Aktualizačné vzdelávanie

Poskytnutie prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na aktualizačné vzdelávanie v školskom roku 2022/2023.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) poskytne z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej len „POO“) v školskom roku 2022/2023 prostriedky mechanizmu na podporu individuálneho profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Účelom financovania individuálneho profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v období od 01.09.2022 do 30.06.2023 je podpora organizovania aktualizačného vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v školskom roku 2022/2023 podľa § 90d ods. 12 zákona č. 138/2019 Z. z., v rozsahu najmenej 20 hodín a najviac 24 hodín, na aktivity napĺňajúce obsah zameraný na zmeny školského kurikula, inkluzívne vzdelávanie alebo rozvoj digitálnych zručností .

Oprávnenej škole budú pridelené prostriedky mechanizmu POO po vyplnení elektronického prihlasovacieho formulára, link na prihlasovací formulár: http://profesijnyrozvoj.iedu.sk/ Riaditeľ oprávnenej školy použije pre prihlásenie do prihlasovacieho formulára eduID školy a heslo (rovnaké, ako používa pri vyplňovaní dotazníkov na účely zisťovania COVID údajov za školy) a najneskôr do 20.01.2023 do 24:00 hod. vyplní a odošle elektronický prihlasovací formulár spolu s požadovanými prílohami.

Prostriedky mechanizmu POO budú poskytnuté oprávneným školám v mesiaci marec 2023 podľa počtu pedagogických a odborných zamestnancov evidovaných v rezortnom informačnom systéme k 15.09.2022. Obdobie realizácie aktualizačného vzdelávania sa začína dňom 02.09.2022 a končí sa dňom 30.06.2023, a to vrátane týchto dní. Faktúra za dodanie vzdelávacej služby a/alebo vyplatenie odmeny za vykonanú prácu alebo odmeny za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy (lektorskú činnosť a činnosť odborného garanta) môže byť vystavená len v období od 01. januára 2023 do 30. júna 2023, pričom posledný deň na úhradu faktúry a/alebo odmeny za vykonanú prácu alebo odmeny za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy je deň 10. júla 2023.

Viac informácií k čerpaniu prostriedkov mechanizmu POO, poskytnutých na aktualizačné vzdelávanie v školskom roku 2022/2023, nájdete v dokumente zverejnenom nižšie na tejto webovej stránke – Metodické usmernenie č. 1 k čerpaniu prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, poskytnutých na aktualizačné vzdelávanie v školskom roku 2022/2023.

Podpora individuálneho profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov formou poskytovania účelovo viazaného finančného príspevku na profesijný rozvoj, poskytovaného z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v rokoch 2022 až 2025

Všeobecné informácie

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) poskytne na program Zavedenie a poskytovanie účelovo viazaného  príspevku na profesijný rozvoj v rokoch 2022 až 2025 prostriedky mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti.

Účelom financovania individuálneho profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov (ďalej len „PZ“ a „OZ“) v materských školách, základných školách a v stredných školách

 • v období od 01. 09. 2022 do 30. 06. 2023 je
  • podpora organizovania aktualizačného vzdelávania PZ a OZ v školskom roku 2022/2023 (ďalej len „aktualizačné vzdelávanie“) podľa § 90d ods. 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“)
 • v období od 01. 01. 2023 do 20. 10. 2025 je
  • podpora organizovania aktualizačného vzdelávania PZ a OZ v školskom roku 2022/2023 podľa § 90d ods. 12 zákona č. 138/2019 Z. z.
  • podpora individuálneho profesijného rozvoja PZ a OZ
   • v povinných profesijných aktivitách vo vybraných okruhoch tém určených ministerstvom školstva a
   • v nepovinných profesijných aktivitách (napr. výkon atestácie, absolvovanie vzdelávacích programov rozvíjajúcich individuálne učebné potreby) v období od 01. 01. 2023 do 20. 10. 2025  v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z., k tomuto obdobiu budú vydávané samostatné metodické usmernenia.

Zoznam poskytovateľov inovačného vzdelávania nájdete prostredníctvom linku: https://www.minedu.sk/individualny-profesijny-rozvoj-plan-obnovy-a-odolnosti-slovenskej-republiky/

Vyúčtovací formulár na vyúčtovanie prostriedkov mechanizmu POO poskytnutých na profesijný rozvoj – Aktualizačné vzdelávanie nájdete prostredníctvom linku:  https://profesijnyrozvoj.iedu.sk/

Metodika aktualizačného vzdelávania: https://www.minedu.sk/data/att/25162.pdf