Štatút rady školy

Rada školy pri Strednej zdravotníckej škole, Moyzesova 17, Košice

ŠTATÚT  RADY  ŠKOLY

Článok  1

Základné ustanovenie

 • Rada školy sa zriaďuje pri Strednej zdravotníckej škole v Košiciach, Moyzesova 17 podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej  samospráve  v znení  neskorších  zmien a doplnkov.
 • Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy, pri ktorom je zriadená.

Článok 2

Pôsobnosť a poslanie rady školy

 • Rada školy je ustanovená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve školskej správe a zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky. Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej  samosprávy, o ich   zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.230/2009 Z.z. s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorom je zriadená.
 • Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy z pohľadu školskej problematiky.

Článok 3

Činnosť rady školy

 • Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.
 • Rada školy
  • uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,
  • navrhuje zriaďovateľovi školy na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy,
  • predkladá návrh  na  odvolanie  riaditeľa  školy  alebo  sa  vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy podľa § 3 ods. 7 písm. b) až e) a ods. 8 písm. b) a c) zákona 596/2003 Z.z., návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením.
 • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7 zákona 596/2003 Z. z. najmä:
  • k návrhu na počty prijímaných žiakov,
  • k návrhu na zavedenie študijných odborov, na úpravu v učebných plánoch a v skladbe vyučovacích voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch,
  • k návrhu školského vzdelávacieho programu,
  • k návrhu rozpočtu,
  • k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,
  • k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy, jej výsledkoch a podmienkach,
  • k správe o výsledkoch hospodárenia školy,
  • ku koncepčnému zámeru rozvoja školy,
  • k informácii o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.
 • Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy:
  • posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a tajným hlasovaním určí víťaza výberového konania, na platné uznesenie vo veci   vymenovania alebo odvolania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých členov.
  • odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy, zoznam kandidátov a návrh kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný predsedom rady školy.
  • ak zriaďovateľ navrhnutého kandidáta neakceptuje, rada školy predloží návrh nového kandidáta po druhom výberovom konaní.
 • Rada školy sleduje dodržiavanie Deklarácie práv dieťaťa (vydanej organizáciou UNESCO) a Dohovoru o právach dieťaťa v podmienkach školy.

Článok 4

Zloženie rady školy

 • Rada školy má 11 členov.
 • Členmi rady školy sú:

3 zvolení zástupcovia rodičov,

2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy, 1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy, 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy,

1 zvolený zástupca žiakov.

Článok 5

Spôsob voľby členov rady školy

 • Voľbu zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu (na plenárnom zasadnutí).
 • Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.
 • Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy.
 • Voľba zástupcu žiakov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním členov žiackej školskej rady.
 • Voľba volených členov rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním. Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ školy vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej  väčšiny nevyžaduje.
 • Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Spôsob voľby členov rady školy je v súlade s § 1 vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č.230/2009 Z.z. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Ak jeden zamestnanec súčasne vykonáva pedagogickú aj nepedagogickú prácu, môže kandidovať do rady školy len za jednu skupinu zamestnancov (podľa väčšinového úväzku).
 • Funkcia člena  rady  školy  je  nezlučiteľná  s funkciou  riaditeľa  školy a zástupcu riaditeľa školy.
 • Členstvo v rade školy zaniká
  • uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,
 • písomným vzdaním sa členstva,
 • ak člen rady školy vyhrá výberové konanie na miesto riaditeľa alebo jeho zástupcu,
 • ak  zástupca  pedagogických  zamestnancov  alebo  nepedagogických zamestnancov školy prestane byť zamestnancom školy,
 • ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,
 • odvolaním zvoleného člena podľa § 25 ods. 5a6 zákona 596/2003 Z.z.,
 • ak zvolený zástupca žiakov strednej školy prestane byť žiakom školy,
 • odvolaním člena rady školy, ktorého deleguje zriaďovateľ,
 • obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
 • smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

Článok 6

Pravidlá rokovania rady školy

 • Na čele rady školy je predseda, ktorého volí rada školy na svojom prvom zasadnutí zo svojich členov nadpolovičnou väčšinou členov rady školy. Predsedom rady školy nemôže byť volený zástupca žiakov.
 • Podpredseda rady školy zastupuje predsedu počas jeho neprítomnosti a na základe jeho poverenia. Podpredsedu volí rada školy na svojom prvom zasadnutí nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy.
 • Rada školy odvolá predsedu rady školy, ak
  • bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
  • o to sám požiada,
  • nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
  • koná  v rozpore  s ustanoveniami  zákona  č.  596/2003  Z.  z.  alebo štatútom rady školy.
 • Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Členovia rady školy môžu hlasovať prezenčne alebo prostredníctvom e-mailu.
 • Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov rady školy. Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.
 • Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne. Rada školy sa schádza prezenčne alebo online.
 • Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného obdobia rady školy.
 • Zasadnutia rady školy sú verejné, ak rada školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých jej členov nerozhodne inak.
 • Rada školy prizýva na výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa zástupcu okresného úradu, zástupcu štátnej školskej inšpekcie a zástupcu Ministerstva zdravotníctva SR. Prizvaní zástupcovia majú hlas riadny.
 • Nový člen rady školy musí byť zvolený, resp. delegovaný najneskôr do 20 dní po skončení funkčného obdobia alebo po zániku členstva člena rady školy, ktorého má nahradiť.
 • Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať  po odsúhlasení 2/3 hlasov všetkých členov rady školy.

Článok 7

Práva a povinnosti členov rady školy

 • Člen rady školy má právo
  • voliť a byť volený,
  • navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,
  • byť  informovaný  o  všetkých  skutočnostiach,  ktoré  sú  predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,
 • hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,
  • predkladať   na   rokovanie   rady   školy   vlastné   námety,   prípadne materiály.
 • Člen rady školy je povinný zúčastňovať sa na jej zasadnutiach. Neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie, neplnenie povinností člena rady školy. Predseda rady školy túto skutočnosť oznámi zástupcom tej zložky, ktorú uvedený člen v rade školy zastupuje.
 • Pri svojej činnosti spolupracuje rada školy podľa potreby s poradnými orgánmi riaditeľa školy (pedagogickou radou, predmetovými komisiami). Ak rada školy rieši mimoriadne závažný problém, môže si vyžiadať stanovisko pracovníkov školy a rodičov žiakov školy, prípadne aj žiakov školy.
 • Členovia rady  školy  sú  povinní  zabezpečiť  ochranu  osobných  údajov v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok 8

Povinnosti predsedu rady školy

 • Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom a štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
 • Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je členom rady školy, je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
 • Predseda rady školy na najbližšom zasadaní po ustanovujúcom zasadnutí rady školy predloží rade školy návrh štatútu rady školy na schválenie.
 • Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a vedie zasadnutia rady školy. V jeho neprítomnosti vedie zasadnutie rady školy podpredseda, alebo iný, ním poverený člen rady školy.
 • Predseda rady školy zvoláva radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy, riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a jej zasadnutie vedie podpredseda.
 • Uznesenie rady školy alebo štatút môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene, toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.
 • Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca.
 • Výročná správa obsahuje:
  • prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku radou školy,
  • zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,
  • ďalšie údaje určené radou školy.
 • Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy.

Článok 9

Vzťahy rady školy k riaditeľovi školy

 • Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.
 • Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadaní predkladá rade školy príslušné materiály a to spravidla v písomnej forme.

Článok 10

Hospodárenie rady školy

 • Rada školy nemá vlastný majetok.
 • Rada školy zabezpečuje svoju činnosť v súlade s § 10 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

Článok 11

Záverečné ustanovenia

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní rady školy dňa 10.11.2021 a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

V Košiciach dňa  10.11.2021

Mgr. Milena Výrostová

……………………………………

predsedníčka rady školy