Okruhy tém pre 4-ročné denné štúdium

CHÉMIA

Podľa: Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda – chémia

Obsah tém:

 1. Chémia okolo nás:
  • objavovanie chémie v našom okolí
  • skúmanie vlastností látok
  • zmesi a chemicky čisté látky
  • látky, nevyhnutné pre náš život: voda a vzduch
 2. Premeny látok:
  • spoznávanie chemických reakcií v našom okolí
  • zmeny pri chemických reakciách
 3. Zloženie látok:
  • chemické prvky a zlúčeniny
  • častice látok: atómy, molekuly a ióny
  • periodická sústava prvkov
 4. Významné chemické prvky a zlúčeniny
 5. Chemické výpočty:
  • zloženie roztokov
 6. Organické látky:
  • vlastnosti jednoduchých organických látok
  • uhľovodíky
  • deriváty uhľovodíkov
  • organické látky v živých organizmoch
  • organické látky v bežnom živote

Odporúčaná literatúra: Učebnice chémie pre základné školy

 • VICENOVÁ, H., GANAJOVÁ, M.: Chémia pre 7. ročník základnej školy a pre 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, 1. vydanie, Bratislava – Expol Pedagogika 2017, 95 strán. ISBN 978-890-8091-427-1.
 • VICENOVÁ, H., GANAJOVÁ, M.: Chémia pre 8. ročník základnej školy a pre 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, 1. vydanie, Bratislava – Expol Pedagogika 2018, 95 strán. ISBN 978-80-8091-489-9.
 • VICENOVÁ, H., GANAJOVÁ, M.: Chémia pre 9. ročník základnej školy a pre 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, 1. vydanie, Bratislava – Expol Pedagogika 2019, 79 strán. ISBN 978-80-8091-573-5.

BIOLÓGIA

Podľa: Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda – Biológia

Obsah tém:

 • Základná štruktúra života
 • Vnútorná organizácia tela organizmov
 • Človek a jeho telo
 • Ľudský organizmus a ľudské spoločenstvo
 • Povrch tela a kožná sústava
 • Oporná a pohybová sústava
 • Tráviaca sústava
 • Dýchacia sústava
 • Obehová sústava
 • Vylučovanie a močová sústava
 • Regulačné sústavy
 • Rozmnožovacia sústava, vývin jedinca a rodičovstvo
 • Zdravie a život človeka

Odporúčaná literatúra: Učebnica biológie pre základné školy

 • UHEREKOVÁ M. a kol.: Biológia pre 6. ročník základnej školy a pre 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, 6. vydanie, Bratislava – Expol Pedagogika 2019, 97 strán. ISBN 978-80-8091-539-1.
 • UHEREKOVÁ M. a kol.: Biológia pre 7. ročník základnej školy a pre 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, 4. vydanie, Bratislava – Expol Pedagogika 2019, 136 strán. ISBN 978-80-8091-548-3.