Okruhy tém – VOŠ a PKŠ

BIOLÓGIA

Podľa: Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 3A

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda – Biológia

Obsah tém:

ZÁKLADNÉ ZNAKY, VLASTNOSTI A PREJAVY ŽIVÝCH SÚSTAV

 • Stavba a organizácia tela živých organizmov:

– Bunka

– Základná stavba živočíšneho organizmu

 • Životné prejavy organizmov:

– Metabolické procesy

– Rozmnožovanie, rast a vývin

 • Dedičnosť a premenlivosť                                    

– Podstata dedičnosti

BIOLÓGIA ČLOVEKA A OCHRANA ZDRAVIA

 • Orgánové sústavy človeka                                 

– Tvar, opora a povrch tela

– Sústavy látkovej výmeny

– Riadiace sústavy a regulačné mechanizmy

– Reprodukcia a vývin

 • Zdravý životný štýl                                           

– Základné predpoklady zdravia

– Civilizačné choroby

– Sociálne patológie a rizikové správania

Odporúčaná literatúra: Učebnice biológie pre gymnáziá

 • VIŠŇOVSKÁ J. a kol.: Biológia pre 2. ročník gymnázia a 6. ročník gymnáziá s osemročným štúdiom, 3. vydanie, Bratislava – SPN Mladé láta, 2021, 156 strán. ISBN 978-80-10-02286-1.
 • UŠÁKOVÁ K. a kol.: Biológia pre gymnázia 6., 1. vydanie, Bratislava-  EXPOL pedagogika, 2005, 104 strán. ISBN 80-89003-81-8.
 • HANČOVÁ, H., VLKOVÁ, M.: Biológia II v kocke pre stredné školy – Biológia človeka, 1. vydanie, Bratislava – Vydavateľstvo Art Area, 150 strán. ISBN 80-88879-70-1.
 • BENEŠOVÁ, M. a kol.: Zmaturuj z biológie, 1. vydanie, Bratislava – Vydavateľstvo Didaktis, 2006,   210 strán. ISBN 80-86285-87-1.

FYZIKA

Podľa: Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 3A

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda – fyzika

Obsah tém:

Pozorovanie, meranie, experiment

 • základné fyzikálne veličiny sústavy SI a ich jednotky
 • vyjadrenie hodnoty veličiny pomocou rôznych násobkov a dielov jednotky s predponami

Periodické deje

 • periodické deje v prírode
 • kmity a vlny
 • kmitanie, perióda, frekvencia, okamžitá výchylka, amplitúda kmitania
 • frekvencia, vlnová dĺžka, rýchlosť vlny
 • vlnoplocha

Elektromagnetické žiarenia a častice mikrosveta

 • viditeľné žiarenie
 • interferencia svetla
 • emisné spektrum, čiarové spektrum, spojité spektrum
 • princíp rozkladu svetla na spektrum hranolom a optickou mriežkou
 • tepelné žiarenie
 • prenos energie tepelným žiarením
 • infračervené a ultrafialové žiarenie, ich vlastnosti a využitie
 • fotón žiarenia
 • röntgenové žiarenie, využitie v medicíne a priemysle
 • rádioaktivita, žiarenie alfa, beta, gama

Energia a jej vzájomné premeny

 • elektrické vlastnosti tuhých látok
 • magnetické vlastnosti látok

Použitá a odporúčaná literatúra: Učebnice fyziky pre gymnázia

 • KOUBEK V. a kol. 2009. Fyzika pre 1. ročník gymnázia. 1. vyd. Prievidza : Združenie EDUCO, 2009. 152 s. ISBN 978-80-89431-00-7.
 • DEMKANIN, P. a kol. 2010. Fyzika pre 2. ročník gymnázia a 6. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. 1. vyd. Prievidza : Združenie EDUCO, 2010. 127 s. ISBN 978-80-89431-10-6.
 • DEMKANIN, P., HORVÁTHOVÁ, M. 2012. Fyzika pre 3. ročník gymnázia a 7. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. 1. vyd. Prievidza : Združenie EDUCO, 2012. 96 s. ISBN 978-80-89431- 35-9.
 • Pišút, J. a kol: Fyzika pre 2.ročník gymnázií. SPN, Bratislava 2005, ISBN 80-10-00759-5
 • LEPIL, O. – Houdek, V. – PECHO, A. 1986. Fyzika pre 3. ročník gymnázia. Bratislava: SPN. 1986. 312 s
 • PIŠÚT, J. a kol.: Fyzika pre 4. ročník gymnázií. 6.vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003. 214 s. ISBN 80-10-00191-0
 • Doc. RNDr. O. Lepil a kolektív, Fyzika pre 3. ročník gymnázia, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1991, ISBN 80-08-01449-0
 • Svoboda, E. et al.:Fyzika pre 2.ročník gymnázia. vyd Bratislava: SPN, 1991.328 s. ISBN 80-08-01448-2
 • J. Pišút a kol.: Fyzika pre 4. ročník gymnázií, SPN Bratislava, 1995, ISBN: 80-08-00484-3