Stredoškolská odborná činnosť v školskom roku 2023/2024

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Organizátorom je Štátny inštitút odborného vzdelávania. Stredoškolská odborná činnosť je súťaž zameraná na 17 odborných oblastí (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, odborno-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti. Podmienkou je písomná odborná práca a prihlásenie žiaka do súťaže – online systému. Autor, resp. autori, prácu obhajujú ústne pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Žiaci zapojením sa do súťaže riešia aktuálne témy, využívajú medzi predmetové vzťahy, učia sa pracovať v tímoch, vyhľadávať informácie, spolupracovať s odborníkmi z vysokých škôl a hospodárskej praxe.

Školské kolo SOČ

Školské kolo súťažnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) sa uskutočnilo 11. marca 2024 v miestnosti č. 105. Do súťaže sa zapojilo spolu 8 žiakov, ktorí boli riešiteľmi 8 súťažných prác (2 práce žiakov III.AV, 3 práce žiakov  III.OO, 2 práce žiakov III.FL, 1 práca žiačka III.ZL).

Školské kolo otvorila tohtoročná predsedníčka hodnotiacej komisie, pani riaditeľka PhDr. Karolína Vranaiová, PhD., MBA, ktorá privítala súťažiacich. Ďalšími členmi hodnotiacej komisie boli Ing. Xénia Brečková, dipl.o., PharmDr. Lívia Schönová, PhD. a koordinátorka SOČ RNDr. Viktória Stupáková, PhD.

Súťažiacich v priebehu súťažnej prehliadky povzbudzovali žiaci 2. ročníkov. Koordinátorka SOČ postupne vyzývala súťažiacich k prezentácii svojich prác v poradí, ktoré si sami vyžrebovali. Po prezentáciách nasledovala mnohokrát podnetná diskusia.

Vyžrebované poradie prezentácie súťažných prác:

  1. Timea Horváthová – III.OO – Emetropické oko po 40. roku života a presbyopia (02 – Fyzika), konzultant:Ing. Martin Brečko, dipl. o.
  2. Ivana Krištofiková – III.OO – Slabozrakosť a slepota (06 – Zdravotníctvo a farmakológia), konzultant:Ing. Martin Brečko, dipl. o.
  3. Natália Roskošová – III.OO – Okuliarové šošovky, typy a rozdelenie (02 – Fyzika), konzultant:Ing. Martin Brečko, dipl. o.
  4. Karolína Korečková – III.AV – Výživa športovcov v dorasteneckom veku (17 – Pedagogika, psychológia, sociológia), konzultant: Mgr. Miroslava Sinayová, MBA
  5. Natália Sakmáryová – Prečo (ne)piť energetické nápoje (17 – Pedagogika, psychológia, sociológia), konzultant: Mgr. Miroslava Sinayová, MBA
  6. Kristián Bátor – Mikroskopické vyšetrenie moču (04 – Biológia), konzultant: RNDr. Tatiana Farkašová
  7. Róbert Biskup – Psychoaktívne rastliny a ich využitie v medicíne ((06 – Zdravotníctvo a farmakológia), konzultant:Mgr. Bernadeta Gajdošová
  8. Michaela Nagyová – III.FL – Rakytník a jeho využitie (04 – Biológia), konzultant: Mgr. Bernadeta Gajdošová

Po vyhodnotení prác po formálnej stránke, vyhodnotení úrovne prezentovania a zhodnotenia celkového prínosu prác sa členovia komisie uzniesli na konečnom hodnotení.

Konečné poradie v školskom kole SOČ:

1. miesto:

Natália Sakmáryová – III.AV

Prečo (ne)piť energetické nápoje (17 – Pedagogika, psychológia, sociológia)

2. miesto:

Karolína Korečková – III.AV

Výživa športovcov v dorasteneckom veku (17 – Pedagogika, psychológia, sociológia)

3. miesto:

Róbert Biskup – III.FL

Psychoaktívne rastliny a ich využitie v medicíne (06 – Zdravotníctvo a farmakológia)

Víťazom srdečne blahoželáme!

Všetci súťažiaci postupujú do krajského kola SOČ, kde nás budú reprezentovať v jednotlivých súťažných odboroch.

Držíme palce v krajskom kole!