Beseda s úspešnou mladou vedkyňou RNDr. Zuzanou Bednárikovou, PhD.

Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede, ktorý vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov v roku 2015, má pripomínať, že ženy a dievčatá zohrávajú vo vede a technike dôležitú úlohu a je potrebné ich v tom podporiť.

Pri tejto príležitosti navštívila 23. 2. 2024 našu školu RNDr. Zuzana Bednáriková, PhD. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV, oddelenie biofyziky.

RNDr. Zuzana Bednáriková, PhD. v roku 2022 získala 1. miesto v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov. Spolupracuje s mnohými vedcami z celého sveta a je riešiteľkou viacerých vedeckých projektov.

Zameriava sa na štúdium amyloidnej agregácie proteínov, ktorá zohráva dôležitú úlohu v patogenéze viac ako 50 závažných a v súčasnosti nevyliečiteľných ochorení, ako je Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba alebo diabetes II. typu. Venuje sa pochopeniu mechanizmov tvorby amyloidných agregátov bielkovín a ich štruktúry. Počas svojho doktorandského a postdoktorandského výskumu systematicky skúmala vplyv magnetických nanočastíc a malých molekúl na agregáciu amyloidných proteínov s cieľom nájsť potenciálne inhibítory amyloidnej agregácie. V súčasnosti sa viac zameriava na štúdium amyloidnej agregácie proteínov spojených s patológiou Alzheimerovej choroby a hľadanie zlúčenín, ktoré môžu zasahovať do viacerých cieľov, tzv. multitargeted directed ligands.

Aj tieto informácie zazneli počas besedy, ktorá bola určená žiakom 3. a 4. ročníka študijného odboru zdravotnícky laborant.  Počas diskusie RNDr. Zuzana Bednáriková, PhD.  priblížila žiakom svoju vedeckú kariéru od svojich začiatkov. Žiaci sa dozvedeli fakty, ktoré veda získala v oblasti výskumu Alzheimerovej choroby, ako aj metódy hľadania účinných látok na jej liečenie. Otázky boli venované aj celkovému postaveniu žien vo vede.

Po ukončení besedy nasledovalo interview v anglickom jazyku. Táto aktivita bola súčasťou projektu We are STREAMers, ktorý sa na našej škole realizuje v rámci programu eTwinning.