Prijímacie skúšky – dôležitý oznam !!! (aktualizované)

1. Uchádzač odovzdáva pri prezentácií čestné vyhlásenie, ktoré obdržal spolu s pozvánkou. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané zákonným zástupcom.

2. Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške

  • z dôvodu izolácie v domácom prostredí alebo v karanténe, zákonný zástupca čestným prehlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy, v ktorom uvedie aj s termín ukončenia izolácie v domácom prostredí alebo karantény. Po ukončení izolácie v domácom prostredí alebo karantény uchádzač odovzdá riaditeľovi strednej školy v deň konania prijímacej skúšky potvrdenie o karanténe od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne. Optimálne, ak si žiak zvolil 1.termín prijímacej skúšky, tak nasledujúci deň po skončení karantény a ak 2.termín prijímacej skúšky, tak dva dni po skončení karantény.
  • zo zdravotných dôvodov iných ako je izolácia v domácom prostredí alebo karanténa, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy. Zákonný zástupca ospravedlní žiaka najneskôr v deň konania prijímacej skúšky potvrdením od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.

3. Rodičia nevstupujú počas prijímacích skúšok do budovy školy.

4. Maximálna doba trvania prijímacích skúšok (prezentácia, test SJL, prestávka, test BIO, alebo CHE) je 120 minút.

Informácia pre uchádzačov o štúdium

Dňa 26.4.2021 boli poštou odoslané pozvánky na I.II. termín prijímacieho konania, ktoré sa uskutočnia 3.5.202110.5.2021 v priestoroch našej školy. Vzhľadom na pandemickú situáciu bude prijímacie konanie realizované v oboch termínoch v časoch 8:00, 10:3013:00.

Bližšie inštrukcie nájdete v pozvánke.

Prezenčné vzdelávanie žiakov od 19.4.2021

Od pondelka 19. 4. 2021 na základe rozhodnutia Košického samosprávneho kraja, rozhodnutia ministra školstva a požiadaviek ministerstva zdravotníctva obnovujeme prezenčné vyučovanie pre žiakov 3. a 4. ročníka 4-ročného denného štúdia vo všetkých odboroch, I. DRA, III. DRA a I. ZT. Výučba bude prebiehať v budove školy a v zdravotníckych zariadeniach. Žiaci sú povinní dodržiavať aktuálne pandemické opatrenia.

Podrobné informácie o tzv. rannom filtri a priebehu vyučovania získajú žiaci prostredníctvom EduPage.

Žiaci 1. a 2. ročníka 4-ročného denného štúdia pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

SOČ 2020/2021

Školské kolo SOČ

Školské kolo súťažnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti sa uskutočnilo 5. marca 2021 online formou prostredníctvom Zoom stretnutia. Do súťaže sa zapojilo spolu 12 žiakov, ktorí boli riešiteľmi 6 súťažných prác (1 práca žiakov II.ZLA a I.ZL, 2 práce žiakov III.FL, 3 práce žiakov III.OO). Všetky prezentované práce boli vypracované aj odprezentované na vysokej úrovni.

Zoznam súťažných prác a vyhodnotenie v školskom kole:

Názov práce, súťažný odborAutoriKonzultant
1. miesto:
Nespavosť a jej liečba
(06 – Zdravotníctvo a farmakológia)
Blážová Ema (III.FL)
Bujačková Simona (III.FL)
Mgr. Bernadeta Gajdošová
2. miesto:
Covid-19 z pohľadu 15 – 19-ročných
(04 – Biológia)
Výrostek Samuel (II.ZLA)
Lešková Dorota (I.ZL)
RNDr. Stupáková Viktória, PhD.
3. miesto:
Prírodná a alternatívna liečba menštruačných problémov
(06 – Zdravotníctvo a farmakológia)
Mitrová Ema (III.FL)
Pavlišková Zuzana (III.FL)  
PharmDr. Mária Vattaiová
3. miesto:
Vývoj oka do dospelosti
(04 – Biológia)
Matiová Karin (III.OO)
Juhásová Natália (III.OO)
Ing. Antónia Jakubíková
Farebné videnie a farbocit
(02 – Fyzika)
Priščáková Michaela (III.OO)
Polyaková Natália (III.OO)  
Ing. Xénia Brečková
Kontaktné šošovky – vznik, vývoj
(02 – Fyzika)
Štofaníková Sára (III.OO)
Juščáková Klára (III.OO)  
Ing. Martin Brečko

Ďakujeme všetkým riešiteľom prác SOČ za zapojenie sa do súťaže aj v tomto náročnom čase.

Víťazom školského kola srdečne blahoželáme!

Krajské kolo SOČ

Obvodné kolo SOČ sa neuskutočnilo, všetky práce priamo postúpili do krajského kola. Krajské kolo sa uskutočnilo 31. marca 2021 online formou. Reprezentovalo nás všetkých 6 prác SOČ v troch súťažných odboroch.

V odbore 06 – Zdravotníctvo a farmakológia získali krásne 3. miesto:

Ema Blážová (III.FL), Simona Bujačková (III.FL): Nespavosť a jej liečba

Uspeli v silnej konkurencii spomedzi 19 prác.

Dievčatám srdečne blahoželáme!

Všetkým súťažiacim v krajskom kole ďakujeme za reprezentáciu školy.

Prezenčné vzdelávanie pre žiakov končiacich ročníkov

Od pondelka 22. 3. 2021 na základe rozhodnutia Košického samosprávneho kraja, rozhodnutia ministra školstva a požiadaviek ministerstva zdravotníctva obnovujeme praktické vyučovanie pre žiakov končiacich ročníkov. Výučba bude prebiehať v odborných učebniach školy, len v odbore diplomovaný rádiologický asistent v zdravotníckych zariadeniach. Žiaci sú povinní dodržiavať aktuálne pandemické opatrenia.

Podrobné informácie o tzv. rannom filtri a priebehu vyučovania získajú žiaci prostredníctvom EduPage.

Ostatné ročníky pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

Dištančné vzdelávanie – aktualizované

Od 3. marca 2021 pokračujú žiaci vo vzdelávaní dištančnou formou.

Opätovne pripomíname žiakom, rodičom a zákonným zástupcom žiakov, aby urobili všetko pre to, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu respiračných ochorení a koronavírusu a aby sme sa čo najskôr v zdraví mohli spoločne vrátiť do lavíc a k prezenčnej forme vyučovania. O ukončení dištančnej formy vzdelávania Vás budeme včas informovať prostredníctvom EduPage a stránky školy.

Deň otvorených dverí 2020/2021

Vítame ťa na online dni otvorených dverí. Momentálna situácia nám nedovoľuje privítať ťa osobne, preto sme si pre teba pripravili online prezentáciu našej školy.


Pozri sa, čo o Moyzeske hovoria jej žiaci…

Si zvedavý, čo sa nachádza za múrmi školy? „Poprechádzaj“ sa jej chodbami prostredníctvom tejto virtuálnej prehliadky. Pozri si učebne, laboratóriá a ich vybavenie.


Myslíš si, že už vieš dosť? Otestuj sa: hádanky ti napovedia, s čím sa stretneš na Moyzeske.


V nasledujúcom školskom roku 2021/2022 otvárame tieto študijné odbory. Prečítaj si o nich viac a vyber si ten „svoj“!

Máš konkrétnu otázku ohľadom štúdia, alebo potrebuješ viac informácií o daných odboroch? Neváhaj a kontaktuj naše garantky odborov. Rady ti odpovedia.

Asistent výživyPhDr. Iveta Vozárovávozarova@szske.sk
Farmaceutický laborantMgr. Bernardeta Gajdošovágajdosova@szske.sk
Očný optikIng. Xénia Brečkovábreckova@szske.sk
Zdravotnícky laborantRNDr. Henrieta Abdiabdi@szske.sk
Zubný asistentprof. MUDr. Neda Markovská, CSc.markovska@szske.sk

KEĎ CHCEŠ VEDIEŤ VIAC, PRÍĎ MEDZI NÁS…

…RADI ŤA PRIVÍTAME!

Tvoja Moyzeska

Dištančné vzdelávanie – aktualizované

Od 25. januára 2021 pokračujú žiaci vo vzdelávaní dištančnou formou. Na základe  doterajších informácií by mal Covid automat začať fungovať od 8.2.2021. Pri pozitívnej prognóze je očakávaný predpoklad návratu do škôl od 15.2.2021. V tom prípade by bol predpokladaný termín testovania naplánovaný na víkend pred návratom do škôl.

Klasifikačná porada za 1. polrok školského roka 2020/2021 bude 27.1.2021.

Výpisy hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 sa budú zasielať elektronicky prostredníctvom rodičovského konta v ŠIS. Začiatok 2. polroka je 1. február 2021.

Dištančné vzdelávanie

 

Podľa rozhodnutia ministerstva školstva od 11. 1. 2021 pokračujeme v dištančnej forme výučby až do 22. 1. 2021 (platí to aj pre končiace ročníky).

Testovanie žiakov, aspoň 1 zákonného zástupcu a zamestnancov sa pre stredné školy posúva na 22. – 24. 1. 2021 s plánovaným nástupom na prezenčnú formu 25. 1. 2021 (ak to epidemiologická situácia dovolí). Akonáhle budeme mať ďalšie informácie, budeme Vás čo najskôr informovať.