. Schönová

 • Svet pod mikroskopom
 • Zahraj sa na lekárnika (príprava roztokov, mastí, čapíkov vo farmaceutickom laboratóriu)

študijný odbor OO

Ing. Martin Brečko, Ing. Antónia Jakubíková

 • Pascal – 3D zážitkové meranie zraku
 • Testovanie zraku prístrojom VISIOTEST

študijný odbor ZL

RNDr. Viktória Stupáková, PhD., Mgr. Lucia Slivkárová, Mgr. Jaroslava Borovská

 • Katióny vo farbách
 • Kyslosť a zásaditosť roztokov. Základné laboratórne metódy

študijný odbor ZuA

 • Príprava alginatového a silikonového odtlačku (Mgr. Mária Šoltésová)

študijný odbor ZT

 • Zhotovovanie zubných protéz (Mgr. Alena Kužmová)

Zúčastnené školy:

ŠkolaRočníkPočet žiakov
ZŠ  Užhorodská 39, Košice8. – 9.15
ZŠ Park Angelinum 8, Košice9.24
ZŠ Moldava nad Bodvou9.17
ZŠ Kežmarska 28, Košice7., 8., 9.93
ZŠ Bernolákova 16, Košice7., 8., 9.68
ZŠ Nám. L. Novomeského 2 Košice7. – 8.42
ZŠ Dneperská 1, Košice7. – 8.46
ZŠ Družstevná pri Hornáde8. – 9.27
EGJAK7. – 8.30
ZŠ Gemerská 2, Košice9.30
SZŠ DIDACTICUS8. – 9.13

Celkovo sa aktivít zúčastnilo 405 žiakov, ktorí absolvovali aktivity v rozsahu aspoň jednej vyučovacej hodiny.

Po ukončení aktivity vyučujúci spoločne so žiakmi vyplnili  dotazník na zistenie spätnej väzby – vhodnosť výberu témy,  aktívna účasť žiakov, zaujatie žiakov, splnenie očakávaní.

Všetci zúčastnení vysoko hodnotili úroveň jednotlivých aktivít, zapojenosť žiakov, aktívny prístup študentov našej školy a radi by sa zúčastnili podobných aktivít aj v budúcom ročníku DILATECH-u.       

V Košiciach 14. 11. 2022

PaedDr. Blanka Bučková

Deň zdravia a výživy v obci Matysová

Dňa 16.10. 2022 sme sa my, študentky IV. ročníka študijného odboru asistent výživy, na podnet  starostu obce Matysová v okrese Stará Ľubovňa – JUDr. Pavla Pastirčáka  zúčastnili  stretnutia so seniormi tejto obce. Stretnutie sa konalo v rámci Mesiaca úcty k starším.  Zároveň 16. október je aj Dňom výživy, a preto sme aj my prispeli prednáškou s názvom Zdravá výživa v staršom veku.  Stretnutia sa zúčastnilo  23 dôchodcov. Daná téma ich zaujala a ocenili sme aj ich otázky, na ktoré sme s radosťou odpovedali. V závere sme v osobných stretnutiach poskytovali cenné rady týkajúce sa nielen zdravej ale aj liečebnej výživy. Mnohým z nich sme odovzdali aj informačné letáky s odporúčaním pri rôznych ochoreniach.

Súčasťou nedeľného stretnutia bola aj prezentácia prvej pomoci záchranármi z terénu, či šéfkuchárova príprava a ochutnávka zdravých dobrôt.  Túto akciu obce sme my ako študentky vnímali veľmi pozitívne, nakoľko veľmi príjemnou formou títo seniori mali možnosť získať viacero cenných informácií nielen pre zdravie aj pre každodenný život.

                                                                                                                                Diana Zvirinská, Antónia Torbíková

                                                                                                   žiačky IV. AV

Diétne stravovanie

Výživa a súčasné požiadavky  na jej poskytovanie v predškolských a školských zariadeniach kladie vyššie nároky nielen na prípravu fyziologickej výživy, ale aj liečebnej výživy, čo súvisí s výskytom mnohých ochorení už v rannom detstve. Stúpa percento detí nielen s ochoreniami tráviaceho systému, celiakiou či diabetom v detskom veku, no  pribúda aj detí s rôznymi intoleranciami potravín.

        Aj z uvedeného dôvodu sa učiteľky študijného odboru asistent výživy už niekoľko rokov podieľajú na spolupráci s odborom školstva nielen na úrovni mesta Košice v zastúpení p. Bereksaziovou,  ale aj v jeho okolí v zastúpení MVDr. Ľ. Krajničákovou –  metodičky pre ŠJ a ostatné školské zariadenia. Táto  spolupráca bola na zameraná hlavne na doškoľovanie vedúcich pracovníkov školských jedální. Stretnutia  prebiehali na základe potrieb z praxe na rôzne aktuálne témy: Prepočet obedového menu detského diabetika na sacharidové jednotky, Akrylamid v potravinách, Spotrebný kôš a vyvážený JL pre dieťa v predškolskom a školskom veku a pod.

Veľkým prínosom je tiež, že žiačky III. ročníka študijného odboru AV našej školy majú možnosť každoročne vykonávať súvislú odbornú prax v ŠJ predškolských a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice a tak získavať požadované odborné zručnosti aj v tomto odvetví s možnosťou ich uplatnenia na pozíciách vedúcich ŠJ.

        Na základe týchto pozitívnych skúseností  som sa aj minulom školskom roku v mesiacoch  máj – jún aktívne podieľala  oslovením  Mgr.  Mikuláša Prokopa,  zástupcu  odboru predprimárneho vzdelávania a základných škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, na  aktualizácii a príprave materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie.  Išlo o aktualizáciu  diétnych noriem pre šetriacu, diabetickú a bezlepkovú diétu, ktoré sú používané v praxi v  predškolských a školských zariadeniach.  Tieto aktualizované normy by po schválení  mali vstúpiť do platnosti od septembra 2023.

    Verím, že podobná spolupráca na takejto odbornej úrovni prispeje  nielen ku skvalitneniu stravovania našich detí, ale aj rozvoju profesijných kompetencií našich absolventov a ich uplatneniu na trhu práce.

                                                                                                                     PaedDr. M. Vasilíková

                                                                                                                         garant odboru AV

Labakadémia

Dňa 11.10.2022 sa konalo v ŠD na Považskej 7 v Košiciach školské kolo Labakadémie, na ktorom sa zúčastnilo 97 žiakov III. ročníka a 13 žiakov IV. ročníka zo všetkých študijných odborov. Žiaci štvrtých ročníkov prezentovali seminárne práce, ktoré sú výsledkom absolvovania súvislej odbornej praxe v rôznych zdravotníckych zariadeniach, v očných optikách či v jedálňach základných alebo materských škôl. Výsledkom školského kola bolo vyhodnotenie najlepších seminárnych prác a určenie víťazov.

Za študijný odbor asistent výživy zvíťazila Polina Yudina s prácou na tému Mýty a pravdy vo výžive, za odbor farmaceutický laborant zvíťazila Zuzana Bašťanová s prácou na tému Čajovina a tinktúra na spanie, za odbor očný optik zvíťazila Ariana Molitorisová s prácou na tému Prenatálny vývoj oka, za odbor zdravotnícky laborant  zvíťazila za triedu IV. ZLA Natália Mrázová s prácou na tému Porovnanie diferenciálneho rozpočtu leukocytov na mikroskope a krvinkovom analyzátore a za triedu IV. ZLB zvíťazila Petra Kandríková s prácou  na tému Vaginálna cytológia, za odbor zubný asistent zvíťazila Michaela Grisníková s prácou na tému Interdentálne pomôcky. Všetkým žiakom blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov v štúdiu na našej škole.

Dilatech

Dni laboratórnych technológií

Sprievodné podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je každoročne organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Po dvojročnej prestávke sa opäť vraciame k  sprievodnému podujatiu Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý organizuje naša škola pre žiakov základných a stredných škôl.  V 9. ročníku Dní laboratórnych technológií DILATECH ponúkame ukážky praktického využitia laboratórnych technológií a analytických metód jednotlivých odborov Strednej zdravotníckej školy na Moyzesovej ulici v Košiciach. V programe sú zahrnuté interaktívne workshopy pre žiakov základných a stredných škôl, odborné prednášky pedagógov, ukážky prípravy liečiv, merania zraku a praktické ukážky analýz.  Prenesené hodiny sú určené prevažne pre predmety biológia, chémia, fyzika, pracovné vyučovanie, svet práce a technika.

Témy  DILATECH 2022

 • Katióny vo farbách
 • Kyslosť a zásaditosť roztokov. Základné laboratórne metódy.
 • Zahraj sa na lekárnika (príprava roztokov, mastí, čapíkov vo farmaceutickom laboratóriu)
 • Svet pod mikroskopom
 • Meranie na bioimpedačnom analyzátore ľudského tela – analýza výsledkov
 • PASCAL – 3D zážitkové meranie zraku
 • Testovanie zraku prístrojom VISIOTEST
 • Príprava alginatového a silikonového odtlačku
 • Zhotovovanie zubných protéz
 • Výživová hodnota potravín (Ako správne čítať informácie na obaloch potravín)

Sprievodný list na stiahnutie – DILATECH 2022.pdf
Harmonogram aktivít na stiahnutie – Harmonogram aktivít DILATECH 2022.pdf
Registrácia na jednotlivé aktivity uvedené v harmonograme je možná prostredníctvom registračného formulára https://forms.gle/jSYcmnhCg8Hqa4HDA alebo mailom na bbuckova2@gmail.com.

Po registrácií Vám bude zaslaný potvrdzujúci email.

ErasmusDays na Moyzeske 2022

Sharing our European values with the youth of today and tomorrow: for 35 years now and many more to come”.

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu sa aj v tomto roku podieľa na koordinácii medzinárodnej iniciatívy #ErasmusDays na Slovensku. Slovensko sa do tejto aktivity zapojí v tomto roku už štvrtýkrát.

Tohtoročné podujatie európskej iniciatívy #ErasmusDays sa uskutoční 13. – 15. októbra 2022.

Naša škola je zapojená do programu Erasmus+  projektom Traditional Sports for Integration and Equality in Europe.

Obdobie realizácie projektu: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023

Partnerské školy:

Centro San Viator, Sopuerta, Španielsko 

4th Gel Rodou, Rodos, Grécko

Yenimahalle Final Okulları, Ankara, Turecko

Collège Mille Roches, Réunion, Francúzsko

Projekt je zameraný na

 • výskum športovej praxe medzi tínedžermi v partnerských krajinách,
 • podporu ich zdravého životného štýlu,
 • uvedomenie si vplyvu pohybových aktivít na naše zdravie, telesné aj duševné, 
 • podporu dievčat v športovaní,
 • propagáciu tradičného športu ako prostriedku na ochranu kultúrneho dedičstva,
 • podporu európskej integrácie,
 • boj proti diskriminácii a rodovej nerovnosti.

 

Aj v tomto roku sa chceme pridať ku školám na celom svete, ktoré počas  #ErasmusDays 2022 realizujú rôzne aktivity.

 

Aktivity  #ErasmusDay na Moyzeske 2022 – 13. október 2022

 

 1. Prezentácia projektu Traditional Sports for Integration and Equality in Europe pre žiakov I. ročníka
 2. Zatancujme si spolu (Účastníci projektového stretnutia v tureckej Ankare vás naučia tance, ktorými začínali každé ráno v škole)
 3. Školské kolo v petangu pre žiakov I. a II. ročníka na školskom dvore o 14.25

Aktivity sú zaregistrované aj na https://www.erasmusdays.eu/?_sfm_event_pays=653

Príďte sa zabaviť 13. októbra (štvrtok) na školský dvor po 2. vyučovacej hodine a povzbudiť svojich spolužiakov pri súťaži v petangu o 14.25.

Projektové stretnutie projektu Traditional Sports for Integration and Equality in Europe v Turecku

Ankara, Turecko

19. 9. – 23. 9. 2022

17. september 2022 bol deň, keď sa začalo naše dobrodružstvo. V rámci projektu Erasmus+ sme vyrazili na dlhú cestu do tureckého hlavného mesta Ankary. Zo železničnej stanice v Košiciach vlakom do Viedne, odtiaľ lietadlom s prestupom v Istanbule do nášho cieľa.
Tejto mobility sa spolu s nami zúčastnili aj žiaci a učitelia z partnerských škôl z Grécka, Španielska a, samozrejme, hosťujúci Turci. Hlavnou témou nášho projektu je šport – tradičné športy v Európe, ženy v športe… a v tomto duchu sa nieslo aj celé naše turecké stretnutie.

Takmer každý deň sme začínali hneď zrána aktívne – zumbou na školskom dvore a takto rozhýbaní sme sa naučili aj niektoré tradičné turecké či dokonca grécke tance. Po prehliadke školy a úvodných zoznámeniach nás naši tureckí priatelia vzali na cykloturistiku okolo jazera v Ankare – cca 10 km príjemnej cyklistiky.

Pri prezentácii tradičných športov jednotlivých zapojených krajín sme spoznali naozaj zaujímavé športy. Tradičným športom v Turecku je lukostreľba a jazda na koni. A aj my, všetci účastníci stretnutia, sme mali príležitosť vyskúšať si oboje.

Okrem takýchto aktívnych športov sme veľa krokov nachodili aj prechádzkami po múzeách – historickom, voskových figurín či v múzeu rodiny Rahmi M. Koç, ktorá podporuje turecký národ v rôznych oblastiach (zdravotníctvo, letectvo, futbal…) Dobre nám padla aj prechádzka v rozprávkovom Sazova parku, ale aj uličkami mesta Eskişehir či historického mestečka Beypazari ale aj starým mestom Ankary. Krokomer sa nezastavil ani pri nákupoch suvenírov na pamiatku na túto pre nás exotickú krajinu.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru sme sa aj my zapojili krátkou symbolickou aktivitou vypúšťaním balónov.

Nemohli sme neochutnať tradičné turecké jedlá či delikatesy. V rámci kultúrnej ochutnávky sme mali možnosť navštíviť národnú knižnicu v Ankare aj veľkú mestskú mešitu neďaleko prezidentského paláca.

Za tých 5 dní strávených v Turecku sme si našli veľa nových priateľov a vytvorili nezabudnuteľné zážitky. Všetci sme radi za túto skúsenosť, ktorá nám pomohla oprášiť a obohatiť našu angličtinu – dorozumievací jazyk projektu, ale získali sme aj nový pohľad do inej kultúry.

Výsledky prijímacích skúšok po II. kole – diplomovaný rádiologický asistent (DRA)

UmiestnenieKód PSBody spoluBody BIOBody FYZKoloKód
140676573423I.PP
240125422517I.PP
340342372116I.PP
440064352015I.PP
540940332013I.PP
640495331716II.PP
740819311714I.PP
8-94065728,51414,5II.PP
8-94007028,51414,5II.PP
1040305281414II.PP
1140514251312I.PP
1240219241212I.PP
1340542241311I.N5
144022119136II.N5
1540733000I.N1
1640737000I.N1

Vysvetlivky:

PP – Prijatý po prijímacom konaní
NM – neprijatý pre nedostatok miesta
N1 – neprítomný
N5 – neprijatý (neprospel)

Vyzdvihnutie ISIC kariet

Preukazy ISIC pre žiakov 1. ročníka denného 4-ročného štúdia, 2-ročného PKŠ a 3-ročného VOŠ sú k dispozícii na sekretariáte školy. Vyzdvihnúť si ich je možné počas pracovných dní v čase od 8:00 do 15:00.

V prípade neprevzatia preukazu do 31.8.2022 budú preukazy odovzdané v prvý deň školského vyučovania 5.9.2022.