PEER aktivisti

„PEER aktivisti pracujú so svojimi rovesníkmi“

Na našej škole okrem činnosti koordinátora drogovej prevencie, výchovného poradcu, školského psychológa sa zapájajú do preventívnych aktivít aj vyškolení Peer aktivisti spomedzi žiakov –  Patrik Fendek z I.FL a Stella Kianga Kouassiz I. ZuA, ktorí prešli školením v témach závislostí a sociálneho správania pod vedením skúsených koordinátorov z Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie na Karpatskej ulici 8 v Košiciach. Zážitkovou formou na začiatku júna sa venovali svojim spolužiakom v téme: „Duševné zdravie, poznávanie seba samého“, kde si mali možnosť pred svojimi rovesníkmi (spolužiakmi) vyskúšať prezentačné a komunikačné schopnosti ako aj odborné znalosti z danej problematiky.

SOČ 2022/2023

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Organizátorom je Štátny inštitút odborného vzdelávania. Stredoškolská odborná činnosť je súťaž zameraná na 17 odborných oblastí (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, odborno-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti. Podmienkou je písomná odborná práca a prihlásenie žiaka do súťaže – online systému. Autor, resp. autori, prácu obhajujú ústne pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Žiaci zapojením do súťaže riešia aktuálne témy, využívajú medzipredmetové vzťahy, učia sa pracovať v tímoch, vyhľadávať informácie, spolupracovať s odborníkmi z vysokých škôl a hospodárskej praxe. Mimoriadne úspechy žiakov sú zohľadňované pri prijímaní na vysoké školy. Svoje odborné vedecké bádanie žiaci prezentujú na medzinárodnom podujatí Expo – Sciences International (ESI) a Expo-Sciences Europe (ESE).


Školské kolo SOČ

Školské kolo súťažnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti sa uskutočnilo 1. marca 2023. Do súťaže sa zapojilo spolu 22 žiakov, ktorí boli riešiteľmi 13 súťažných prác (1 práca žiakov III.AV, 4 práce žiakov  III.OO, 6 prác žiakov III.FL, 1 práca žiakov II.FL a 1 práca žiačky III.ZL). Všetky prezentované práce boli vypracované aj prezentované na vysokej úrovni.

Zoznam súťažných prác a vyhodnotenie v školskom kole:

Názov práceAutoriTrieda
1. miesto: ApiterapiaGavulová Lucia Tkačuková AnastasiaIII.FL
2. miesto: Výživové a pohybové zvyklosti u žiakov v staršom školskom vekuLesová Dorota Urbanská ViktóriaIII.AV
3. miesto: Tajomstvo krvných skupínČurpeková NatáliaIII.ZL
Využitie fytoncídnych rastlín vo farmáciiFiceková Bianka Galandová AdelaII.FL
Vplyv stresu na spánok a jeho terapiaPalečková Miroslava Hermanová KlaudiaIII.FL
Terapia bolesti hrdlaLenková Aneta Matejovičová KarolínaIII.FL
Urinoterapia a jej využitie vo farmáciiPružinská Emma Tomadlíková ZojaIII.FL
Terapia ránBožíková Karin Kováčová Mária SofiaIII.FL
Prevencia poškodení zrakuUrbanská Melánia Puškárová ErikaIII.OO
Emetropia podľa GullstrandaCinová EmmaIII.OO
Strabizmus u dospelých v 21. storočíTereková ClaudiaIII.OO
Povrchové úpravy okuliarových šošoviekMiklošová IvanaIII.OO

Ďakujeme všetkým riešiteľom prác SOČ za zapojenie sa do súťaže. Víťazom školského kola srdečne blahoželáme!


Krajské kolo SOČ

Obvodné kolo SOČ sa neuskutočnilo, všetky práce priamo postúpili do krajského kola.Krajské kolo sa uskutočnilo 31. marca 2023 na pôde SPŠ strojníckej, Komenského 2, v Košiciach. Reprezentovalo nás 14 žiakov s 9 prácami SOČ v piatich súťažných odboroch:

02 – Fyzika:

  • Cinová Emma: Emetropia podľa Gullstranda, III.OO
  • Miklošová Ivana: Povrchové úpravy okuliarových šošoviek, III.OO

03 – Chémia a potravinárstvo:

  • Božíková Karin, Kováčová Mária Sofia: Terapia rán, III.FL

04 – Biológia:

  • Čurpeková Natália: Tajomstvo krvných skupín, III.ZL
  • Tereková Claudia: Strabizmus u dospelých v 21. storočí, III.OO

06 – Zdravotníctvo a farmakológia:

  • Gavulová Lucia, Tkačuková Anastasia: Apiterapia, III.FL
  • Pružinská Emma, Tomadlíková Zoja: Urinoterapia a jej využitie vo farmácii, III.FL

17 – Pedagogika, psychológia, sociológia:

  • Lesová Dorota, Urbanská Viktória: Výživové a pohybové zvyklosti u žiakov v staršom školskom veku, III.AV
  • Palečková Miroslava, Hermanová Klaudia: Vplyv stresu na spánok a jeho terapia, III.FL

V odbore 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia získali krásne 2. miesto a postup do Celoštátneho kola:

Lesová Dorota, Urbanská Viktória (III.AV): Výživové a pohybové zvyklosti u žiakov v staršom školskom veku

Uspeli v silnej konkurencii spomedzi 26 súťažných prác.

Všetkým súťažiacim v krajskom kole ďakujeme za reprezentáciu školy. Dorote a Viktórii srdečne blahoželáme!


Celoštátne kolo SOČ

Celoštátna prehliadka SOČ sa uskutočnila 26. – 28. apríla 2023 na SOŠ vinársko – ovocinárskej, Kostolná 3, v Modre. Reprezentovali nás Dorota Lesová a Viktória Urbanská z III.AV.

Dievčatá sa umiestnili na krásnom 5. mieste.

Dievčatám ďakujeme za úspešnú reprezentáciu v Celoštátnej prehliadke SOČ. Srdečne blahoželáme a tešíme sa spolu s nimi z krásneho 5. miesta!

Obchodovanie s ľudmi

Dňa 27. apríla 2023 sa na pôde našej školy konala odborná prednáška s diskusiou v rámci preventívno-osvetovej aktivity na tému „Obchodovanie s ľuďmi“. Táto téma sa radí medzi trojicu najvýnosnejších nelegálnych obchodov na svete. Je to trestný čin, pri ktorom sa človek stáva obeťou dobrovoľného alebo nedobrovoľného presunu na iné miesto, najčastejšie do iného štátu, kde je zneužívaný na rôzne formy vykorisťovania s cieľom ekonomického zisku.

Preventívnej aktivity, ktorú sa nám podarilo zorganizovať za spolupráce odborných pracovníkov z oddelenia operatívnej činnosti a vyšetrovania, Prezídia Policajného zboru SR, sa zúčastnili žiaci 3. ročníkov našej školy, ktorí mali možnosť počuť rôzne informácie v rámci problematiky, oboznámili sa s linkami pomoci, rôznymi klamlivými webstránkami, či formami kriminálneho správania. Lektori odprezentovali  aj rôzne zážitky či príbehy z reality, ktoré v sebe niesli poučenie. Bolo poukázané na hrozby novodobého otrokárstva, sexuálneho zneužívania či prostitúcie. Hlavným cieľom bolo viesť mladých ľudí k opatrnosti na sociálnych sieťach ako aj na trhu práce.

Svoj život si riadiš ty

V rámci prevencie sociálno – patologických javov sme 15. novembra 2022 zrealizovali pre žiakov 1. ročníka preventívnu akciu „Svoj život si riadiš ty!“, ktorej cieľom bolo preventívne pôsobenie na mladých ľudí v oblasti drogovej závislosti, týrania, zvýšenie uvedomenia si zodpovednosti za svoje konanie, eliminácia užívania drog a ich distribúcie v školských zariadeniach, objasnenie rizík  trestnej činnosti a možné trestno-právne následky, zmena postojov žiakov k fajčeniu, rozvoj hodnotového systému jednotlivca, utváranie dobrých vzťahov v novom sociálnom prostredí a závislosť od internetu a riziká, ktoré sú s tým spojené,  závislosť od selfie, vrátane možných dopadov na zdravie.

Diplomovaný optometrista

V nasledujúcom šk. roku 2023/2024 otvárame študijný odbor DIPLOMOVANÝ OPTOMETRISTA.

Prvý termín prijímacích skúšok sa uskutoční dňa 26. 6. 2023 (pondelok).

Druhý termín sa uskutoční len v prípade nenaplnenia triedy v 1. termíne.

Prihlášky na štúdium sa zasielajú do 31. mája 2023.

Kritéria pre prijatie uchádzačov do I. ročníka si môžete pozrieť tu:

Okruhy tém pre odbor diplomovaný optometrista:

Iné formy tabaku

Tabakové výrobky sa radia medzi bežne dostupné návykové látky vytvárajúce závislosť a poškodenie organizmu, a preto aj v tomto prípade je dôležitá pre našich žiakov nevyhnutnosť skorej informovanosti a vzdelávania. Tomu napomohla  aj naša interaktívna beseda na tému „Iné formy užívania tabaku“, ktorá bola zrealizovaná 15. 3. 2023 pre žiakov 2. ročníka pod záštitou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach.