PEER aktivisti

„PEER aktivisti pracujú so svojimi rovesníkmi“

Na našej škole okrem činnosti koordinátora drogovej prevencie, výchovného poradcu, školského psychológa sa zapájajú do preventívnych aktivít aj vyškolení Peer aktivisti spomedzi žiakov –  Patrik Fendek z I.FL a Stella Kianga Kouassiz I. ZuA, ktorí prešli školením v témach závislostí a sociálneho správania pod vedením skúsených koordinátorov z Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie na Karpatskej ulici 8 v Košiciach. Zážitkovou formou na začiatku júna sa venovali svojim spolužiakom v téme: „Duševné zdravie, poznávanie seba samého“, kde si mali možnosť pred svojimi rovesníkmi (spolužiakmi) vyskúšať prezentačné a komunikačné schopnosti ako aj odborné znalosti z danej problematiky.