Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb

Základná odborová organizácia pri SZŠ

Základná odborová organizácia pri Strednej zdravotníckej škole (ďalej len ZO OZ), Moyzesova 17, 041 76 Košice je členom Slovenského odborového zväzu ZaSS od 01.01.1990 pod organizačným číslom 0114-80205 a identifikačným číslom ŠÚ 683949248.

ZO OZ má podľa Stanov SOZ, čl. 27 právnu subjektivitu. V jej mene konajú príslušné orgány ZO (predseda, výbor, členská schôdza), nadobúda práva a môže sa zaväzovať svojim menom v rozsahu svojej pôsobnosti a Stanov SOZ.

Na základe Zákonov 83/1990 Zb. a 300/1990 Zb. sa SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb zaregistroval na Ministerstve vnútra SR dňa 07.07.2003 pod č. VVS/1-2200/90-1-5 a základné odborové organizácie odborového zväzu majú odvodenú právnu subjektivitu od odborového zväzu, ktorého sú členmi a teda nemusia postupovať v zmysle ustanovenia §9 písm. a) Z8kona č. 300/1990 Zb. samostatne.

Predseda ZO OZ:

RNDr. Silvia Čornaničová

Podpredseda ZO OZ:

Mgr. Ján Matto

Člen výboru:

Mgr. Miroslava Sinayová, MBA