Zubný technik (ZT)

Študijný odbor ZT pripravuje absolventov SŠ s maturitnou skúškou na činnosť samostatne pracujúceho stredného zdravotníckeho pracovníka v oblasti zhotovovania stomatologických náhrad, liečebných prostriedkov a pomôcok v stomatologických odboroch.
Najvýznamnejšie miesto vo vzdelávaní majú rôzne metódy praktického vyučovania, ktoré sa uskutočňuje v školských zubných laboratóriách, stomatologických laboratóriách FN a polikliník v Košiciach i mimo nich a súkromných zubných technikách.
Štúdium sa končí praktickou maturitnou skúškou zo zhotovovania stomatologických protéz a ústnou maturitnou skúškou z odborných predmetov.

Uplatnenie:
Absolventi po skončení štúdia sa majú možnosť uplatniť ako zubní technici v zubných laboratóriách a technikách štátneho aj súkromného sektoru, vo výrobných podnikoch zaoberajúcich sa protetikou, vo výskume, ktorý sa zaoberá špeciálnymi technológiami pre zdravotnícku protetiku, v obchodných firmách predávajúcich zubotechnické materiály.

Podmienky prijatia:
V študijnom odbore ZT vykonávajú uchádzači talentové skúšky z kreslenia a modelovania a písomnú skúšku formou testu z biológie a fyziky v rozsahu gymnaziálneho učiva.

Prijímacie skúšky sa konajú z talentovej skúšky a testu z biológie v rozsahu učiva gymnázia.