Diétne stravovanie

Výživa a súčasné požiadavky  na jej poskytovanie v predškolských a školských zariadeniach kladie vyššie nároky nielen na prípravu fyziologickej výživy, ale aj liečebnej výživy, čo súvisí s výskytom mnohých ochorení už v rannom detstve. Stúpa percento detí nielen s ochoreniami tráviaceho systému, celiakiou či diabetom v detskom veku, no  pribúda aj detí s rôznymi intoleranciami potravín.

        Aj z uvedeného dôvodu sa učiteľky študijného odboru asistent výživy už niekoľko rokov podieľajú na spolupráci s odborom školstva nielen na úrovni mesta Košice v zastúpení p. Bereksaziovou,  ale aj v jeho okolí v zastúpení MVDr. Ľ. Krajničákovou –  metodičky pre ŠJ a ostatné školské zariadenia. Táto  spolupráca bola na zameraná hlavne na doškoľovanie vedúcich pracovníkov školských jedální. Stretnutia  prebiehali na základe potrieb z praxe na rôzne aktuálne témy: Prepočet obedového menu detského diabetika na sacharidové jednotky, Akrylamid v potravinách, Spotrebný kôš a vyvážený JL pre dieťa v predškolskom a školskom veku a pod.

Veľkým prínosom je tiež, že žiačky III. ročníka študijného odboru AV našej školy majú možnosť každoročne vykonávať súvislú odbornú prax v ŠJ predškolských a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice a tak získavať požadované odborné zručnosti aj v tomto odvetví s možnosťou ich uplatnenia na pozíciách vedúcich ŠJ.

        Na základe týchto pozitívnych skúseností  som sa aj minulom školskom roku v mesiacoch  máj – jún aktívne podieľala  oslovením  Mgr.  Mikuláša Prokopa,  zástupcu  odboru predprimárneho vzdelávania a základných škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, na  aktualizácii a príprave materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie.  Išlo o aktualizáciu  diétnych noriem pre šetriacu, diabetickú a bezlepkovú diétu, ktoré sú používané v praxi v  predškolských a školských zariadeniach.  Tieto aktualizované normy by po schválení  mali vstúpiť do platnosti od septembra 2023.

    Verím, že podobná spolupráca na takejto odbornej úrovni prispeje  nielen ku skvalitneniu stravovania našich detí, ale aj rozvoju profesijných kompetencií našich absolventov a ich uplatneniu na trhu práce.

                                                                                                                     PaedDr. M. Vasilíková

                                                                                                                         garant odboru AV