Asistent výživy (AV)

Výchova a vzdelávanie  v zdravotníckom odbore asistent výživy ( nový schválený  názov je nutričný terapeut) sa zameriava na kvalifikovanú prípravu zdravotníckych pracovníkov v oblasti fyziologickej výživy pre zariadenia a inštitúcie spojené s výživou obyvateľstva od narodenia až po starobný vek a v oblasti liečebnej výživy pre zdravotnícke zariadenia, zariadenia prírodných liečebných kúpeľov, domovy sociálnych služieb, úrady verejného zdravotníctva, metabolické ambulancie a v ďalších zariadeniach spojených so zabezpečovaním fyziologickej výživy obyvateľstva.

Obsah vzdelávania je koncipovaný tak, aby žiaci zvládli všeobecne, odborné poznatky a zručnosti na požadovanej profesionálnej úrovni nevyhnutné na získanie úplného stredného odborného vzdelania. Štúdium je štvorročné a končí maturitnou skúškou z teoretickej i praktickej časti.

Medzi profilujúce predmety patrí anatómia a fyziológia, patológia a klinika chorôb, náuka o výžive, liečebná výživa, fyziológia výživy, klinická dietológia, technológia prípravy pokrmov, odborná klinická prax, psychológia, pedagogika a profesná komunikácia.

Škola má účelovo zariadené priestory pre vyučovanie v danom odbore. Vo vyšších ročníkoch (3. a 4.) žiaci sú na pracoviskách v zdravotníckych zariadeniach najvyššieho typu – FNsP. Vyučovanie odborných predmetov aj praktickej časti zabezpečujú odborníci – špecialisti z príslušných pracovísk zdravotníckych zariadení. V 3. ročníku žiaci absolvujú mesačnú klinickú prax v zdravotníckych zariadeniach.

Uplatnenie:
Absolventi štúdia sa uplatnia pri výkone povolania asistent výživy/nutričný terapeut/ v oblasti fyziologickej výživy  ako sú školské a predškolské zariadenia, v oblasti liečebnej výživy v zdravotníckych zariadeniach rôzneho typu, kúpeľných zariadeniach, ústavy sociálnych služieb, metabolické ambulancie a pod. Je možnosť pokračovať aj v ďalšom štúdiu na vysokých školách.

Podmienky prijatia:
Do prvého ročníka denného štúdia môžu byť prijatí absolventi základnej školy, ktorí splnili podmienky prijímacieho konania. Profilové predmety na prijímacie skúšky: – slovenský jazyk a literatúra – biológia (prírodopis).
Do študijného odboru asistent výživy môžu byť prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotné kritériá na prácu v odbore, vrátane kritérií pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť. Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiaka musí byť pripojené.

Požiadavky zdravotnej spôsobilosti  na uchádzača:
Do stredných zdravotníckych škôl môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotný stav posúdil a na prihláške potvrdil všeobecný lekár pre deti a dorast alebo  všeobecný lekár pre dospelých. Do študijného odboru asistent výživy môžu byť  prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotné kritériá na prácu v odbore, vrátane kritérií pre pracovníkov vykonávajúcich  epidemiologicky závažnú činnosť a podľa legislatívnych predpisov MZ SR.
Do  študijného odboru asistent  výživy nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú mentálne, zmyslové alebo telesné postihnutie, zdravotné oslabenie alebo ochorenie, majú narušenú komunikačnú schopnosť, špecifické poruchy učenia alebo správania sa, autistický syndróm, poruchy psychického vývinu.