Diplomovaný rádiologický asistent (DRA)

Štúdiom v tomto odbore sa pripravujú samostatne pracujúci odborníci na oddeleniach rádiodiagnostiky, rádioterapie a nukleárnej medicíny s vysokým odborným rozhľadom a vedomím morálnej zodpovednosti pri práci v týchto odboroch.
Štúdium odboru DRA končí absolventskou skúškou podľa osobitných pokynov stanovených predpismi MZ SR a MŠ SR, ktorá pozostáva z obhajoby absolventskej práce a teoreticko-praktickej skúšky.
V priestoroch školy sa v odbore DRA vyučujú len teoretické predmety. Predmety praktického zamerania sa vyučujú priamo v praxi a počas plnej prevádzky na všetkých pracoviskách odd. rádiodiagnostiky, rádioterapie a nukleárnej medicíny FNsP Tr.SNP a FN L.Pasteura.

Uplatnenie:
Absolventi odboru DRA ako samostatne pracujúci odborníci majú široké možnosti uplatnenia sa na všetkých pracoviskách odd. rádiodiagnostiky, rádioterapie a nukleárnej medicíny, vo všetkých stupňoch liečebno – preventívnej starostlivosti.

Podmienky prijatia:
Do 1.ročníka VOŠ sa prijímajú absolventi všetkých stredných škôl, ktorí ukončili štúdium maturitnou skúškou a splnili podmienky prijímacieho konania. Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov na tento odbor posúdi a potvrdí ošetrujúci praktický lekár.

Prijímacie skúšky sa konajú z predmetov biológia a fyzika v rozsahu učiva gymnázií formou testov.