Dni laboratórnych technológií – DILATECH 2022

Sprievodné podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku
7. 11.  – 11. 11. 2022

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je každoročne organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Týždeň vedy a techniky na Slovensku sa uskutočnil v období 7. – 13. novembra 2022. Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín.

Stredná zdravotnícka škola na Moyzesovej ulici č. 17 v Košiciach, ktorá pripravuje stredných zdravotníckych pracovníkov – odborníkov s medicínsko-technickým zameraním, pripravila aj tento rok k uvedeným týždňom sprievodné podujatie pod názvom DILATECH 2022. Už deviaty ročník Dní laboratórnych technológií (DILATECH) pokračoval na našej škole prezentáciou praktického využitia technológií a analytických metód jednotlivých študijných odborov. Cieľovou skupinou boli žiaci  II. stupňa základnej školy a žiaci stredných škôl, ktorí mohli v rámci tohto týždňa absolvovať na našej škole prenesené hodiny biológie, chémie, fyziky, ako aj pracovného vyučovania a hodiny vyučovacieho predmetu svet práce a techniky. Hodiny boli vedené formou workshopov so zameraním na praktickú činnosť žiakov, lektormi boli žiaci našej školy, pod odborným vedením svojich učiteľov. V programe boli zahrnuté pestré aktivity všetkých študijných odborov.

Prihlasovanie škôl na jednotlivé aktivity bolo realizované prostredníctvom registračného formulára, ktorý bol dostupný na webovej stránke školy.

Aktivity DILATECHU boli zaregistrované ako oficiálne sprievodné podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku na
http://www.tyzdenvedy.sk/podujatia-tvt.html?page_id=240&first_visit=t

Zapojenosť študijných odborov:

študijný odbor AV

  • Meranie na bioimpedačnom analyzátore ľudského tela – analýza výsledkov (PaedDr. Mária Vasiliková)
  • Výživová hodnota potravín – Ako správne čítať informácie na obaloch potravín (PaedDr. Jana Hribová)

študijný odbor FL

Mgr. Gajdošová, Mgr. Dziurová, PharmDr. Schönová

  • Svet pod mikroskopom
  • Zahraj sa na lekárnika (príprava roztokov, mastí, čapíkov vo farmaceutickom laboratóriu)

študijný odbor OO

Ing. Martin Brečko, Ing. Antónia Jakubíková

  • Pascal – 3D zážitkové meranie zraku
  • Testovanie zraku prístrojom VISIOTEST

študijný odbor ZL

RNDr. Viktória Stupáková, PhD., Mgr. Lucia Slivkárová, Mgr. Jaroslava Borovská

  • Katióny vo farbách
  • Kyslosť a zásaditosť roztokov. Základné laboratórne metódy

študijný odbor ZuA

  • Príprava alginatového a silikonového odtlačku (Mgr. Mária Šoltésová)

študijný odbor ZT

  • Zhotovovanie zubných protéz (Mgr. Alena Kužmová)

Zúčastnené školy:

ŠkolaRočníkPočet žiakov
ZŠ  Užhorodská 39, Košice8. – 9.15
ZŠ Park Angelinum 8, Košice9.24
ZŠ Moldava nad Bodvou9.17
ZŠ Kežmarska 28, Košice7., 8., 9.93
ZŠ Bernolákova 16, Košice7., 8., 9.68
ZŠ Nám. L. Novomeského 2 Košice7. – 8.42
ZŠ Dneperská 1, Košice7. – 8.46
ZŠ Družstevná pri Hornáde8. – 9.27
EGJAK7. – 8.30
ZŠ Gemerská 2, Košice9.30
SZŠ DIDACTICUS8. – 9.13

Celkovo sa aktivít zúčastnilo 405 žiakov, ktorí absolvovali aktivity v rozsahu aspoň jednej vyučovacej hodiny.

Po ukončení aktivity vyučujúci spoločne so žiakmi vyplnili  dotazník na zistenie spätnej väzby – vhodnosť výberu témy,  aktívna účasť žiakov, zaujatie žiakov, splnenie očakávaní.

Všetci zúčastnení vysoko hodnotili úroveň jednotlivých aktivít, zapojenosť žiakov, aktívny prístup študentov našej školy a radi by sa zúčastnili podobných aktivít aj v budúcom ročníku DILATECH-u.       

V Košiciach 14. 11. 2022

PaedDr. Blanka Bučková