Plánované študijné odbory na šk. rok 2024/2025

V súlade s § 65 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) počet prijatých žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024 s nástupom 1. 9. 2024 schválený ministerstvom školstva:

asistent výživy – otvárame 0,5 triedy / 10 žiakov (Prijímacie skúšky pozostávajú z testu zo slovenského jazyka a literatúry a z testu z biológie)

farmaceutický laborant – otvárame 1 triedu / 30 žiakov (Prijímacie skúšky pozostávajú z testu zo slovenského jazyka a literatúry a z testu z chémie)

očný optik – otvárame 1 triedu / 20 žiakov (Prijímacie skúšky pozostávajú z testu zo slovenského jazyka a literatúry a z testu z biológie)

zdravotnícky laborant – otvárame 1 triedu / 30 žiakov (Prijímacie skúšky pozostávajú z testu zo slovenského jazyka a literatúry a z testu z chémie)

zubný asistent – otvárame 1 triedu / 20 žiakov (Prijímacie skúšky pozostávajú z testu zo slovenského jazyka a literatúry a z testu z biológie)