Zubný asistent (ZuA)

Študijný odbor pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí samostatne vykonávať základné asistentské úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v ambulancii zubného lekára. Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti zubného lekárstva, hygieny dutiny ústnej, administratívy a zdravotníckej dokumentácie v zubnej ambulancii, asistencie v zubnej ambulancii.

Absolvent študijného odboru je pripravený:

 • zabezpečovať (plniť) asistentské úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime v  zubolekárskej starostlivosti,
 • podieľať sa na prevencii v ústnej dutine,
 • pripraviť ambulanciu pre ošetrenie pacienta zubným lekárom,
 • zabezpečiť plynulý chod práce ambulancie zubného lekára,
 • vykonávať administratívne práce a viesť dokumentáciu ambulancie zubného lekára,
 • poskytovať odbornú prvú pomoc.

Uplatnenie:
Absolventi štúdia sa uplatnia pri výkone povolania zubný asistent u zubného lekára v zubných ambulanciách.

Profilujúce predmety:

 • zubné lekárstvo,
 • hygiena ústnej dutiny,
 • základy asistencie v zubnej ambulancii,
 • administratíva a zdravotná dokumentácia,
 • odborná klinická prax.

Štúdium sa končí praktickou a ústnou maturitnou skúškou.

Podmienky prijatia:
Do prvého ročníka denného štúdia môžu byť prijatí absolventi základnej školy, ktorí splnili podmienky prijímacieho konania. Profilové predmety na prijímacie skúšky: – slovenský jazyk a literatúra – biológia.
Do študijného odboru zubný asistent môžu byť prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotné kritériá na prácu v odbore, vrátane kritérií pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť. Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiaka musí byť pripojené.

Požiadavky zdravotnej spôsobilosti  na uchádzača:
Do stredných zdravotníckych škôl môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotný stav posúdil a na prihláške potvrdil všeobecný lekár pre deti a dorast alebo  všeobecný lekár pre dospelých. Do študijného odboru zubný asistent môžu byť  prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotné kritériá na prácu v odbore, vrátane kritérií pre pracovníkov vykonávajúcich  epidemiologicky závažnú činnosť a podľa legislatívnych predpisov MZ SR.
Do  študijného odboru zubný asistent nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú mentálne, zmyslové alebo telesné postihnutie, zdravotné oslabenie alebo ochorenie, majú narušenú komunikačnú schopnosť, špecifické poruchy učenia alebo správania sa, autistický syndróm, poruchy psychického vývinu.