Morálne ocenenie pedagogického zamestnanca KSK pri príležitosti Dňa učiteľov

28. marec na Slovensku patrí Dňu učiteľov. Pedagogickí pracovníci majú svoj sviatok 28. marca, teda v deň, keď sa v roku 1592 narodil „učiteľ národov“ Ján Amos Komenský, pokrokový český mysliteľ a tvorca modernej pedagogiky.

            Pri tejto príležitosti KSK 27.3. 2024 ocenil inšpiratívnych učiteľov v krásnych priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach. Za našu školu bola morálne ocenená PhDr. Viera Rusinková, ktorej vyslovujem úprimné poďakovanie za jej obetavú a zodpovednú prácu.

S PhDr. Vierou Rusinkovou je späté viac ako štvrťstoročie jej pôsobenia na SZŠ Moyzesova 17 v Košiciach. V roku 2001 sa stala zástupkyňou riaditeľa školy a v roku 2010 bola menovaná do funkcie riaditeľky školy. Počas jej pôsobenia v škole sa v roku 2016 zaslúžila o aktivovanie študijného zdravotníckeho odboru očný optik a zubný asistent. A to zďaleka nie je všetko. Ako prvá, vizionársky na Slovensku, zabezpečila súvislú odbornú prax žiakov odboru asistent výživy na základných školách a v materských škôlkach v súlade so zámerom MZ SR – zdravá výživa na školách. Výrazne rozšírila spoluprácu s firmami – budúcimi zamestnávateľmi žiakov SZŠ. Zabezpečila vysokú odbornosť vzdelávania študentov optometrie. Počas jej pôsobenia vo funkcii riaditeľky boli priestory školy renovované a vybavené modernou didaktickou technikou.

Vždy sa snažila o rozvoj žiakov v rôznych oblastiach. Veľkú pozornosť venovala zapojeniu školy do rôznych súťaží, či už jazykových, spoločenských, prírodovedných alebo aj športových. Vynikajúce výsledky dosahovali študenti nielen v celoslovenských kolách, ale aj na medzinárodnej úrovni. Škola bola počas jej pôsobenia usporiadateľom okresného a krajského kola v šachu SŠ. V roku 2010 sa uskutočnil 0.ročník školského plesu, táto tradícia pokračuje až dodnes.

Ako riaditeľka Strednej zdravotníckej školy s poslaním pomáhať ľuďom, PhDr. Viera Rusinková podporovala množstvo humanitárnych a charitatívnych aktivít.

Podporou vyučovania cudzích jazykov sa snažila študentom otvoriť brány do sveta, rovnako aj zapájaním školy do viacerých medzinárodných projektov – programov Comenius, Sokrates, či v posledných rokoch Erasmus+. Veľkým prínosom pre školu bolo pod jej vedením získanie finančnej podpory z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu – vzdelávanie, premena tradičnej školy na modernú. Strategickým cieľom projektu Viac vedieť + viac poznať = lepšie pomáhať, ktorý sa na škole realizoval v rokoch 2014 a 2015, bolo skvalitnenie prípravy žiakov medicínsko-technických odborov Strednej zdravotníckej školy a zvýšenie ich konkurencieschopnosti vo vedomostnej spoločnosti krajín Európskej únie.

Zrkadlom úspešného riadenia školy PhDr. Vierou Rusinkovou, bolo aj hodnotenie školy v rámci rebríčka INEKO, podľa ktorého SZŠ, Moyzesova 17 získala v roku 2015 vysoké bodové hodnotenie – 7,9 a bola hodnotená ako siedma najlepšia škola na Slovensku a druhá v Košickom kraji. Túto pozíciu v kraji si udržala aj niekoľko nasledujúcich rokov. V školskom roku 2017/18 sa umiestnila v rámci kraja na 1. mieste hodnotenia INEKO.

Medicínsko – technické zameranie školy a prepojenie školy s vedou sa snažila PhDr. Viera Rusinková rozvíjať aj zapájaním školy do aktivít Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ako Noc Výskumníkov či Dni laboratórnych technológií pod názvom DILATECH, ktoré umožňujú žiakom základných a stredných škôl každoročne od roku 2012 absolvovať na Strednej zdravotníckej škole prenesené hodiny chémie, fyziky, biológie.

Toto ocenenie si zaslúži aj za jej ľudský a empatický prístup k zamestnancom školy. Bola hrdá na prácu svojich učiteľov, ktorých kreativitu podporovala a dávala im priestor pre realizáciu ich nápadov.

Touto nomináciou sa chceme PhDr. Viere Rusinkovej poďakovať za dlhoročný prínos k rozvoju Strednej zdravotníckej školy, Moyzesova 17 v Košiciach, podpore inovácií, mimoškolských aktivít, za dlhoročné profesionálne a zároveň ľudské vedenie školy, za angažovanú efektívnu propagáciu školy na verejnosti a dlhoročnú svedomitú pedagogickú činnosť.

PhDr. Karolína Vranaiová, PhD. MBA

riaditeľka školy