SOČ – informácie

Stredoškolská odborná činnosť je súťaž zameraná na 17 odborných oblastí (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti, podmienkou je písomná odborná práca a prihlásenie žiaka do súťaže on-line systému prihláškou. Autor resp. autori prácu obhajujú ústne pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Stredoškolská odborná činnosť (ďalej len SOČ) je záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl vo veku od 15 do 21 rokov. Práci na SOČ sa venujú v škole v čase vyučovacieho procesu aj mimo vyučovania vo svojom voľnom čase. Žiaci svoju prácu môžu riešiť samostatne alebo v kolektíve a  za pomoci školiteľa alebo konzultanta.

Študenti zapojením do súťaže riešia aktuálne témy, využívajú medzipredmetové vzťahy, učia sa pracovať v tímoch, vyhľadávať informácie, spolupracovať s odborníkmi z vysokých škôl a praxe. Mimoriadne úspechy žiakov sú zohľadňované pri prijímaní na vysoké školy. 

Študent získa skúsenosti, sebavedomie a možno aj výhru.

SOČ rozvíja talent nadaných študentov, ktorí môžu ukázať, čo sa v nich skrýva. Vytvoria niečo nové alebo vylepšia niečo, v čom sa dobre vyznajú, čo ich zaujíma, čomu sa venujú.

Študent potrebuje len výborný nápad a učiteľa – konzultanta, ktorý by viedol  a pomáhal mu po praktickej stránke.

Študent sa naučí prezentovať svoje vedomosti a nápady, získa zručnosť v práci na počítači, čo využije pri písaní podobných prác:

 • seminárnych prác v 3. ročníku, takže môže byť o krok vpred oproti spolužiakom,
 • bakalárskych prác na VŠ, takže môže byť o krok vpred oproti budúcim spolužiakom z VŠ.

Výsledky práce SOČ sú predkladané na odborné posúdenie v písomnej forme. Žiaci obhajujú výsledky svojej dlhodobej práce ústne na súťažných prehliadkach SOČ. Tieto sú v celej Slovenskej republike jednotné, viackolové, postupové, riadia sa rovnakými pravidlami a uskutočňujú sa každoročne v prvom polroku príslušného kalendárneho roka.

Súťažné odbory:

 1. Problematika voľného času
 2. Matematika, fyzika
 3. Chémia, potravinárstvo
 4. Biológia
 5. Životné prostredie, geografia, geológia
 6. Zdravotníctvo, farmakológia
 7. Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
 8. Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia
 9. Strojárstvo, hutníctvo, doprava
 10. Stavebníctvo, geodézia, kartografia
 11. Informatika
 12. Elektrotechnika a hardware
 13. História, filozofia, právne vedy
 14. Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
 15. Ekonomika a riadenie
 16. Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba
 17. Pedagogika, psychológia, sociológia