Informácie pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka v šk.roku 2021/2022

Prosíme prijatých uchádzačov, ktorí potvrdili nástup do 1. ročníka, aby najneskôr do 18.6.2021 doručili na adresu školy:

  1. lekársky posudok splnenia zdravotných kritérií (v prípade, že už ste ho nedoručili škole),
  2. prehlásenie rodiča o zdravotnej spôsobilosti (v prípade, že už ste ho nedoručili škole),
  3. vyplnenú prihlášku na povinne voliteľné predmety,
  4. prehlásenie o zaočkovaní proti vírusovej hepatitíde typu B.

Žiadosť o vydanie ISIC kariet pre žiakov nastupujúcich do 1. ročníka: https://isic.sk/platbaskoly/

Prijatí uchádzači v odbore asistent výživy predložia pri nástupe zdravotný preukaz (vydaný ošetrujúcim lekárom).

V prípade otázok nás kontaktujte

telefonicky na t.č.: 055/622 11 89 (sekretariát školy)

alebo

emailom na adresu: skola@szske.sk

Diplomovaný optometrista

V nasledujúcom šk. roku 2021/2022 otvárame študijný odbor DIPLOMOVANÝ OPTOMETRISTA.

Prvý termín prijímacích skúšok sa uskutoční dňa 24. 6. 2021 (štvrtok).

Druhý termín sa uskutoční len v prípade nenaplnenia triedy v 1. termíne.

Prihlášky na štúdium sa zasielajú do 31. mája 2021.

Kritéria pre prijatie uchádzačov do I. ročníka si môžete pozrieť tu:

Informácie o nastúpení/nenastúpení na štúdium a možnosti odvolania voči neprijatiu na štúdium

Ak je uchádzač v zozname prijatých, zákonný zástupca uchádzača doručí našej škole potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium do 25. mája 2021!

Ak prijatý uchádzač nepotvrdí záujem o štúdium, vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorý je ďalší v poradí. Dôležitým predpokladom takého kroku je fakt, že zákonný zástupca podá na riaditeľstvo školy do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium.

Riaditeľka strednej školy v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka, rezervuje miesto pre uchádzačov, ktorí sa zo závažných dôvodov (karanténa, iné dôvody) nemohli zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch (školský zákon § 66 bod 9).

Prijímacie skúšky – dôležitý oznam !!! (aktualizované)

1. Uchádzač odovzdáva pri prezentácií čestné vyhlásenie, ktoré obdržal spolu s pozvánkou. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané zákonným zástupcom.

2. Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške

  • z dôvodu izolácie v domácom prostredí alebo v karanténe, zákonný zástupca čestným prehlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy, v ktorom uvedie aj s termín ukončenia izolácie v domácom prostredí alebo karantény. Po ukončení izolácie v domácom prostredí alebo karantény uchádzač odovzdá riaditeľovi strednej školy v deň konania prijímacej skúšky potvrdenie o karanténe od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne. Optimálne, ak si žiak zvolil 1.termín prijímacej skúšky, tak nasledujúci deň po skončení karantény a ak 2.termín prijímacej skúšky, tak dva dni po skončení karantény.
  • zo zdravotných dôvodov iných ako je izolácia v domácom prostredí alebo karanténa, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy. Zákonný zástupca ospravedlní žiaka najneskôr v deň konania prijímacej skúšky potvrdením od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.

3. Rodičia nevstupujú počas prijímacích skúšok do budovy školy.

4. Maximálna doba trvania prijímacích skúšok (prezentácia, test SJL, prestávka, test BIO, alebo CHE) je 120 minút.

Informácia pre uchádzačov o štúdium

Dňa 26.4.2021 boli poštou odoslané pozvánky na I.II. termín prijímacieho konania, ktoré sa uskutočnia 3.5.202110.5.2021 v priestoroch našej školy. Vzhľadom na pandemickú situáciu bude prijímacie konanie realizované v oboch termínoch v časoch 8:00, 10:3013:00.

Bližšie inštrukcie nájdete v pozvánke.

Prezenčné vzdelávanie žiakov od 19.4.2021

Od pondelka 19. 4. 2021 na základe rozhodnutia Košického samosprávneho kraja, rozhodnutia ministra školstva a požiadaviek ministerstva zdravotníctva obnovujeme prezenčné vyučovanie pre žiakov 3. a 4. ročníka 4-ročného denného štúdia vo všetkých odboroch, I. DRA, III. DRA a I. ZT. Výučba bude prebiehať v budove školy a v zdravotníckych zariadeniach. Žiaci sú povinní dodržiavať aktuálne pandemické opatrenia.

Podrobné informácie o tzv. rannom filtri a priebehu vyučovania získajú žiaci prostredníctvom EduPage.

Žiaci 1. a 2. ročníka 4-ročného denného štúdia pokračujú v dištančnom vzdelávaní.