Sagitta / Veľtrh OPTA Brno 2024

Dňa 8.3. – 10.3. 2024 sa žiaci III.OO/AV pod vedením RNDr. Ladislava Bertka a Ing. Martina Brečka dipl.o. zúčastnili exkurzie vo výrobni okuliarových šošoviek v spoločnosti Sagitta v Bratislave a veľtrhu v Brne OPTA 2024.

Spoločnosť Sagitta patrí k prvým čisto slovenským spoločnostiam, ktoré sa venujú dovozu zahraničných značiek výrobcov slnečných okuliarov, okuliarových rámov a doplnkového optického tovaru v Slovenskej a Českej Republike. Takisto sa venuje kompletnej ponuke optických materiálov, akými sú špeciálne pomôcky pre slabozrakých, lupy pre priemyselnú výrobu, pre využitie v medicíne, či lupy používané v kozmetických štúdiách.  

Počas exkurzie boli žiaci prevedení po celej firme, kde im bolo dôkladne vysvetlené, ako prebieha objednávka, proces výroby okuliarovej šošovky, nanášanie povrchových úprav, proces farbenia šošoviek. Mali aj možnosť nahliadnuť do skladu okuliarových šošoviek.

28. ročník veľtrhu OPTA 2024 privítal vyše 3000 návštevníkov zo Slovenska a Česka a bol venovaný českému vedcovi Ottovi Wichterlemu. Na veľtrhu sa zúčastnili firmy z celého sveta. Vystavovatelia predstavili predovšetkým nové kolekcie okuliarových rámov a slnečných okuliarov. Nechýbali však ani inovácie z oblasti  okuliarových šošoviek a prístrojovej techniky. Žiaci počas veľtrhu absolvovali odborné prednášky na témy Brejle a okuliare, Design brýlí v Československu 1918–1992, Rok zkušeností s korekcí dětské myopie, Rodenstock Mycon 2024.

Svetový deň Downovho syndrómu

Pekný deň prajeme, milí študenti, vážený pedagogický zbor a zamestnanci školy,
21. marec je Svetový deň Downovho syndrómu. Svoje sympatie a podporu ľuďom s DS môžete vyjadriť aj obutím ponožiek rôznych farieb či veľkostí.

Svetový deň Downovho syndrómu si môžeme pripomenúť aj zapojením sa do ,,Ponožkovej výzvy“. Obutím si ponožiek rôznych farieb či veľkostí vyjadríme spolupatričnosť a sympatie s ľuďmi so špeciálnymi potrebami, ktorí sú rovnako jedineční a sami sebou.
„Inklúzia nie je iba slovo, je to príležitosť pre každého z nás ako urobiť svet lepším, pestrejším a ľudskejším miestom“.
Obujte si aj vy vo štvrtok – 21. marca 2024 dve odlišné ponožky, odfoťte sa a zdieľajte fotku na svojich sociálnych sieťach s hashtagom #PonozkovaVyzva.
Takto spolu dokážeme šíriť porozumenie a rešpekt k rozdielnosti.
ĎAKUJEME!
Váš Školský parlament

Environmentálny workshop

Žiaci našej školy sa dňa 7.3.2024 zúčastnili environmentálneho workshopu organizovaného Košickým regionálnym centrom mládeže. Celodenný workshop bol rozdelený na dve časti. Prvá bola venovaná odbornej prezentácii o kvalite životného prostredia a činiteľoch, ktoré ju ovplyvňujú, ako aj o možnostiach znižovania produkcie antropogénneho odpadu na úroveň „zero waste.“ Druhú časť tvorili rôzne aktivity žiakov, kde prinášali vlastné námety a nápady k riešeniu ekologických problémov, či prezentovali svoje názory k enviro témam.

Darujte 2% našej škole

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v škole,
  • skvalitnenie vybavenia školy.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako postupovať:

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil  Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3€.

Stiahnite si a vyplňte   Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.


Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

Riadne vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3€ .

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno (názov): Združenie rodičov pri Strednej zdravotníckej škole v Košiciach
Sídlo: Moyzesova 17, 040 01 Košice
Právna forma: Občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
IČO: 31265758

 Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

Riadne vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno (názov): Združenie rodičov pri Strednej zdravotníckej škole v Košiciach
Sídlo: Moyzesova 17, 040 01 Košice
Právna forma: Občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
IČO: 31265758

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ďakujeme.

Valentínska kvapka krvi – poďakovanie

Chcela by som sa touto cestou poďakovať všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do Valentínskej kvapky krvi 2024.

Odberu sa zúčastnilo 21 žiakov, aktívne darovali krv 13 žiaci.

Nech je pre vás príjemným potešením sms, ktorá vám príde vo chvíli, keď použijú vašu krv na pomoc inému človeku.

Znenie sms je: „ Vaša krv práve zachraňuje život inému človeku.“

Vďaka vám.

Viktória Hamráková

MS SČK

Beseda s úspešnou mladou vedkyňou RNDr. Zuzanou Bednárikovou, PhD.

Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede, ktorý vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov v roku 2015, má pripomínať, že ženy a dievčatá zohrávajú vo vede a technike dôležitú úlohu a je potrebné ich v tom podporiť.

Pri tejto príležitosti navštívila 23. 2. 2024 našu školu RNDr. Zuzana Bednáriková, PhD. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV, oddelenie biofyziky.

RNDr. Zuzana Bednáriková, PhD. v roku 2022 získala 1. miesto v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov. Spolupracuje s mnohými vedcami z celého sveta a je riešiteľkou viacerých vedeckých projektov.

Zameriava sa na štúdium amyloidnej agregácie proteínov, ktorá zohráva dôležitú úlohu v patogenéze viac ako 50 závažných a v súčasnosti nevyliečiteľných ochorení, ako je Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba alebo diabetes II. typu. Venuje sa pochopeniu mechanizmov tvorby amyloidných agregátov bielkovín a ich štruktúry. Počas svojho doktorandského a postdoktorandského výskumu systematicky skúmala vplyv magnetických nanočastíc a malých molekúl na agregáciu amyloidných proteínov s cieľom nájsť potenciálne inhibítory amyloidnej agregácie. V súčasnosti sa viac zameriava na štúdium amyloidnej agregácie proteínov spojených s patológiou Alzheimerovej choroby a hľadanie zlúčenín, ktoré môžu zasahovať do viacerých cieľov, tzv. multitargeted directed ligands.

Aj tieto informácie zazneli počas besedy, ktorá bola určená žiakom 3. a 4. ročníka študijného odboru zdravotnícky laborant.  Počas diskusie RNDr. Zuzana Bednáriková, PhD.  priblížila žiakom svoju vedeckú kariéru od svojich začiatkov. Žiaci sa dozvedeli fakty, ktoré veda získala v oblasti výskumu Alzheimerovej choroby, ako aj metódy hľadania účinných látok na jej liečenie. Otázky boli venované aj celkovému postaveniu žien vo vede.

Po ukončení besedy nasledovalo interview v anglickom jazyku. Táto aktivita bola súčasťou projektu We are STREAMers, ktorý sa na našej škole realizuje v rámci programu eTwinning.

Stredoškolská odborná činnosť v školskom roku 2023/2024

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Organizátorom je Štátny inštitút odborného vzdelávania. Stredoškolská odborná činnosť je súťaž zameraná na 17 odborných oblastí (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, odborno-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti. Podmienkou je písomná odborná práca a prihlásenie žiaka do súťaže – online systému. Autor, resp. autori, prácu obhajujú ústne pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Žiaci zapojením sa do súťaže riešia aktuálne témy, využívajú medzi predmetové vzťahy, učia sa pracovať v tímoch, vyhľadávať informácie, spolupracovať s odborníkmi z vysokých škôl a hospodárskej praxe.

Školské kolo SOČ

Školské kolo súťažnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) sa uskutočnilo 11. marca 2024 v miestnosti č. 105. Do súťaže sa zapojilo spolu 8 žiakov, ktorí boli riešiteľmi 8 súťažných prác (2 práce žiakov III.AV, 3 práce žiakov  III.OO, 2 práce žiakov III.FL, 1 práca žiačka III.ZL).

Školské kolo otvorila tohtoročná predsedníčka hodnotiacej komisie, pani riaditeľka PhDr. Karolína Vranaiová, PhD., MBA, ktorá privítala súťažiacich. Ďalšími členmi hodnotiacej komisie boli Ing. Xénia Brečková, dipl.o., PharmDr. Lívia Schönová, PhD. a koordinátorka SOČ RNDr. Viktória Stupáková, PhD.

Súťažiacich v priebehu súťažnej prehliadky povzbudzovali žiaci 2. ročníkov. Koordinátorka SOČ postupne vyzývala súťažiacich k prezentácii svojich prác v poradí, ktoré si sami vyžrebovali. Po prezentáciách nasledovala mnohokrát podnetná diskusia.

Vyžrebované poradie prezentácie súťažných prác:

  1. Timea Horváthová – III.OO – Emetropické oko po 40. roku života a presbyopia (02 – Fyzika), konzultant:Ing. Martin Brečko, dipl. o.
  2. Ivana Krištofiková – III.OO – Slabozrakosť a slepota (06 – Zdravotníctvo a farmakológia), konzultant:Ing. Martin Brečko, dipl. o.
  3. Natália Roskošová – III.OO – Okuliarové šošovky, typy a rozdelenie (02 – Fyzika), konzultant:Ing. Martin Brečko, dipl. o.
  4. Karolína Korečková – III.AV – Výživa športovcov v dorasteneckom veku (17 – Pedagogika, psychológia, sociológia), konzultant: Mgr. Miroslava Sinayová, MBA
  5. Natália Sakmáryová – Prečo (ne)piť energetické nápoje (17 – Pedagogika, psychológia, sociológia), konzultant: Mgr. Miroslava Sinayová, MBA
  6. Kristián Bátor – Mikroskopické vyšetrenie moču (04 – Biológia), konzultant: RNDr. Tatiana Farkašová
  7. Róbert Biskup – Psychoaktívne rastliny a ich využitie v medicíne ((06 – Zdravotníctvo a farmakológia), konzultant:Mgr. Bernadeta Gajdošová
  8. Michaela Nagyová – III.FL – Rakytník a jeho využitie (04 – Biológia), konzultant: Mgr. Bernadeta Gajdošová

Po vyhodnotení prác po formálnej stránke, vyhodnotení úrovne prezentovania a zhodnotenia celkového prínosu prác sa členovia komisie uzniesli na konečnom hodnotení.

Konečné poradie v školskom kole SOČ:

1. miesto:

Natália Sakmáryová – III.AV

Prečo (ne)piť energetické nápoje (17 – Pedagogika, psychológia, sociológia)

2. miesto:

Karolína Korečková – III.AV

Výživa športovcov v dorasteneckom veku (17 – Pedagogika, psychológia, sociológia)

3. miesto:

Róbert Biskup – III.FL

Psychoaktívne rastliny a ich využitie v medicíne (06 – Zdravotníctvo a farmakológia)

Víťazom srdečne blahoželáme!

Všetci súťažiaci postupujú do krajského kola SOČ, kde nás budú reprezentovať v jednotlivých súťažných odboroch.

Držíme palce v krajskom kole!