Očný optik (OO)

Študijný odbor očný optik máme aktivovaný ako jedna z dvoch škôl v SR. Štúdium je zamerané na oblasť zručností v zhotovovaní, upravovaní a opravovaní korekčných okuliarov a optických pomôcok podľa lekárskeho predpisu, alebo po zmeraní potrebných parametrov. V tomto odbore je očný optik pripravený vykonávať prácu nadväzujúcu na zdravotnú starostlivosť na pracoviskách očnej optiky. Vie poradiť pri správnom výbere okuliarového rámu po stránke anatomickej v súlade s módnymi trendmi, odporučiť vhodné okuliarové šošovky a ich povrchovú úpravu vo vzťahu na danú korekciu. Robí prácu, ktorá nie je všedná a je v kontakte s ľuďmi.
Pre výkon svojho povolania musí mať prehľad o organizácii, riadení, ekonomike a manažmente v zdravotníctve a očnej optike. Potrebuje vedieť komunikovať a zvládnuť psychológiu človeka osobitne ovplyvňovanie psychiky človeka s poruchou zraku. Veľký význam má aj znalosť cudzieho a latinského jazyka. Z hľadiska praxe získava zručnosti v zhotovovaní všetkých druhov okuliarov, optických pomôcok,  merania potrebných parametrov pre zhotovovanie okuliarov

Ukončenie štúdia: Štúdium sa končí maturitnou skúškou.

Uplatnenie:
Absolvent študijného odboru očný optik môže samostatne vykonávať tieto činnosti: zhotovovať, upravovať a opravovať korekčné okuliare a ostatné optické korekčné pomôcky a administratívne činnosti v očných optikách a zdravotníckych zariadeniach a zároveň spolupracuje s očným lekárom a optometristom.
Absolvent sa uplatní v očných optikách poskytovaním služby nadväzujúcej na zdravotnú starostlivosť, prípadne sa uplatní vo firmách zameraných na výrobu a distribúciu optického tovaru.

Podmienky prijatia:
Do prvého ročníka denného štúdia môžu byť prijatí absolventi základnej školy, ktorí splnili podmienky prijímacieho konania. Profilové predmety na prijímacie skúšky: – slovenský jazyk a literatúra – biológia (prírodopis).
Do študijného odboru očný optik môžu byť prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotné kritériá na prácu v odbore, vrátane kritérií pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť. Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiaka musí byť pripojené.

Požiadavky zdravotnej spôsobilosti  na uchádzača:
Do stredných zdravotníckych škôl môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotný stav posúdil a na prihláške potvrdil všeobecný lekár pre deti a dorast alebo  všeobecný lekár pre dospelých. Do študijného odboru očný optik môžu byť  prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotné kritériá na prácu v odbore, vrátane kritérií pre pracovníkov vykonávajúcich  epidemiologicky závažnú činnosť a podľa legislatívnych predpisov MZ SR.
Do  študijného odboru očný optik nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú mentálne, zmyslové alebo telesné postihnutie, zdravotné oslabenie alebo ochorenie, majú narušenú komunikačnú schopnosť, špecifické poruchy učenia alebo správania sa, autistický syndróm, poruchy psychického vývinu.