Základné informácie

Názov projektu: Viac vedieť + viac poznať = lepšie pomáhať

Kód ITMS projektu:26110130702
Kód Výzvy:OPV-2012/1.1/08-SORO
Operačný program:OP Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom:Európsky sociálny fond
Prioritná os:1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie:1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Trvanie projektu:02/2014 – 07/2015
Výška NFP:320 442,71 Eur
Hlavný riešiteľ:Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice

Strategický cieľ projektu

Skvalitniť prípravu žiakov medicínsko-technických odborov a zvýšiť ich konkurencieschopnosť vo vedomostnej spoločnosti krajín Európskej únie.

Špecifické ciele a aktivity

1. Viac vedieť

1. 1. Inovácia obsahu a metód vzdelávania + ich implementácia – tradičná škola = moderná škola

2. Viac poznať

2.1 Multi multa sciunt

Cieľové skupiny

Pedagogickí zamestnanci strednej školyŽiaci strednej školy
Veľkosť cieľovej skupiny: 49 pedagógovVeľkosť cieľovej skupiny: 578 žiakov
Pohlavie: 7 mužov, 42 žienPohlavie: 473 dievčat, 105 chlapcov
Veková štruktúra: 25 – 77Veková štruktúra: od 15 do 46 rokov

Užitočné odkazy:

Fond pracovného času
ASFEU – Operačný program Vzdelávanie
Ministerstvo školstva – Štrukturálne fondy EÚ

Aktivita 1.1

Názov aktivity:

Inovácia obsahu a metód vzdelávania + ich implementácia – tradičná škola = moderná škola

Názov špecifického cieľa: Viac vedieť

Cieľ aktivity: Cieľom aktivity je vytvorenie/inovovanie učebných textov, učebných materiálov, metodických príručiek/postupov, inovovanie didaktických prostriedkov, vybavenia a zariadenia laboratórií, odborných učební praktického vyučovania a odborných učební školy spolu s inováciou obsahu vzdelávania v zmysle Školského vzdelávacieho programu vrátane implementácie do vyučovacieho procesu.

Termín realizácie aktivity: 02/2014 -07/2015

Čiastkové činnosti aktivity:

Aktivita 2.1

Názov aktivity:

Multi multa sciunt


Názov špecifického cieľa: Viac poznať


Cieľ aktivity: Cieľom aktivity bude ďalšie vzdelávanie a podpora osobnostného odborného rozvoja pedagogických zamestnancov zamerané na potreby modernej školy s cieľom získania certifikátu/osvedčenia.

Termín realizácie aktivity: 02/2014 -11/2015

I. Školenia zamerané na oblasť odbornej a pedagogickej profilácie a na používania moderných didaktických prostriedkov, techniky a IKT

Inovatívne metódy výučby biológie a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov

 • Počet účastníkov: 2
 • Rozsah: 40 prezenčných hodín a 25 dištančných hodín

Inovatívne metódy výučby chémie a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov

 • Počet účastníkov: 2
 • Rozsah: 40 prezenčných hodín a 25 dištančných hodín

Inovatívne metódy výučby fyziky a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov

 • Počet účastníkov: 2
 • Rozsah: 40 prezenčných hodín a 25 dištančných hodín

Inovatívne metódy výučby informatiky a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov

 • Počet účastníkov: 1
 • Rozsah: 40 prezenčných hodín a 25 dištančných hodín

Inovatívne metódy výučby matematiky a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov

 • Počet účastníkov: 2
 • Rozsah: 40 prezenčných hodín a 25 dištančných hodín

Moderná didaktická technika v práci učiteľa

 • Počet účastníkov: 18
 • Rozsah: 18 prezenčných hodín a 12 dištančných hodín

Interaktívna tabuľa vo vyučovaní na strednej školy

 • Počet účastníkov: 20
 • Rozsah: 20 prezenčných hodín

II. Školenie na softvér APV (aplikačné programové vybavenie) na tvorbu formulárov

 • Počet účastníkov: 18
 • Rozsah: 32 prezenčných hodín

III. Školenie pre pedagogických zamestnancov v odbore Zubný technik

 • Počet účastníkov: 1
 • Rozsah: 18 prezenčných hodín

IV. Školenie pre pedagogických zamestnancov v odbore Asistent výživy

 • Počet účastníkov: 4
 • Rozsah: 18 prezenčných hodín

Prehľad inovovaných predmetov

Anatómia a fyziológia
Anglický jazyk
Cvičenia v optických laboratóriách
Dejepis
Farmaceutická botanika
Farmaceutická chémia a analýza liečiv
Farmakognózia a fytoterapia
Fyzika
Histológia a histologická technika
Chémia
Informatika
Laboratórna technika
Liečebná výživa
Matematika
Náuka o poživatinách
Okuliarova optika
Okuliarova technika
Patológia
Patológia a klinika chorôb
Príprava liekov
Prvá pomoc
Slovenský jazyk a literatúra
Technológia prípravy pokrmov
Vybrané laboratórne metódy
Zhotovovania stomatologických protéz

Publicita projektu

Označenie priestorov

Reklamné materiály

Prezentačné aktivity

„Mosty bez bariér“ (17. 9. 2014)
6. ročník festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých detí, areál Strednej odbornej školy J. Majlátha v Pribeníku, podujatie organizované pod záštitou Košického samosprávneho kraja.

„Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu“ (21.- 22.10. 2014)
Prezentácia študijných a učebných odborov na stredných školách, Stredná odborná škola na Ostrovského ulici v Košiciach, podujatie organizované pod záštitou Košického samosprávneho kraja.

Deň otvorených dverí – Deň projektových aktivít (12.11. 2014)
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice, počet účastníkov 325
Učitelia prezentovali didaktické materiály vytvorené v rámci projektu. Návštevníkom boli rozdané propagačné materiály, informujúce o projekte.