Diplomovaný optometrista (5335 Q)

Diplomovaný optometrista je vysokokvalifikovaný samostatne pracujúci odborník v oblasti očnej optiky, optometrie a manažmentu. Odbornú zložku charakterizuje dokonalá profesionálna odbornosť v týchto oblastiach: pri posudzovaní a návrhu okuliarov pri myopii, hypermetropii, astigmatizme, presbiopii a afakii po predchádzajúcom objektívnom zistení refrakcie, v objektívnom vyšetrení refrakcie a vymeriavaní potrebných parametrov pre aplikáciu kontaktných šošoviek, v zisťovaní videnia a farbocite u brancov, vodičov a zamestnancov v doprave, vo vyšetrovaní rovnováhy a binokulárnych funkcií, kontroly a preskúšavania používaných očných pomôcok, ich prispôsobovanie, úprava a drobné opravy, vyšetrenia súvisiace s predpisovaním korekčných pomôcok.
Štúdium odboru Diplomovaný optometrista končí absolventskou skúškou podľa osobitných pokynov stanovených predpismi MZ SR a MŠ SR, ktorá pozostáva z obhajoby absolventskej práce a teoreticko-praktickej skúšky.

Uplatnenie:
Absolvent študijného odboru sa uplatní v štátnom a neštátnom zdravotníckom zariadení ako garant a manažér odboru, ktorý hodnotí kvalitu navrhovaných a zhotovených očných pomôcok, pôsobí ako manažér, organizuje a podieľa sa na obchodno-podnikateľskej, vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti v oblasti očnej optiky.

Podmienky prijatia:
Podmienkou prijatia na štúdium je minimálne 2-ročná prax v odbore po ukončení štúdia v študijnom odbore očný optik po a úspešné absolvovanie prijímacích skúšok.

Prijímacie skúšky sa konajú formou písomného testu. Obsahom testu je učivo z predmetov:
– biológia,
– fyzika,

v rozsahu učiva gymnázia.