Prednášky SEEDs

Lektori neziskovej organizácie SEEDS opäť rozsievali na našej škole zážitkovou formou semienka zvedavosti a zodpovednosti za svoju komunitu, svoju  krajinu a našu planétu.  Žiakom III. FL Eva Planovská  a Peter Rea ponúkli možnosť otvorene vyjadrovať svoj názor na dianie okolo nás v interaktívnom workshope Sloboda a demokracia. Vysvetľovali žiakom, že budovanie a posilňovanie demokracie je neustály proces. Demokracia je aj o slobodnom vyjadrovaní sa a zaujímaní postojov k vážnym témam s kritickým pohľadom na ne, ktorému sa treba neustále učiť.  

Žijeme vo svete množstva informácií a dezinformácií. Ľudia nevedia, čo je a čo nie je pravda. V rozhovoroch nepoužívajú argumenty, nerozumejú si, hádajú sa, pretože nevedia spolu správne debatovať. A práve o tom bola interaktívna prednáška s názvom Ako správne debatovať alebo úvod do kritického myslenia, na ktorej si žiaci II. FL a II. ZL pod vedením Ivana Vanáka mohli vyskúšať pozerať sa na tú istú vec z rôznych uhlov pohľadu, spraviť „poriadok v hlave“, argumentovať, debatovať.

Každý mladý človek pozná a využíva sociálne siete. Poznáme však aj všetky nebezpečenstvá, ktoré nám pri tom hrozia? Vieme sa im brániť? Prezentácia  Riziká sociálnych sietí ukázala žiakom II. Fl a II.ZL svet sociálnych sietí trochu inak.

Všetky workshopy priniesli žiakom skvelú skúsenosť, umožnili im získať nové informácie a zapojiť sa do zaujímavých aktivít.

Deň úsmevu

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou na Slovensku pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti, pomoci ohrozeným rodinám a pomoci obetiam trestných činov.

Verejná zbierka „Deň úsmevu 2024“  sa konala od 13. júna 2023 do 26. júna 2024 na území Slovenskej republiky.

Je dobrou tradíciu, že sa aj naša škola každoročne aktívne zapája do tejto zbierky. V tomto školskom roku bola príležitosť vyzbierať peniaze pre Úsmev ako dar:
1. formou zbierok žiakov jednotlivých tried aj učiteľov a poskytnúť ich tejto organizácii
2. formou zbierok dobrovoľníkov z našej školy v uliciach nášho mesta

Žiaci jednotlivých tried prispeli do tejto zbierky sumou podľa možností každého žiaka. Počas veľkej prestávky prebiehala zbierka aj na medziposchodí školy.

20 dobrovoľníkov vykonalo zbierku aj v uliciach Košíc. Nazbierali  peknú sumu peňazí a veríme, že pomôže tým, ktorí to najviac potrebujú. Chceli by sme sa im všetkým poďakovať za ich čas, nasadenie a ochotu.


Je veľa podôb pomoci, ktorá je potrebná. Na dávaní je krásne to, že na chvíľu zabudnete na seba a myslíte na druhých.

More aj oceán sú veľké, ale aj more aj oceán sa skladá z kvapiek vody, ktoré sa nakoniec stanú silným prúdom. Sami by neznamenali nič, len spolu dokážeme vytvoriť niečo pekné.

Ďakujeme, že pomáhate tým, ktorí to najviac potrebujú.

2. termín prijímacieho konania pre VOŠ a PKŠ

2. termín prijímacieho konania sa uskutoční 23. augusta 2024. Prihlášky je možné podávať do 31. júla 2024.


Kritéria pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka 2-ročného PKŠ (zubný technik) na školský rok 2024/2025:

Kritéria ZT 2024-2025

Kritéria pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka 3-ročného VOŠ (diplomovaný rádiologický asistent) na školský rok 2024/2025:

Kritéria DRA 2024-2025


Prihláška na štúdium + lekársky posudok + prehlásenie uchádzača

Slávnostná benefícia pri príležitosti 100. výročia  otvorenia prvej Štátnej nemocnice v Košiciach

21. júna 2024 sa uskutočnila v Dome umenia v Košiciach slávnostná benefícia pri príležitosti 100. výročia  otvorenia prvej Štátnej nemocnice v Košiciach. Slávnostnú benefíciu pozdravil prezident SR pán Peter Pellegrini, prezident SR pán Rudolf Schuster, ministerka zdravotníctva pani Zuzana Dolinková.

Slávnostnej benefície sa zúčastnili aj ďalší ministri vlády SR, poslanci a významné osobnosti mesta  a akademickej obce.

Strednej zdravotníckej škole, Moyzesova 17, Košice  bola pri tejto významnej príležitosti riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice MUDr. Ľuboslavom Beňom, PhD, MPH udelená medailaďakovný list za dlhoročnú vynikajúcu spoluprácu so školou a kvalitnú prípravu študentov vo všetkých aktivovaných  medicínsko–technických odboroch.

Mnohí absolventi našej školy aj v súčasnosti pracujú v UNLP Košice na rôznych postoch a veríme, že naši absolventi nájdu v budúcnosti uplatnenie práve v tejto inštitúcii so 100-ročnou tradíciou.

Ocenenie za školu prevzala pani PhDr. Viera Rusinková.

Výsledky prijímacích skúšok – PKŠ a VOŠ (24. jún 2024)


Vypísaný zápisný lístok je potrebné zaslať na e-mailovú adresu: skola@szske.eu do stredy 26.6.2024 (vrátane). Po doručení zápisného lístka Vám bude vyhotovené a zaslané rozhodnutie o prijatí na štúdium.

Rozlúčka s maturantmi

A je to tu – piatok 17. máj 2024  – posledný školský deň maturantov! Slávnostné šaty, obleky, slávnostná atmosféra v triede, zmiešané pocity, nesmelé úsmevy, pevné objatia, slzičky,  kvety, drobné darčeky, … To všetko charakterizovalo deň, na ktorý sme čakali celé štyri roky. Vypočuť si posledné pokyny a inštrukcie k maturitnej skúške vyvolalo v mnohých  nás pocit smútku, žiaľu a  uvedomenia si, že už neuvidíme každý deň našich spolužiakov, ba dokonca ani našich učiteľov, na ktorých sme si zvykli a prirástli nám k srdcu.

Na jednej strane sa tešíme na niečo nové a uvedomujeme si, že pekné chvíle ostali za nami. Na druhej strane je tu  pocit strachu z kroku do neznáma. Čo nás čaká? Aká bude naša budúcnosť? Zmaturujeme? Práca alebo vysoká škola? Kam nás osud zaveje?

Zmiešané pocity… Určite ste to už zažili. To je to, čo sme zažívali na školskom dvore pri rozlúčke so školou. Premýšľali sme o všetkom, čo sme prežili, čo sme považovali za samozrejmosť, aj o tom,  čo bude. V myšlienkach sa nám premietal film od prvého prekročenia prahu našej školy v septembri 2020 až po dnešný deň – 17. máj 2024. Ale všetko sa raz musí skončiť, aby uvoľnilo miesto niečomu novému.

Vďaka ti, Moyzeska, za všetko to, čím si nás pripravila do veľkého sveta. Veľké ďakujem posielame všetkým, ktorí pri nás dennodenne stáli a podporovali nás. Teraz nám už len držte prsty, aby sme sa stali úspešnými absolventmi. Čaká nás posledné zvonenie…

Také sú pocity odchádzajúcich maturantov, s ktorými sa na školskom dvore rozlúčili žiaci mladších ročníkov, učitelia i ostatní zamestnanci školy. Ešte pred definitívnym odchodom z budovy školy boli najaktívnejší žiaci jednotlivých tried za svoje úspechy v rôznych oblastiach ocenení, vypočuli si povzbudivé slová od pani riaditeľky, mladších spolužiakov a nastalo posledné zvonenie a vstup do „veľkého“ sveta.

XV. Regionálny odborný deň medicínsko-technických pracovníkov

Dňa 21.5.2024 sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili na XV. Regionálnom odbornom dni medicínsko-technických pracovníkov v Košiciach. Je to celodenný seminár pre zdravotníckych pracovníkov SK MTP, ktorý organizuje Regionálna komora MTP Košice každoročne.

Na tomto odbornom dni Kristián Bátor za odbor zdravotnícky laborant, Michaela Nagyová za odbor farmaceutický laborant, Veronika Pavelová a Laura Jakabová za odbor zubný asistent reprezentovali našu školu so svojimi prednáškami, ktoré boli súčasťou aj Stredoškolskej odbornej činnosti.

Taktiež mali možnosť vypočuť si zaujímavé prednášky na rôzne odborné témy, ktoré obohatili a rozšírili ich vedomosti. Za ich aktívnu účasť boli odmenení malou pozornosťou.

Samozrejme, nechýbalo ani chutné občerstvenie či obed. Počas prestávok mali možnosť prejsť si stánky rôznych farmaceutických firiem, ktoré reprezentovali a ponúkali svoje produkty.

XV. regionálny odborný deň medicínsko-technických pracovníkov

Dňa 21.5.2024 sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili na XV. regionálnom odbornom dni medicínsko-technických pracovníkov v Košiciach. Je to celodenný seminár pre zdravotníckych pracovníkov SK MTP, ktorý organizuje Regionálna komora MTP Košice každoročne.

Na tomto odbornom dni Kristián Bátor za odbor zdravotnícky laborant, Michaela Nagyová za odbor farmaceutický laborant, Veronika Pavelová a Laura Jakabová za odbor zubný asistent reprezentovali našu školu so svojimi prednáškami, ktoré boli súčasťou aj Stredoškolskej odbornej činnosti.

Taktiež mali možnosť vypočuť si zaujímavé prednášky na rôzne odborné témy, ktoré obohatili a rozšírili ich vedomosti. Za ich aktívnu účasť boli odmenení malou pozornosťou.

Samozrejme, nechýbalo ani chutné občerstvenie či obed. Počas prestávok mali možnosť prejsť si stánky rôznych farmaceutických firiem, ktoré reprezentovali a ponúkali svoje produkty.

Vzťahy a hodnoty

Dňa 6. 6. – 7. 6. 2024 sa uskutočnili na našej škole prednášky pre žiakov 1. ročníka na tému Vzťahy a hodnoty, ktoré sú už tradíciou. Prednášajúci Mgr. Pavol Hudák, je známy svojimi prednáškami po celom Slovensku a pútavou aj ilustrovanou formou  priblížil žiakom tému z mnohých aspektov. Prednášku vhodne oživil humornými slovnými vsuvkami. V závere mali študenti možnosť klásť otázky, na ktoré dostali fundované odpovede. Tešíme sa na spoluprácu s lektorom aj  v budúcnosti.