SOČ – informácie

Stredoškolská odborná činnosť je súťaž zameraná na 17 odborných oblastí (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti, podmienkou je písomná odborná práca a prihlásenie žiaka do súťaže on-line systému prihláškou. Autor resp. autori prácu obhajujú ústne pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Stredoškolská odborná činnosť (ďalej len SOČ) je záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl vo veku od 15 do 21 rokov. Práci na SOČ sa venujú v škole v čase vyučovacieho procesu aj mimo vyučovania vo svojom voľnom čase. Žiaci svoju prácu môžu riešiť samostatne alebo v kolektíve a  za pomoci školiteľa alebo konzultanta.

Študenti zapojením do súťaže riešia aktuálne témy, využívajú medzipredmetové vzťahy, učia sa pracovať v tímoch, vyhľadávať informácie, spolupracovať s odborníkmi z vysokých škôl a praxe. Mimoriadne úspechy žiakov sú zohľadňované pri prijímaní na vysoké školy. 

Študent získa skúsenosti, sebavedomie a možno aj výhru.

SOČ rozvíja talent nadaných študentov, ktorí môžu ukázať, čo sa v nich skrýva. Vytvoria niečo nové alebo vylepšia niečo, v čom sa dobre vyznajú, čo ich zaujíma, čomu sa venujú.

Študent potrebuje len výborný nápad a učiteľa – konzultanta, ktorý by viedol  a pomáhal mu po praktickej stránke.

Študent sa naučí prezentovať svoje vedomosti a nápady, získa zručnosť v práci na počítači, čo využije pri písaní podobných prác:

 • seminárnych prác v 3. ročníku, takže môže byť o krok vpred oproti spolužiakom,
 • bakalárskych prác na VŠ, takže môže byť o krok vpred oproti budúcim spolužiakom z VŠ.

Výsledky práce SOČ sú predkladané na odborné posúdenie v písomnej forme. Žiaci obhajujú výsledky svojej dlhodobej práce ústne na súťažných prehliadkach SOČ. Tieto sú v celej Slovenskej republike jednotné, viackolové, postupové, riadia sa rovnakými pravidlami a uskutočňujú sa každoročne v prvom polroku príslušného kalendárneho roka.

Súťažné odbory:

 1. Problematika voľného času
 2. Matematika, fyzika
 3. Chémia, potravinárstvo
 4. Biológia
 5. Životné prostredie, geografia, geológia
 6. Zdravotníctvo, farmakológia
 7. Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
 8. Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia
 9. Strojárstvo, hutníctvo, doprava
 10. Stavebníctvo, geodézia, kartografia
 11. Informatika
 12. Elektrotechnika a hardware
 13. História, filozofia, právne vedy
 14. Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
 15. Ekonomika a riadenie
 16. Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba
 17. Pedagogika, psychológia, sociológia

SOČ 2019/2020

Zoznam prác a ich autorov v školskom kole súťažnej prehliadky SOČ (2019/2020)

Názov práceAutoriTriedaKonzultant
  Ametrie korigované okuliarmi alebo kontaktnými šošovkami  Dudásová Bernadett, Volková LuciaIII.OOIng. Brečková Xénia
  Ochrana zraku pred žiarením  Gubalová Vanesa, Juščáková AlexandraIII.OOIng. Brečková Xénia
  Polymérne micely ako transportné systémy liečiv  Oslacký MarekIII.ZLDr. Shubhashis Datta, PhD.
Lipoproteíny a systém LipoPrint LDL/HDL  Oslacký Peter, Hacková LenkaII.ZLIng. Hubková Beáta, PhD.

Školské kolo SOČ

Školské kolo súťažnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti sa malo konať 10. marca 2020, ale z dôvodu mimoriadnej epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 sa neuskutočnilo. Práce postúpili na základe dištančného vyhodnotenia do obvodného kola a následne priamo do krajského kola po rozhodnutí Krajskej komisie SOČ.

Do súťaže sa zapojilo spolu 7 žiakov, ktorí boli riešiteľmi 4 súťažných prác (1 práca žiaka III.ZL, 1 práca žiaka z III.ZL, 2 práce žiakov III.OO) Všetky prezentované práce boli vypracované na vysokej úrovni.

Zoznam súťažných prác v školskom kole spolu s návrhom porotcov je uvedený v prílohe č. 2.

Obvodné kolo SOČ

Obvodné kolo SOČ sa neuskutočnilo, všetky práce priamo postúpili do krajského kola.

Krajské kolo SOČ

Krajské kolo sa uskutočnilo dištančnou formou. 15. apríla 2020 dištančnou formou. Reprezentovali nás 4 vyššie spomenuté práce SOČ v dvoch súťažných odboroch. Zoznam prác je prílohe č.3.

V odbore 03 – Chémia a potravinárstvo sme získali 2. miesto a s ním postup do Celoštátneho kola, ktoré sa tento rok konalo v Košiciach:

 • Oslacký Peter (II.ZL), Hacková Lenka (II.ZL)

Lipoproteíny a systém LipoPrint LDL/HDL

Celoslovenské kolo SOČ

Celoštátne kolo súťažnej prehliadky SOŠ sa uskutočnilo 7. mája 2020 dištančnou formou. na SOŠ Automobilovej na Moldavskej ceste v Košiciach. Oslacký Peter (II.ZL) a Hacková Lenka (II.ZL) nás reprezentovali s prácou SOČ na tému Lipoproteíny a systém LipoPrint LDL/HDL.

Oslacký Peter (II.ZL) a Hacková Lenka (II.ZL) reprezentovali našu školu aj v prehliadke na Študentskej vedeckej konferencii na Prírodovedeckej fakulte v odbore Chémia v sekcii Biochémia. Žiaci svoju prácu predstavili nesúťažne spolu so súťažiacimi vysokoškolskými študentami. Žiaci nás úspešne reprezentovali a ich vystúpenie malo pozitívny ohlas, zároveň získali Certifikáty o účasti.