Slávnostná benefícia pri príležitosti 100. výročia  otvorenia prvej Štátnej nemocnice v Košiciach

21. júna 2024 sa uskutočnila v Dome umenia v Košiciach slávnostná benefícia pri príležitosti 100. výročia  otvorenia prvej Štátnej nemocnice v Košiciach. Slávnostnú benefíciu pozdravil prezident SR pán Peter Pellegrini, prezident SR pán Rudolf Schuster, ministerka zdravotníctva pani Zuzana Dolinková.

Slávnostnej benefície sa zúčastnili aj ďalší ministri vlády SR, poslanci a významné osobnosti mesta  a akademickej obce.

Strednej zdravotníckej škole, Moyzesova 17, Košice  bola pri tejto významnej príležitosti riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice MUDr. Ľuboslavom Beňom, PhD, MPH udelená medailaďakovný list za dlhoročnú vynikajúcu spoluprácu so školou a kvalitnú prípravu študentov vo všetkých aktivovaných  medicínsko–technických odboroch.

Mnohí absolventi našej školy aj v súčasnosti pracujú v UNLP Košice na rôznych postoch a veríme, že naši absolventi nájdu v budúcnosti uplatnenie práve v tejto inštitúcii so 100-ročnou tradíciou.

Ocenenie za školu prevzala pani PhDr. Viera Rusinková.

Výsledky prijímacích skúšok – PKŠ a VOŠ (24. jún 2024)


Vypísaný zápisný lístok je potrebné zaslať na e-mailovú adresu: skola@szske.eu do stredy 26.6.2024 (vrátane). Po doručení zápisného lístka Vám bude vyhotovené a zaslané rozhodnutie o prijatí na štúdium.

Rozlúčka s maturantmi

A je to tu – piatok 17. máj 2024  – posledný školský deň maturantov! Slávnostné šaty, obleky, slávnostná atmosféra v triede, zmiešané pocity, nesmelé úsmevy, pevné objatia, slzičky,  kvety, drobné darčeky, … To všetko charakterizovalo deň, na ktorý sme čakali celé štyri roky. Vypočuť si posledné pokyny a inštrukcie k maturitnej skúške vyvolalo v mnohých  nás pocit smútku, žiaľu a  uvedomenia si, že už neuvidíme každý deň našich spolužiakov, ba dokonca ani našich učiteľov, na ktorých sme si zvykli a prirástli nám k srdcu.

Na jednej strane sa tešíme na niečo nové a uvedomujeme si, že pekné chvíle ostali za nami. Na druhej strane je tu  pocit strachu z kroku do neznáma. Čo nás čaká? Aká bude naša budúcnosť? Zmaturujeme? Práca alebo vysoká škola? Kam nás osud zaveje?

Zmiešané pocity… Určite ste to už zažili. To je to, čo sme zažívali na školskom dvore pri rozlúčke so školou. Premýšľali sme o všetkom, čo sme prežili, čo sme považovali za samozrejmosť, aj o tom,  čo bude. V myšlienkach sa nám premietal film od prvého prekročenia prahu našej školy v septembri 2020 až po dnešný deň – 17. máj 2024. Ale všetko sa raz musí skončiť, aby uvoľnilo miesto niečomu novému.

Vďaka ti, Moyzeska, za všetko to, čím si nás pripravila do veľkého sveta. Veľké ďakujem posielame všetkým, ktorí pri nás dennodenne stáli a podporovali nás. Teraz nám už len držte prsty, aby sme sa stali úspešnými absolventmi. Čaká nás posledné zvonenie…

Také sú pocity odchádzajúcich maturantov, s ktorými sa na školskom dvore rozlúčili žiaci mladších ročníkov, učitelia i ostatní zamestnanci školy. Ešte pred definitívnym odchodom z budovy školy boli najaktívnejší žiaci jednotlivých tried za svoje úspechy v rôznych oblastiach ocenení, vypočuli si povzbudivé slová od pani riaditeľky, mladších spolužiakov a nastalo posledné zvonenie a vstup do „veľkého“ sveta.

XV. Regionálny odborný deň medicínsko-technických pracovníkov

Dňa 21.5.2024 sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili na XV. Regionálnom odbornom dni medicínsko-technických pracovníkov v Košiciach. Je to celodenný seminár pre zdravotníckych pracovníkov SK MTP, ktorý organizuje Regionálna komora MTP Košice každoročne.

Na tomto odbornom dni Kristián Bátor za odbor zdravotnícky laborant, Michaela Nagyová za odbor farmaceutický laborant, Veronika Pavelová a Laura Jakabová za odbor zubný asistent reprezentovali našu školu so svojimi prednáškami, ktoré boli súčasťou aj Stredoškolskej odbornej činnosti.

Taktiež mali možnosť vypočuť si zaujímavé prednášky na rôzne odborné témy, ktoré obohatili a rozšírili ich vedomosti. Za ich aktívnu účasť boli odmenení malou pozornosťou.

Samozrejme, nechýbalo ani chutné občerstvenie či obed. Počas prestávok mali možnosť prejsť si stánky rôznych farmaceutických firiem, ktoré reprezentovali a ponúkali svoje produkty.

XV. regionálny odborný deň medicínsko-technických pracovníkov

Dňa 21.5.2024 sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili na XV. regionálnom odbornom dni medicínsko-technických pracovníkov v Košiciach. Je to celodenný seminár pre zdravotníckych pracovníkov SK MTP, ktorý organizuje Regionálna komora MTP Košice každoročne.

Na tomto odbornom dni Kristián Bátor za odbor zdravotnícky laborant, Michaela Nagyová za odbor farmaceutický laborant, Veronika Pavelová a Laura Jakabová za odbor zubný asistent reprezentovali našu školu so svojimi prednáškami, ktoré boli súčasťou aj Stredoškolskej odbornej činnosti.

Taktiež mali možnosť vypočuť si zaujímavé prednášky na rôzne odborné témy, ktoré obohatili a rozšírili ich vedomosti. Za ich aktívnu účasť boli odmenení malou pozornosťou.

Samozrejme, nechýbalo ani chutné občerstvenie či obed. Počas prestávok mali možnosť prejsť si stánky rôznych farmaceutických firiem, ktoré reprezentovali a ponúkali svoje produkty.

Vzťahy a hodnoty

Dňa 6. 6. – 7. 6. 2024 sa uskutočnili na našej škole prednášky pre žiakov 1. ročníka na tému Vzťahy a hodnoty, ktoré sú už tradíciou. Prednášajúci Mgr. Pavol Hudák, je známy svojimi prednáškami po celom Slovensku a pútavou aj ilustrovanou formou  priblížil žiakom tému z mnohých aspektov. Prednášku vhodne oživil humornými slovnými vsuvkami. V závere mali študenti možnosť klásť otázky, na ktoré dostali fundované odpovede. Tešíme sa na spoluprácu s lektorom aj  v budúcnosti.

Prezentácia školy na ZŠ Kežmarská 28 v Košiciach

29. mája 2024 vybraní žiaci 3. ročníka odborov asistent výživy a zdravotnícky laborant navštívili počas 1. vyučovacej hodiny Základnú školu Kežmarská 28 v Košiciach, kde v rámci kariérového poradenstva a „Hodiny povolaní“ predstavili žiakom 8. ročníka jednotlivé študijné odbory našej školy, predovšetkým odbor AV a ZL. 
Z malej kvapky krvi mali žiaci možnosť dať si orientačne vyšetriť krvnú skupinu žiakmi odboru ZL. Každý by mal poznať svoju krvnú skupinu a keďže mnohí ôsmaci svoju krvnú skupinu nepoznali, túto možnosť radi využili.

V. ročník konferencie „Deň ošetrovateľstva a rehabilitácie“

23. mája 2024 sa v spoločenskej miestnosti Kultúrno – spoločenského centra Južan na Smetanovej 4 v Košiciach konal V. ročník konferencie „Deň ošetrovateľstva a rehabilitácie“. Konferenciu organizovala Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40 v Košiciach v spolupráci s Regionálnou komorou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Košice II na čele s jej prezidentskou Mgr. Ivetou Fabianovou. Garantom podujatia bola riaditeľka Strednej zdravotníckej školy, Kukučínova 40 – PhDr. Anna Hencovská, MBA.
Na podujatí sa zúčastnili námestníčky, vedúce sestry úsekov ošetrovateľstva a vedúce fyzioterapeutky z rôznych zdravotníckych zariadení, žiaci vyššieho odborného štúdia v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný fyzioterapeut, z ktorých deväť malo možnosť prezentovať svoje absolventské práce. Odborné prednášky odprezentovali aj dve sestry z praxe a absolventka študijného odboru podológia. Vystúpili tam so svojimi príspevkami aj dvaja žiaci zo stredných zdravotníckych škôl v Michalovciach a Rožňave. Z našej školy na podujatí vystúpila žiačka 3. ročníka odboru asistent výživy KAROLÍNA KOREČKOVÁ s príspevkom na tému „Výživa športovcov v dorasteneckom veku“. 
Ďakujeme za pozvanie a za možnosť zúčastniť sa prednášok na zaujímavé témy z oblastí zdravotníctva. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.