Connecting Classrooms – „Spájame triedy“

Nový projekt British Council v oblasti vzdelávania v Európe. Na Slovensku sa oficiálne začal v novembri 2010, naša škola sa zapojila v roku 2011.
V projekte spolupracujeme so školami na Slovensku, v Srbsku, v Nemecku a vo Veľkej Británii.

Charakteristické prvky projektu:

 • Inklúzia
 • Medinárodný rozmer vo vzdelávaní
 • Podpora študentom pre preberaní zodpovednosti za svoju školu aj komunitu

Cieľ projektu:

Prostredníctvom úzkej spolupráce študentov a pedagógov z rôznych krajín dosiahnuť kultúrne otvorené školy.
Študenti a učitelia absolvujú tréning, kde získajú nové znalosti a zručnosti vedenia komunitných projektov postavených na inklúzii aj všeobecné projektové zručnosti.

„Spájanie tried“ sa usiluje v rôznych krajinách spájať študentov s rôznymi schopnosťami a v spoločnej práci sa naučiť prekonávať prekážky kultúrne, spoločenské, jazykové a búrať bariéry a predsudky voči inakosti.

V Európe bude program počas svojho trojročného trvania pracovať s vyše 600 školami, 3 000 pedagógmi a 300 000 študentmi z 20 krajín.

Virtuálnym komunikačným priestorom pre partnerské školy je platforma e-Twinning a iné.

Ďalšie informácie môžete nájsť na stránke:
http://www.britishcouncil.org/learning-connecting-classrooms.htm

Školy zapojené do projektu

Na Slovensku sa na začiatku školského roku 2010/11 zapojili školy:

 • Obchodná akadémia Sereď, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
 • Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, 931 01 Šamorín
 • Gymnázium Galileo School, Dudvážska 6, 821 07 Bratislava
 • SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska cesta 1, 842 04 Bratislava
 • 1. súkromné gymnázium Bajkalská 714/20, 82108 Bratislava
 • Základná škola, 044 45 Bidovce 209
 • Spojená škola, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice
 • Gymnázium Exnárova 10, 040 22 Košice
 • SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, 040 01 Košice
 • Gymnázium Trebišovská 12, 040 11 Košice

Neskôr sa k nim pripojili ďalšie:

 • SPŠ stavebná, Konkolyho 8, 947 01 Hurbanovo
 • Gymnázium J. Lettricha, J. Lettricha 2, 036 01 Martin
 • Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
 • Gymnázium Park mládeže 5, 040 01 Košice

Pre všetky zúčastnené školy zo Slovenska bolo v Košiciach, Bratislave a Seredi zorganizované školenie mladých lídrov Connecting Classrooms. Zúčastnili sa ho študenti aj učitelia. Všetci získali nové zručnosti v oblasti tvorby projektov, managementu, vytvorili nové priateľstvá a rozšírili komunikáciu a spoluprácu medzi školami, ktoré sú na Slovensku zoskupené do dvoch strapcov (východný a západný) a pracujú s podobnými zoskupeniami škôl v Nemecku, Srbsku a Veľkej Británii.

Školy v košickom strapci:

Naše partnerské školy v zahraničí:

Školenia

„Sme v projekte“ – prvé školenie v Seredi

Vybraní 6 žiaci našej školy spolu s dvoma koordinátorkami sa v dňoch 29.5. – 1.6. 2011 zúčastnili trojdňového školenia mladých lídrov, ktoré sa uskutočnilo na Obchodnej akadémii v Seredi. Stretla sa tu štvorica škôl, ktoré sa dodatočne pridali do projektu CC, a to Gymnázium Park mládeže z Košíc, Gymnázium J. Lettricha z Martina, Stredná priemyselná škola stavebná z Hurbanova a Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17 z Košíc.
Počas projektu boli žiaci náhodne zaradení do skupín, v ktorých pracovali a získavali zručnosti a schopnosti tímovej práce i súdržnosti. Hlavnými prvkami, s ktorými sa naši študenti oboznámili, boli inklúzia, medzinárodný rozmer vo vzdelávaní a podpora študentov pri preberaní zodpovednosti za svoju školu aj komunitu.
Mladí lídri aj ich koordinátori absolvovali tréning, kde získali nové poznatky o vedení komunitných projektov a všeobecné projektové zručnosti. Počas stretnutia lektori (RNDr. Ľubica Bošanská a Mgr. Peter Dráľ, M.A.) pripravovali pre budúcich mladých lídrov úlohy pre lepšie pochopenie projektu. Na záver stretnutia si žiaci každej školy vytvorili „akčný plán“ projektu, ktorého cieľom je zlepšiť kvalitu ich školy a ktorý po návrate zo školenia začali realizovať a každý z účastníkov získal certifikát.
Pár dni po návrate zo Serede (14.6.2011) sa konalo stretnutie košických škôl, kde sa mladí lídri učili pracovať s portálom projektu eTwinning.

Celoslovenské pracovné stretnutie v Bratislave

Celoslovenské pracovné stretnutie účastníkov projektu Connecting Classrooms, sa uskutočnilo v dňoch 19. – 20. septembra 2011 v Bratislave v priestoroch Metodicko-pedagogického centra.
Z každej zo zapojených škôl sa ho zúčastnili 2 koordinátori a 2 mladí lídri.
Program bol z veľkej časti venovaný oboznámeniu sa s Indexom pre inklúziu (http://www.eenet.org.uk/resources/docs/IndexEnglish.pdf) a praktickými ukážkami, ako sa s ním pracuje a v akých oblastiach môže školám pomôcť v procese ich inklúzneho rozvoja.
Zároveň si účastníci spomedzi seba vyberali zástupcov na medzinárodné stretnutie Connecting Classrooms, ktoré sa uskutočnilo začiatkom novembra vo Veľkej Británii s partnerskými krajinami Slovenska. Zúčastnili sa ho dvaja koordinátori a dvaja študenti za každý strapec.

„Nové posily“

12. – 13. 12. 2011 sa konalo nové školenie pre ďalších mladých lídrov, aby školy získali posilu pri tvorbe spoločných projektov – z našej školy sa ho zúčastnili 5 noví mladí lídri. Absolvovali tréning, v ktorom nadobúdali zručnosti potrebné pre realizáciu rozličných aktivít pre školu, komunitu školy, pre strapec a neskôr i na medzinárodnej úrovni. Ich úspešné absolvovanie školenia bolo potvrdené záverečným rozdávaním certifikátov.

„Dravý flám“ – školský projekt

Po návrate zo stretnutia v Seredi sa začala realizácia prvého „akčného plánu“. Mladí lídri (v spolupráci so Žiackou školskou radou) pripravili koncoročnú aktivitu pre celú školu s názvom „ Dravý flám“ (V názve sa ukrývajú skratky aspoň niektorých odborov – DRA, AV, FL…). Cieľom tejto školskej aktivity bolo zjednotiť jednotlivé odbory školy a vytvoriť rodinnú atmosféru v škole prostredníctvom spoločného stretnutia pri hrách, tanci a zábave. Pre študentov boli pripravené stanoviská so zaujímavými hrami – Kufor, Rodinky, Vedomostná súťaž, Puzzle, Twister ako aj osviežujúce ovocné kokteily, ktoré pripravovali študenti odboru AV a napokon cvičenie Zumby na školskom dvore.
Dravý flám bol tak pestrou bodkou na konci úspešného školského roka 2010/2011.

Stretnutie v Liverpoole

LIVERPOOL – THE WORLD IS OUR HOME

Projekt Connecting classrooms nás priviedol na konci septembra do Bratislavy, kde sa mal konať výber študentov a koodinátorov, ktorí pôjdu do Liverpoolu reprezentovať krajinu a svoj vlastný strapec. Nečakane, ale úspešne sa nám vo východnom (košickom) strapci podarilo vytvoriť dvojice študent-koordinátor iba z dvoch škôl – z Gymnázia Park mládeže a zo Strednej zdravotníckej školy, Moyzesova.
Stretnutie sa konalo začiatkom novembra (8.11-11.11.2011), čiže aj anglické počasie bolo príjemné.
Liverpool je mesto, ktoré má čo ponúknuť svojim návštevníkom. (múzeum The Beatles; starý prístav Albert Dock; dve majestátne katedrály – anglikánsku (tretiu najväčšiu na svete) a katolícku;…) Po zaujímavej prehliadke mesta nastali dni neprestajnej a vyčerpávajúcej (zato však veľmi prínosnej) práce v medzinárodných skupinách – Slovensko, Anglicko, Srbsko, Nemecko. Na ešte výraznejšie pochopenie inklúzie a diverzity sme dostali náročnú úlohu – v medzinárodných, zmiešaných skupinkách sme v Liverpoole prechádzali mestom a pýtali sa úplne cudzích ľudí, čo si o tejto téme myslia, čo o nej vedia.
Výsledok stretnutia – plán, ktorý nesie názov: THE WORLD IS OUR HOME (PASPORT TO THE WORLD).

Ivana Adamová, mladá líderka projektu CC

„Culture box“

„Tak predsa sa nám ozvali aj Srbi,“ povedali sme si, keď nám prišiel e-mail od ich koordinátorky. A hoci sme sa do projektu zapojili neskôr ako ostatné školy zo zahraničia, predsa sa naše partnerské školy rozhodli poslať nám „Culture box“, v ktorej prostredníctvom milých a zaujímavých suvenírov prezentujú a predstavujú svoju krajinu. Zo Srbska k nám tak zavítali rôzne typické predmety, ktoré nám prezrádzajú všeličo o ich kultúre a zvykoch.

Festival s DSS

21.2.2012 sme v košickom strapci mali možnosť stráviť jeden zaujímavý a obohacujúci deň. V spolupráci s Domovom sociálnych služieb, Park mládeže 3 (DSS) mladí lídri piatich zapojených škôl pripravili v telocvični gymnázia Park mládeže deň plný pestrých aktivít. Striedali sa tvorivé dielne so športom – vyrábanie mozaikových obrázkov, servítková technika, bodypainting, loptové hry, bedminton a na záver tancovačka…
Stretnutie bolo naozaj veľkým obohatením pre „obe“ strany – organizátorov i hostí. S úsmevom na tvári sme odchádzali povzbudení radosťou zo života, ktorú so sebou priniesli naši priatelia z DSS…
Z tohto krásneho stretnutia napokon vzišla putovná výstava, ktorá navštívila postupne všetky školy nášho strapca. U nás sme ju mali možnosť vidieť v prvom májovom týždni.

Stretnutie v Žiline

V malebnom meste Žilina sa stretli mladí lídri a ich koordinátori v rámci projektu Connecting Classrooms pod záštitou British Council v dňoch 25. – 26.4. 2012.
Cieľom dvojdňového školenia žiakov a koordinátorov z oboch slovenských strapcov bolo naučiť sa spolupráci a základným princípom fungovania a riadenia klubov, ktoré majú reprezentovať projekt CC aj po jeho skončení a takto zabezpečiť kontinuitu rôznym aktivitám projektu. Zábavnou a hravou formou bola lídrom bližšie priblížená myšlienka dôvodu vzniku klubov na školách a ich vnútorná štruktúra.
Počas týchto dní sa žiaci zoznámili, predstavili si aktivity, ktoré v minulosti organizovali a navzájom si povymieňali doterajšie skúsenosti. Interaktívnou hrou sme sa zabavili a zároveň naučili spolupracovať a rešpektovať sa navzájom. Tieto stretnutia prebiehali vo veľmi uvoľnenej a priateľskej atmosfére. Program bol vyvážený – nie len práca ale aj zábava, napríklad návšteva žilinského divadla – Škandálna aféra Jozefa Holouška.
Ohlasy zúčastnených boli pozitívne a stretnutie ich motivovalo do ďalšej práce hlavne vďaka školiteľke Janke Balážovej z Bilingválneho gymnázia C.S.Lewisa. O krásne zábery zo stretnutia sa postaral pán Ľubo Bechný.

„Výmena odborov“

22.6.2012 v rámci komunity školy zorganizovali mladí lídri projekt pre II. ročníky s názvom „Výmena odborov“. Cieľom bolo zapojiť študentov II. ročníkov do príprav a tvorby materiálov – informácií o svojom vlastnom odbore, osvojiť si prezentačné zručnosti, prezentovať informácie (teoreticky aj prakticky) ostatným odborom, získať nové informácie a vedomosti o ostatných odboroch a takto znížiť „rivalitu“ medzi študentmi jednotlivých odborov. A tak študenti každého odboru navštívili učebne a laboratória zvyšných odborov, počúvali teóriu o podstate každého odboru prostredníctvom prezentácií a vzorových materiálov aj prakticky skúšali – u AV pripraviť jedlo (raňajky, obed, večera) súvisiace s diétou č. 6 (diéta s nízkym obsahom bielkovín), u ZL pracovali s preparátmi v rámci histológie, hematológie a mikrobiológie, u FL vyrábali čapíky a pracovali s čajovinami. Príprava zástupcov odborov bola naozaj na vysokej úrovni a preto aj „návštevníci“ z ostatných odborov vyjadrili svoju spokojnosť a potvrdili, že projekt mal zmysel a naozaj spoznali mnoho zaujímavostí o ostatných odboroch.