XV. regionálny odborný deň medicínsko-technických pracovníkov

Dňa 21.5.2024 sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili na XV. regionálnom odbornom dni medicínsko-technických pracovníkov v Košiciach. Je to celodenný seminár pre zdravotníckych pracovníkov SK MTP, ktorý organizuje Regionálna komora MTP Košice každoročne.

Na tomto odbornom dni Kristián Bátor za odbor zdravotnícky laborant, Michaela Nagyová za odbor farmaceutický laborant, Veronika Pavelová a Laura Jakabová za odbor zubný asistent reprezentovali našu školu so svojimi prednáškami, ktoré boli súčasťou aj Stredoškolskej odbornej činnosti.

Taktiež mali možnosť vypočuť si zaujímavé prednášky na rôzne odborné témy, ktoré obohatili a rozšírili ich vedomosti. Za ich aktívnu účasť boli odmenení malou pozornosťou.

Samozrejme, nechýbalo ani chutné občerstvenie či obed. Počas prestávok mali možnosť prejsť si stánky rôznych farmaceutických firiem, ktoré reprezentovali a ponúkali svoje produkty.

Vzťahy a hodnoty

Dňa 6. 6. – 7. 6. 2024 sa uskutočnili na našej škole prednášky pre žiakov 1. ročníka na tému Vzťahy a hodnoty, ktoré sú už tradíciou. Prednášajúci Mgr. Pavol Hudák, je známy svojimi prednáškami po celom Slovensku a pútavou aj ilustrovanou formou  priblížil žiakom tému z mnohých aspektov. Prednášku vhodne oživil humornými slovnými vsuvkami. V závere mali študenti možnosť klásť otázky, na ktoré dostali fundované odpovede. Tešíme sa na spoluprácu s lektorom aj  v budúcnosti.

Prezentácia školy na ZŠ Kežmarská 28 v Košiciach

29. mája 2024 vybraní žiaci 3. ročníka odborov asistent výživy a zdravotnícky laborant navštívili počas 1. vyučovacej hodiny Základnú školu Kežmarská 28 v Košiciach, kde v rámci kariérového poradenstva a „Hodiny povolaní“ predstavili žiakom 8. ročníka jednotlivé študijné odbory našej školy, predovšetkým odbor AV a ZL. 
Z malej kvapky krvi mali žiaci možnosť dať si orientačne vyšetriť krvnú skupinu žiakmi odboru ZL. Každý by mal poznať svoju krvnú skupinu a keďže mnohí ôsmaci svoju krvnú skupinu nepoznali, túto možnosť radi využili.

V. ročník konferencie „Deň ošetrovateľstva a rehabilitácie“

23. mája 2024 sa v spoločenskej miestnosti Kultúrno – spoločenského centra Južan na Smetanovej 4 v Košiciach konal V. ročník konferencie „Deň ošetrovateľstva a rehabilitácie“. Konferenciu organizovala Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40 v Košiciach v spolupráci s Regionálnou komorou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Košice II na čele s jej prezidentskou Mgr. Ivetou Fabianovou. Garantom podujatia bola riaditeľka Strednej zdravotníckej školy, Kukučínova 40 – PhDr. Anna Hencovská, MBA.
Na podujatí sa zúčastnili námestníčky, vedúce sestry úsekov ošetrovateľstva a vedúce fyzioterapeutky z rôznych zdravotníckych zariadení, žiaci vyššieho odborného štúdia v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný fyzioterapeut, z ktorých deväť malo možnosť prezentovať svoje absolventské práce. Odborné prednášky odprezentovali aj dve sestry z praxe a absolventka študijného odboru podológia. Vystúpili tam so svojimi príspevkami aj dvaja žiaci zo stredných zdravotníckych škôl v Michalovciach a Rožňave. Z našej školy na podujatí vystúpila žiačka 3. ročníka odboru asistent výživy KAROLÍNA KOREČKOVÁ s príspevkom na tému „Výživa športovcov v dorasteneckom veku“. 
Ďakujeme za pozvanie a za možnosť zúčastniť sa prednášok na zaujímavé témy z oblastí zdravotníctva. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Účelové cvičenie žiakov II. ročníka

Dňa 4.6. 2024 sa uskutočnilo  štvrté účelové cvičenie  pre žiakov 2. ročníka. Cieľom cvičenia bolo upevniť a rozšíriť vedomosti z učiva ochrana  života a zdravia. Obsah tvorili vhodne zostavené celky v nasledujúcich blokoch: zdravotnícka príprava, riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, pohyb a pobyt v prírode, požiarna ochrana. Zmena oproti plánu z dôvodu nepriaznivého počasia bola v mieste konania účelového cvičenia. Veľmi nepriaznivé počasie nám prekazilo prechádzku na Horný Bankov  a tak sme sa presunuli do budovy SZŠ na Moyzesovej ul.  Tam žiaci absolvovali praktický výcvik na stanovištiach v triedach a telocvični. V rámci požiarnej výchovy p. Štefan Nevelös – požiarny technik urobil pre žiakov zaujímavú prednášku s možnosťou vyskúšať si používanie hasiaceho prístroja.   Určené úlohy a ciele boli splnené.

Majáles v Hawai štýle

Niekedy nemusíme cestovať ďaleko, aby sme si vychutnali hawajské slnečné popoludnie.

Tento  veselý zážitok pre nás do tretice pripravili študenti zo ŠP na školskom dvore dňa 16.mája 2024. Žiaci sa spoločne s učiteľmi zabávali v rytme disco hitov DJ – p.prof.Matta. V altánku bolo pripravené svieže ovocné a sladko-slané občerstvenie. Veríme, že sa všetci výborne zabavili a budú v dobrom spomínať na nezabudnuteľný hawajský zážitok.

Účelové cvičenie žiakov I. ročníka

Dňa 5.6.2024 sa uskutočnilo účelové cvičenie pre žiakov I. ročníkov. Zraz žiakov bol pred štadiónom Lokomotívy, odkiaľ sme sa spoločne presunuli do rekreačnej oblasti Horný Bankov. Podľa stanoveného plánu si žiaci svoje vedomosti a zručnosti otestovali na pripravených stanovištiach, či už zo zdravotnej prípravy, orientácie v prírode alebo civilnej ochrany a z dopravnej výchovy.

Účelové cvičenie sme ukončili vyhodnotením a presunom k štadiónu Lokomotívy, kde bol daný rozchod.

Exkurzia – Košická Záchranka

V dňoch 23.5. a 7.6. sa žiaci II.ZL a II.ZuA zúčastnili  na exkurzii  na Košickej Záchranke. Privítala nás pani záchranárka Bc. Eva Vargová, ktorá  nás voviedla do „sveta záchranárov“.

Vysvetlila nám celý systém fungovania záchrannej služby od prijatia pokynu na výjazd sanitky Krajským operačným strediskom- 155  až po ukončenie výjazdu a záverečné hlásenie o ňom. Po prijatí pokynu na výjazd je povinná sanitka opustiť záchrannú stanicu do 2 minút, ale nie je definovaný čas, dokedy má prísť na miesto určenia. V optimálnom prípade je to 15 minút. Objasnila nám potrebu, aby aj laici vedeli poskytovať prvú pomoc, nakoľko v boji o život ide o každú minútu a neokysličenie mozgu v trvaní  3 až 5 minút znamená jeho nezvratné poškodenie.

Pani záchranárka nám ukázala sanitku pripravenú na výjazd, predviedla nám kompletné vybavenie sanitky. Do sanitky sme mohli vstúpiť a vidieť jednotlivé prístroje napr. EKG, dýchací prístroj, odsávací prístroj. Videli sme fixačné pomôcky, vaky na fixáciu pacientov, ampulky s liekmi, obväzy, striekačky aj vybavenie záchranárskych vakov. Predviedla nám aj úplne novú sanitku, ktorá ešte len čaká na svoj prvý výjazd a má podstatné vylepšenia. V závere exkurzie nám porozprávala zaujímavosti, ktoré sa týkajú práce záchranárov.

Patrí jej veľké ďakujem.

English Days

V dňoch od 21.5.2024 do 23.5.2024, v čase praktických maturitných skúšok, žiaci prvých a tretích ročníkov sa zúčastnili akcie English Days. V utorok a vo štvrtok žiaci tretích ročníkov navštívili historické centrum Košíc, kde sprevádzali svojich spolužiakov v anglickom jazyku. Žiaci prvých ročníkov sa v stredu stretli v priestoroch školského internátu na Považskej ulici, kde mohli predstaviť svoje herecké zručnosti. Podľa vyžrebovaného žánru pripravili scénky z rôznych filmov. Za skvelé herecké výkony dostali aj ozajstné herecké odmeny.