Erik Schmotzer

Za reprezentáciu štátumu na osobnom stretnutí udelil ďakovný list minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky p. Juraj Draxler.
Tiež mal tú česť a dňa 4.6.2015 bol pozvaný na osobnú audienciu prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom, kde prezident vyjadril osobnú podporu mladým vedeckým talentom.

V dňoch 13.11.2014 – 15.11.2014 sa konalo jedno z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2014 a to celoslovenská prehliadka vedecko-technických prác s názvom Festival vedy a techniky 2014. Túto zaujímavú súťažnú prehliadku organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrom vedecko-technických informácií a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Záštitu nad Festivalom vedy a techniky v roku 2014 prevzal Prof. Dr. Juraj Hromkovič, DrSc. Je profesorom na ETH Zurich, členom Európskej Akadémie, Slovenskej Akademickej Spoločnosti a Učenej Spoločnosti Slovenskej Akadémie Vied. Festivalu sa zúčastnili aj delegácie zo Španielska, Česka a Francúzska.
Súťažiaci bojovali o postupy na medzinárodné a národné európske súťaže, rovnako ako aj o ocenenia Prírodovedeckej fakulty UK.
Erik Schmotzer, žiak III. FLB triedy, uspel na tejto súťaži výborne. Získal:

  • postup na Intel ISEF 2015 v Pittsburghu, Pensylvánia, USA;
  • cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK v kategórii „starší žiaci“.

2. miesto – Celoštátne kolo 51. ročníka Chemickej olympiády 2015, kategória EF ( 1.– 4. marec 2015, Nitra)

Adam Palenčár

1. miesto a cena dekana PriF UK za najlepšiu teoretickú časť – Celoštátne kolo 51. ročníka Chemickej olympiády 2015, kategória EF ( 1.– 4. marec 2015, Nitra)

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva 20. novembra 2014 získal ocenenie a poďakovanie za angažovanosť v mimoškolskej činnosti od predsedu KSK Zdenka Trebuľu.
Adam Palenčár reprezentoval školu v chemických súťažiach na rôznych úrovniach. Obsadil 1. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády – kategória B. Svojimi prácami zaujal poslucháčov na rôznych fórach, čo dokazujú aj jeho najvýznamnejšie úspechy v školskom roku 2013/2014. Reprezentoval školu v celoslovenskom kole 50. ročníka Chemickej olympiády, v kategórii EF obsadil 3. miesto a získal Cenu dekana za najlepšiu teoretickú časť práce.

Zdroj: http://web.vucke.sk/sk/kompetencie/skolstvo/aktuality/ocenenie-najlepsich-studentov-z-celeho-kraja-2.html