Farmaceutický laborant (FL)

Farmaceutický laborant je zdravotnícky pracovník, ktorý sa uplatní najmä vo verejných a nemocničných lekárňach, výdajniach zdravotníckych pomôcok,  vo farmaceutickom priemysle, v distribučných farmaceutických firmách, v laboratóriách pre kontrolu liečiv a ďalších zdravotníckych zariadeniach. Ovláda prácu s počítačom a základy manažmentu nevyhnutné pre predaj zdravotníckeho materiálu a pomôcok.

Škola má špecializované laboratóriá na vyučovanie odborných predmetov, ktoré sú vybavené kvalitnou prístrojovou technikou na vysokej úrovni. Predmet praktického zamerania (farmaceutické cvičenia) absolvujú žiaci tretieho a štvrtého ročníka v lekárňach a vo výdajniach zdravotníckych pomôcok. Štúdium sa končí praktickou a ústnou maturitnou skúškou. Po nástupe do praxe si absolvent ďalším štúdiom zvyšuje kvalifikáciu.

Uplatnenie:
V praxi sa absolvent uplatní v lekárňach, výdajniach zdravotníckych pomôcok, zariadeniach zaoberajúcich sa farmaceutickými činnosťami (výskum, výroba, kontrola, distribúcia liečiv a liečivých prípravkov), vo farmaceutických firmách. Absolvent je pripravený vykonávať základné odborné práce spojené s  výrobou, kontrolou, distribúciou a expedovaním liekov a ostatného zdravotníckeho materiálu, podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii, vykonávať ekonomické, administratívne práce v lekárni a poskytovať odbornú prvú pomoc.

Podmienky prijatia:
Do prvého ročníka denného štúdia môžu byť prijatí absolventi základnej školy, ktorí splnili podmienky prijímacieho konania. Profilové predmety na prijímacie skúšky: slovenský jazyk a literatúra – chémia.
Do študijného odboru farmaceutický laborant môžu byť prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotné kritériá na prácu v odbore, vrátane kritérií pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť. Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiaka musí byť pripojené.

Požiadavky zdravotnej spôsobilosti  na uchádzača:
Do stredných zdravotníckych škôl môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotný stav posúdil a na prihláške potvrdil všeobecný lekár pre deti a dorast alebo  všeobecný lekár pre dospelých. Do študijného odboru farmaceutický laborant môžu byť  prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotné kritériá na prácu v odbore, vrátane kritérií pre pracovníkov vykonávajúcich  epidemiologicky závažnú činnosť a podľa legislatívnych predpisov MZ SR.
Do  študijného odboru farmaceutický laborant nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú mentálne, zmyslové alebo telesné postihnutie, zdravotné oslabenie alebo ochorenie, majú narušenú komunikačnú schopnosť, špecifické poruchy učenia alebo správania sa, autistický syndróm, poruchy psychického vývinu.