Hodina kódu

Podujatie Hodina kódu sa uskutočňuje každý rok počas Týždňa informatiky. V roku 2022 to bolo od  5. do 11. decembra. Týždeň informatiky sa koná na počesť narodenín počítačovej priekopníčky admirálky Grace Murray Hopperovej, ktorá sa narodila 9. decembra 1906.

Grace Hopperová, ako jedna z prvých programátorov počítača Harvard Mark I,  sa stala priekopníčkou počítačového programovania. Propagovala a spopularizovala myšlienku strojovo nezávislých programovacích jazykov, čo viedlo k vývoju COBOLu, ktorý sa  používa dodnes.

Cieľom hodiny kódu je rozvíjať digitálne zručnosti a logické myslenie. Toto podujatie celosvetovo pripravuje nezisková organizácia Code.org, pričom na Slovensku ju zastrešuje spoločnosť Microsoft.

V tomto týždni si žiaci mohli vyskúšať základy programovania hravou formou. Každý, kto úspešne dokončil aspoň jednu z dostupných lekcií, automaticky získal medzinárodný certifikát o absolvovaní Hodiny kódu.

Aj žiaci našej školy sa na hodinách informatiky zapojili do týchto aktivít vytváraním jednoduchých hier, ktoré si prostredníctvom QR kódu odskúšali v mobile.

Najlepšie hry budú zverejnené na stiahnutie na https://www.facebook.com/Moyzeska

Samuel Výrostek – ocenený žiak

Oblasť oceňovania – úspechy v regionálnych, celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach:

 • Stredoškolská odborná činnosť:

2020/2021 – 2. miesto v školskom kole;  úspešný riešiteľ v krajskom kole

2021/2022 – 1. miesto v školskom kole; 1. miesto v odbore 04-Biológia v krajskom kole

      – úspešný riešiteľ v odbore 04-Biológia v celoštátnom kole

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2020/2021 – 1. miesto v kategórii B v školskom kole; 4. miesto v kategórii B v krajskom kole
 • Pravidelne sa zapája do matematickej olympiády (1., 2., 4. ročník – riešiteľ, školské kolo) a ďalších matematických súťaží:

2021/2022  Matematický klokan – 22. miesto v kategórii Junior O34 (z 1079 zapojených)  – najúspešnejší z našich študentov;

Expert – úspešný riešiteľ – 20% najlepších; iBobor – úspešný riešiteľ

Týždeň globálneho vzdelávania

Je to náš svet, poďme konať spoločne!

Global Education Week je každoročná celosvetová iniciatíva na zvyšovanie povedomia, ktorá sa koná v treťom novembrovom týždni. Je to výzva na spoločné prehodnotenie nášho sveta, využívanie globálneho vzdelávania ako nástroja solidarity a zmien a prispievanie k udržateľnejšiemu a spravodlivejšiemu svetu.

V týždni od 14. 11. do 18. 11. 2022 boli na našej škole v rámci vyučovacích hodín začlenené do vyučovania rôzne témy, ktoré sa týkali globálneho vzdelávania. Cieľom bolo poskytnúť informácie, ktoré uľahčujú porozumenie sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete.

Týždeň globálneho vzdelávania odštartoval sériou interaktívnych prednášok pod vedením skúsených lektorov pána Petra Reu a Ivana Vanáka z neziskovej organizácie SEEDS, ktorí pred blížiacim sa 17. novembrom ponúkli našim žiakom vysoko aktuálne témy, zamerané na rozvoj kritického myslenia a ponúkli pohľad na historické udalosti nedávnej minulosti.

Na hodinách etickej výchovy sa žiaci prvého ročníka prostredníctvom príbehu afganského utečenca Faisala venovali aktuálnej téme migrácie. Aj druhá aktivita s názvom „Kto šil moje šaty?“ bola pre žiakov zaujímavá. Týkala sa globalizácie a medzinárodného obchodu, zvlášť ekonomických hodnôt a etiky. Bola rovnako aktuálna, keďže nakupovanie patrí k našim každodenným činnostiam. Žiaci sa dozvedeli o výrobe tovaru pre textilné spoločnosti v rozvojových krajinách. Móda má veľký negatívny vplyv na životné prostredie, pretože sa ročne do morí a oceánov uvoľní pol milióna ton mikrovlákien z oblečenia, čo zodpovedá viac ako 50 miliónom plastových fliaš. Na záver si žiaci dali záväzok pomôcť pri ochrane životného prostredia.

Na vyučovacích hodinách predmetu slovenský jazyk a literatúra žiaci 1. ročníka prostredníctvom témy „Čo dostávame a čo dávame“ analyzovali vplyv správania človeka na prírodné zdroje. Hľadali spolu spôsoby šetrenia a recyklácie týchto zdrojov a hodnotili svoj prínos v tejto oblasti. Druháci mohli zažiť aktivity na tému „Nesúď knihu podľa obalu“. Žiaci pracovali v skupinách, boli aktívni, navzájom si pomáhali a počúvali sa, keďže príbeh bol na pokračovanie. Striedali sa rôzne formy a metódy práce. V treťom ročníku rezonovala téma „Vzdelanie nad zlato“. Žiaci sa zaoberali touto témou aj preto, lebo vzdelávanie je brané v našich končinách ako samozrejmosť. Uvedomili si, že nie všade na svete majú mladí ľudia také šťastie. Navrhli oblasti zlepšenia a zmeny. Štvrtáci si v rámci opakovania na maturitu zopakovali tému „Ako pomôcť Ťapákovcom“. Počas práce v skupinách si pripravili krátke scénky a zahrali sochy, ako by sa mohla zlepšiť situácia u Ťapákovcov. Hodina bola živá, plná pohybu.

V predmete matematika zase zaujala žiakov aktivita „Kto ohrieva klímu?“, ktorá bola zameraná na globálnu environmentálnu tému skleníkových plynov a na ich vplyv na zmenu klímy prostredníctvom konkrétnych dát. V motivačnom videu z dielne NASA sa mohli presvedčiť, ako oxid uhličitý putuje atmosférou a ako sa mení jeho množstvo v priebehu roka. Prostredníctvom údajov v pracovných listoch žiaci v skupinách riešili príklady zamerané na tvorbu gigaton skleníkových plynov, ktoré pochádzajú z rôznych odvetví ľudskej činnosti. Na záver spoločne diskutovali o tom, ako môžu upraviť svoj životný štýl a znížiť uhlíkovú stopu. Úlohy korešpondovali s učivom percentá, promile, kruhový diagram, stĺpcový graf, relatívny počet.

Globálne témy boli začlenené aj do hodín anglického jazyka. Cieľom hodiny s témou „Simple Charity Ideas“ bolo zadefinovať pojem chudoby vo svete a navrhnúť jednoduché riešenia – projekty na pomoc chudobným, na zmiernenie chudoby. Žiaci ukázali, že vedia byť tvoriví, navrhli a prezentovali zaujímavé projekty na pomoc.

Detská práca bola ďalšou témou na hodinách anglického jazyka. Aj dnes sú na mnohých miestach sveta milióny detí, ktoré sú nútené pracovať – na poliach, v obchodoch, baniach, na stavbách či pomáhať v iných rodinách.

Jednotlivé skupiny žiakov tieto smutné príbehy predstavili ostatným spolužiakom. Bolo vidieť, že téma aj ťažké osudy detí žiakov zasiahli. Niektorí boli pri prezentovaní dojatí, všetci vážni. Bola to naozaj náročná téma.

Cieľom celého týždňa GEW bolo zvyšovanie povedomia o globálnych témach, rozvoj kritického myslenia, poskytnúť priestor na zmenu postojov jednotlivca a posilnenie uvedomenia si vlastnej úlohy vo svete. Námety na uvedené aktivity učitelia čerpali z materiálov, ktoré vznikli v rámci projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach.

Labakadémia

Dňa 11.10.2022 sa konalo v ŠD na Považskej 7 v Košiciach školské kolo Labakadémie, na ktorom sa zúčastnilo 97 žiakov III. ročníka a 13 žiakov IV. ročníka zo všetkých študijných odborov. Žiaci štvrtých ročníkov prezentovali seminárne práce, ktoré sú výsledkom absolvovania súvislej odbornej praxe v rôznych zdravotníckych zariadeniach, v očných optikách či v jedálňach základných alebo materských škôl. Výsledkom školského kola bolo vyhodnotenie najlepších seminárnych prác a určenie víťazov.

Za študijný odbor asistent výživy zvíťazila Polina Yudina s prácou na tému Mýty a pravdy vo výžive, za odbor farmaceutický laborant zvíťazila Zuzana Bašťanová s prácou na tému Čajovina a tinktúra na spanie, za odbor očný optik zvíťazila Ariana Molitorisová s prácou na tému Prenatálny vývoj oka, za odbor zdravotnícky laborant  zvíťazila za triedu IV. ZLA Natália Mrázová s prácou na tému Porovnanie diferenciálneho rozpočtu leukocytov na mikroskope a krvinkovom analyzátore a za triedu IV. ZLB zvíťazila Petra Kandríková s prácou  na tému Vaginálna cytológia, za odbor zubný asistent zvíťazila Michaela Grisníková s prácou na tému Interdentálne pomôcky. Všetkým žiakom blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov v štúdiu na našej škole.

Dilatech

Dni laboratórnych technológií

Sprievodné podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je každoročne organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Po dvojročnej prestávke sa opäť vraciame k  sprievodnému podujatiu Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý organizuje naša škola pre žiakov základných a stredných škôl.  V 9. ročníku Dní laboratórnych technológií DILATECH ponúkame ukážky praktického využitia laboratórnych technológií a analytických metód jednotlivých odborov Strednej zdravotníckej školy na Moyzesovej ulici v Košiciach. V programe sú zahrnuté interaktívne workshopy pre žiakov základných a stredných škôl, odborné prednášky pedagógov, ukážky prípravy liečiv, merania zraku a praktické ukážky analýz.  Prenesené hodiny sú určené prevažne pre predmety biológia, chémia, fyzika, pracovné vyučovanie, svet práce a technika.

Témy  DILATECH 2022

 • Katióny vo farbách
 • Kyslosť a zásaditosť roztokov. Základné laboratórne metódy.
 • Zahraj sa na lekárnika (príprava roztokov, mastí, čapíkov vo farmaceutickom laboratóriu)
 • Svet pod mikroskopom
 • Meranie na bioimpedačnom analyzátore ľudského tela – analýza výsledkov
 • PASCAL – 3D zážitkové meranie zraku
 • Testovanie zraku prístrojom VISIOTEST
 • Príprava alginatového a silikonového odtlačku
 • Zhotovovanie zubných protéz
 • Výživová hodnota potravín (Ako správne čítať informácie na obaloch potravín)

Sprievodný list na stiahnutie – DILATECH 2022.pdf
Harmonogram aktivít na stiahnutie – Harmonogram aktivít DILATECH 2022.pdf
Registrácia na jednotlivé aktivity uvedené v harmonograme je možná prostredníctvom registračného formulára https://forms.gle/jSYcmnhCg8Hqa4HDA alebo mailom na bbuckova2@gmail.com.

Po registrácií Vám bude zaslaný potvrdzujúci email.

ErasmusDays na Moyzeske 2022

Sharing our European values with the youth of today and tomorrow: for 35 years now and many more to come”.

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu sa aj v tomto roku podieľa na koordinácii medzinárodnej iniciatívy #ErasmusDays na Slovensku. Slovensko sa do tejto aktivity zapojí v tomto roku už štvrtýkrát.

Tohtoročné podujatie európskej iniciatívy #ErasmusDays sa uskutoční 13. – 15. októbra 2022.

Naša škola je zapojená do programu Erasmus+  projektom Traditional Sports for Integration and Equality in Europe.

Obdobie realizácie projektu: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023

Partnerské školy:

Centro San Viator, Sopuerta, Španielsko 

4th Gel Rodou, Rodos, Grécko

Yenimahalle Final Okulları, Ankara, Turecko

Collège Mille Roches, Réunion, Francúzsko

Projekt je zameraný na

 • výskum športovej praxe medzi tínedžermi v partnerských krajinách,
 • podporu ich zdravého životného štýlu,
 • uvedomenie si vplyvu pohybových aktivít na naše zdravie, telesné aj duševné, 
 • podporu dievčat v športovaní,
 • propagáciu tradičného športu ako prostriedku na ochranu kultúrneho dedičstva,
 • podporu európskej integrácie,
 • boj proti diskriminácii a rodovej nerovnosti.

 

Aj v tomto roku sa chceme pridať ku školám na celom svete, ktoré počas  #ErasmusDays 2022 realizujú rôzne aktivity.

 

Aktivity  #ErasmusDay na Moyzeske 2022 – 13. október 2022

 

 1. Prezentácia projektu Traditional Sports for Integration and Equality in Europe pre žiakov I. ročníka
 2. Zatancujme si spolu (Účastníci projektového stretnutia v tureckej Ankare vás naučia tance, ktorými začínali každé ráno v škole)
 3. Školské kolo v petangu pre žiakov I. a II. ročníka na školskom dvore o 14.25

Aktivity sú zaregistrované aj na https://www.erasmusdays.eu/?_sfm_event_pays=653

Príďte sa zabaviť 13. októbra (štvrtok) na školský dvor po 2. vyučovacej hodine a povzbudiť svojich spolužiakov pri súťaži v petangu o 14.25.

Projektové stretnutie projektu Traditional Sports for Integration and Equality in Europe v Turecku

Ankara, Turecko

19. 9. – 23. 9. 2022

17. september 2022 bol deň, keď sa začalo naše dobrodružstvo. V rámci projektu Erasmus+ sme vyrazili na dlhú cestu do tureckého hlavného mesta Ankary. Zo železničnej stanice v Košiciach vlakom do Viedne, odtiaľ lietadlom s prestupom v Istanbule do nášho cieľa.
Tejto mobility sa spolu s nami zúčastnili aj žiaci a učitelia z partnerských škôl z Grécka, Španielska a, samozrejme, hosťujúci Turci. Hlavnou témou nášho projektu je šport – tradičné športy v Európe, ženy v športe… a v tomto duchu sa nieslo aj celé naše turecké stretnutie.

Takmer každý deň sme začínali hneď zrána aktívne – zumbou na školskom dvore a takto rozhýbaní sme sa naučili aj niektoré tradičné turecké či dokonca grécke tance. Po prehliadke školy a úvodných zoznámeniach nás naši tureckí priatelia vzali na cykloturistiku okolo jazera v Ankare – cca 10 km príjemnej cyklistiky.

Pri prezentácii tradičných športov jednotlivých zapojených krajín sme spoznali naozaj zaujímavé športy. Tradičným športom v Turecku je lukostreľba a jazda na koni. A aj my, všetci účastníci stretnutia, sme mali príležitosť vyskúšať si oboje.

Okrem takýchto aktívnych športov sme veľa krokov nachodili aj prechádzkami po múzeách – historickom, voskových figurín či v múzeu rodiny Rahmi M. Koç, ktorá podporuje turecký národ v rôznych oblastiach (zdravotníctvo, letectvo, futbal…) Dobre nám padla aj prechádzka v rozprávkovom Sazova parku, ale aj uličkami mesta Eskişehir či historického mestečka Beypazari ale aj starým mestom Ankary. Krokomer sa nezastavil ani pri nákupoch suvenírov na pamiatku na túto pre nás exotickú krajinu.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru sme sa aj my zapojili krátkou symbolickou aktivitou vypúšťaním balónov.

Nemohli sme neochutnať tradičné turecké jedlá či delikatesy. V rámci kultúrnej ochutnávky sme mali možnosť navštíviť národnú knižnicu v Ankare aj veľkú mestskú mešitu neďaleko prezidentského paláca.

Za tých 5 dní strávených v Turecku sme si našli veľa nových priateľov a vytvorili nezabudnuteľné zážitky. Všetci sme radi za túto skúsenosť, ktorá nám pomohla oprášiť a obohatiť našu angličtinu – dorozumievací jazyk projektu, ale získali sme aj nový pohľad do inej kultúry.

Výsledky prijímacích skúšok po II. kole – diplomovaný rádiologický asistent (DRA)

UmiestnenieKód PSBody spoluBody BIOBody FYZKoloKód
140676573423I.PP
240125422517I.PP
340342372116I.PP
440064352015I.PP
540940332013I.PP
640495331716II.PP
740819311714I.PP
8-94065728,51414,5II.PP
8-94007028,51414,5II.PP
1040305281414II.PP
1140514251312I.PP
1240219241212I.PP
1340542241311I.N5
144022119136II.N5
1540733000I.N1
1640737000I.N1

Vysvetlivky:

PP – Prijatý po prijímacom konaní
NM – neprijatý pre nedostatok miesta
N1 – neprítomný
N5 – neprijatý (neprospel)