Svoj život si riadiš ty

V rámci prevencie sociálno – patologických javov sme 15. novembra 2022 zrealizovali pre žiakov 1. ročníka preventívnu akciu „Svoj život si riadiš ty!“, ktorej cieľom bolo preventívne pôsobenie na mladých ľudí v oblasti drogovej závislosti, týrania, zvýšenie uvedomenia si zodpovednosti za svoje konanie, eliminácia užívania drog a ich distribúcie v školských zariadeniach, objasnenie rizík  trestnej činnosti a možné trestno-právne následky, zmena postojov žiakov k fajčeniu, rozvoj hodnotového systému jednotlivca, utváranie dobrých vzťahov v novom sociálnom prostredí a závislosť od internetu a riziká, ktoré sú s tým spojené,  závislosť od selfie, vrátane možných dopadov na zdravie.