Projekt KOGNIMET-SK

Naša škola spolupracovala v projekte KOGNIMET-SK: Skríning kognitívnych funkcií u pacientov s metabolickým syndrómom.