Zbierka potravín

Naši študenti sa často zapájajú do charitatívnych akcií na pomoc ľuďom v núdzi. Poznajú potrebu zdieľania a prispievania nielen materiálnou pomocou, ale aj vlastnými schopnosťami, vedomosťami, etickým prístupom. Zdokonaľujú sa tak v profesionálnych zručnostiach, pretože jedným z cieľov výchovnovzdelávacieho procesu je viesť našich žiakov k vytváranie vzťahu k ľudským hodnotám, a teda aj k pomoci ľuďom v núdzi. Takúto pomoc uplatňujú aj v dobrovoľníckej činnosti pri starostlivosti o seniorov v DSS a ZpS v zariadení Via Lux Barca.

V rámci spolupráce s občianskym združením Maják nádeje sme na našej škole usporiadali vianočnú akciu, a to zbierku suchých trvanlivých potravín. Touto zbierkou sme chceli podporiť klientov z OZ, hlavne matky s deťmi, ktoré sa nachádzajú vo finančnej a sociálnej núdzi. Do zbierky sa zapojili dobrovoľne študenti aj zamestnanci školy.

Akcia prebiehala v dňoch 15. 12. – 17. 12. 2021. Potraviny sme ukladali symbolicky do košíkov pod vianočný stromček. Riaditeľka OZ Maják nádeje zaslala ďakovný list riaditeľstvu školy a nazbierané potraviny prevzali pracovníci občianskeho združenia.

PaedDr. Jana Hribová

koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu