Zdravotnícky laborant (ZL)

Absolventi študijného odboru zdravotnícky laborant získavajú spôsobilosť vykonávať základné činnosti zdravotníckeho laboranta na úseku klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie, histológie, cytológie, imunológie, genetiky, toxikológie, klinickej mikrobiológie a hygieny.

Štúdium sa končí maturitnou skúškou, ktorá pozostáva z praktickej a ústnej časti.

Škola je veľmi dobre vybavená a pripravená pre výučbu budúcich zdravotníckych laborantov. Máme päť laboratórií pre vyučovanie všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov. V budove školy sa realizujú praktické cvičenia z klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie a histologickej techniky s dostačujúcim prístrojovým vybavením. Okrem cvičení z klinickej mikrobiológie (infekčný materiál) všetky odborné predmety je možné vyučovať v budove školy. Popri školských laboratóriách sa vyučovanie odborných predmetov praktického zamerania realizuje aj v špeciálnych laboratóriách v rôznych zdravotníckych zariadeniach.

Uplatnenie:
Absolvent sa uplatní na niektorom z vybraných pracovísk ako klinická biochémia, hematológia a transfuziológia, histológia, cytológia, imunológia, genetika, toxikológia, klinická mikrobiológia a epidemiológia, či hygiena.

Podmienky prijatia:
Do prvého ročníka denného štúdia môžu byť prijatí absolventi základnej školy, ktorí splnili podmienky prijímacieho konania. Profilové predmety na prijímacie skúšky: – slovenský jazyk a literatúra – chémia.
Do študijného odboru zdravotnícky laborant môžu byť prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotné kritériá na prácu v odbore, vrátane kritérií pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť. Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiaka musí byť pripojené.

Požiadavky zdravotnej spôsobilosti  na uchádzača:
Do stredných zdravotníckych škôl môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotný stav posúdil a na prihláške potvrdil všeobecný lekár pre deti a dorast alebo  všeobecný lekár pre dospelých. Do študijného odboru zdravotnícky laborant môžu byť  prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotné kritériá na prácu v odbore, vrátane kritérií pre pracovníkov vykonávajúcich  epidemiologicky závažnú činnosť a podľa legislatívnych predpisov MZ SR.
Do  študijného odboru zdravotnícky laborant nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú mentálne, zmyslové alebo telesné postihnutie, zdravotné oslabenie alebo ochorenie, majú narušenú komunikačnú schopnosť, špecifické poruchy učenia alebo správania sa, autistický syndróm, poruchy psychického vývinu.