Informácie k prijímaciemu konaniu

V zmysle Rozhodnutia ministra školstva č. 2020/11399:1A2200 zákonný zástupca uchádzača do 4. júna 2020 doručí Strednej zdravotníckej škole, Moyzesova 17, Košice záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka, alebo nenastúpení žiaka na štúdium cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu skola@szske.sk, alebo poštou na adresu Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

Ak zákonný zástupca uchádzača doručí Strednej zdravotníckej škole, Moyzesova 17, Košice záväzné potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium do 4. júna 2020, alebo nedoručí žiadne záväzné potvrdenie podľa Rozhodnutia ministra školstva č. 2020/11399:1-A2200, rozhodnutie, ktorým bol/a uchádzač/ka prijatý/á na štúdium na strednej škole, je neplatné.

Po potvrdení nástupu zákonný zástupca oznámi škole voľbu voliteľných predmetov (cudzí jazyk, etická/náboženská výchova) odoslaním vyplnenej návratky. Škola pre svojich žiakov zabezpečuje vydávanie medzinárodných preukazov žiaka ISIC/EURO<26.

Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže uchádzač, alebo zákonný zástupca uchádzača odvolať riaditeľke školy v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na vaše otázky radi zodpovieme telefonicky: 055/6221189 (sekretariát školy), Ing. Lenčák ZR, e-mailom: skola@szske.sk, prípadne osobne.