Dilatech – Dni laboratórnych technológií

Sprievodné podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je každoročne organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Týždeň vedy a techniky na Slovensku sa uskutočňuje pravidelne začiatkom novembra. Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín.

Stredná zdravotnícka škola na Moyzesovej ulici č. 17 v Košiciach, ktorá pripravuje stredných zdravotníckych pracovníkov – odborníkov s medicínsko-technickým zameraním, pripravuje od šk. roku 2014/2015 sprievodné podujatie TVT pod názvom Dni laboratórnych technológií  (DILATECH).   DILATECH ponúka ukážku  praktického využitia laboratórnych technológií a analytických metód jednotlivých študijných odborov. V programe sú zahrnuté interaktívne workshopy pre žiakov základných a stredných škôl, odborné prednášky pedagógov, ukážky prípravy liečiv, merania zraku ako aj praktické ukážky analýz.  Prenesené hodiny sú určené prevažne pre predmety biológia, chémia, fyzika, pracovné vyučovanie, svet práce a technika. Aktivity sú zamerané na praktickú činnosť žiakov, lektormi sú žiaci našej školy, pod odborným vedením svojich učiteľov. V programe sú každoročne zahrnuté pestré aktivity všetkých študijných odborov. Aktivity sú realizované v odborných laboratóriách.

Prihlasovanie škôl na jednotlivé aktivity sa realizuje prostredníctvom registračného formulára, ktorý je dostupný na webovej stránke našej školy pri zverejnení programu na aktuálny ročník, zvyčajne od začiatku októbra.

Aktivity DILATECHU sú každoročne zaregistrované ako oficiálne sprievodné podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku na: https://tyzdenvedy.sk/podujatia/

DILATECH 2016 – 5. ročník

DILATECH 2017 – 6. ročník

DILATECH 2019  – 8. ročník

DILATECH 2022  – 9. ročník

DILATECH 2023 – 10. ročník