Človek a jeho zdravie

Zdravie je ako perla v mori, ktorú treba chrániť, ak sme zdraví, nechýba nám nič ku šťastiu.“

Týmto citátom sme 16. 5. 2023 začali spolu so žiakmi 2. ročníka preventívnu akciu s  názvom „Človek a jeho zdravie“, ktorej cieľom bolo:

  • prepojenie teoretických znalostí z oblasti prvej pomoci pri riešení simulovaných nehôd z reálneho života,
  • spoznanie a prezentácia zdravého štýlu medzi žiakmi – adolescentmi,
  • sprostredkovanie informácií mladým ľuďom o spôsoboch ako upevniť a udržať zdravie, ako rozvíjať svoju osobnosť a zvyšovať kvalitu života,
  • sprostredkovanie informácií o fetálnom alkoholovom syndróme,
  • sprostredkovanie informácií  o téme: Kulty, sekty a negatívne subkultúry mladých,  prevencia takejto závislosti.

Botanická záhrada

Počas maturitného týždňa sme s našimi prvákmi z odboru farmaceutický laborant navštívili Botanickú záhradu v Košiciach, kde si žiaci mohli doplniť teoretické zručnosti praktickými. Prostredníctvom odborného výkladu sa dozvedeli  viac o zaujímavostiach a tajomstvách v rastlinnej ríši, či už o spôsobe života sukulentných rastlín, o tom, že aj rastliny sa hýbu, o najrýchlejšie rastúcich rastlinách, o  rastlinných dinosauroch, o tom, že rastliny vedia plávať pomocou plaváčikov, alebo žiť prichytené na kôre iných rastlín a mnoho ďalšieho. V skleníku Viktória sme mali možnosť vidieť  rôzne druhy motýľov, ktoré sa u nás vo voľnej prírode nevyskytujú.

Nohejbalový turnaj – dievčatá KŠO

Dňa 7.6.2023 sme sa zúčastnili na Krajskej športovej olympiáde v nohejbale dievčat. Našu školu reprezentovali  žiačky  Michaela Nagyová z II. FL, Karolína Korečková z II. AV/OO, Emma Cinová z III. OO/AV, Daniela Patriková z II. ZL a Lea Gaberšek z I. FL. V konkurencii 6 družstiev si vybojovali dievčatá celkovo výborné 2. miesto. Za bojovnosť a úspešnú reprezentáciu našej školy všetkým zúčastneným ďakujeme.

Deň Európy 2023

Dňa 5. mája 2023 sa študenti našej školy zapojení do programu Erasmus+ spoločne so zástupcami školského parlamentu zúčastnili osláv Dňa Európy, ktoré organizovala Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a mestom Košice.

Hlavným sloganom tohtoročného podujatia bola „Demokracia v praxi“, čím chceli organizátori poukázať na potrebu zdravej a prosperujúcej demokracie, v ktorej majú občania možnosť slobodne vyjadrovať svoje názory a vyjadrovať sa k svojej budúcnosti, zvlášť v dnešnom dynamickom spoločenskom období.

 Moderátorom programového bloku ako aj celého Dňa Európy bol Jano Gordulič, ktorý priblížil študentom aktivity Európskeho parlamentu. Pre študentov stredných škôl bola pripravená aj prednáška a diskusia o overovaní faktov na sociálnych sieťach. Fact-checker AFP Robert Barca v nej vysvetlil ako nepodliehať dezinformáciám, ako sa vyhnúť chybám pri zdieľaní online obsahu a ako vyvracať falošné správy

 V rámci aktivít navštívili študenti aj „Európsku dedinku“, kde mali možnosť dozvedieť sa zaujímavosti o činnosti Európskeho parlamentu a jeho partnerov, či zapojiť sa do sprievodných súťaží a aktivít.

Vyvrcholením programu bola diskusia o najnovších opatreniach EÚ v oblasti energetickej nezávislosti, ochrany životného prostredia, bezpečného internetu a obrany demokracie, na ktorej sa zúčastnili europoslanci Peter Pollák a Ivan Štefanec, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Andrej Stančík a Lucia Lieskovská z organizácie FAKESCAPE.

Nedaj sa, hovor o tom

Edukatívne multimediálne predstavenie – „NEDAJ SA ! …hovor o TOM“

31. mája 2023 sa v telocvični našej školy uskutočnilo pre žiakov 1. a 2. ročníka  edukatívne multimediálne predstavenie „NEDAJ SA ! …hovor o TOM“, ktoré sa venovalo problematike šikanovania, rasizmu, fyzického násilia, sexuálneho obťažovania, či kyberšikany. Video – výpoveďami známych osobností (youtuberov) i neznámych ľudí, ktorí zažili šikanovanie, posmeľuje predstavenie obete k rozoznaniu a riešeniu situácie. V rámci predstavenia príslušník policajného zboru ozrejmil nástrahy kyberšikany, trestnoprávnu zodpovednosť šikanovania  a na konci predstavenia naša škola dostala certifikát, v ktorom sa zaväzuje šíriť posolstvo predstavenia.

PEER aktivisti

„PEER aktivisti pracujú so svojimi rovesníkmi“

Na našej škole okrem činnosti koordinátora drogovej prevencie, výchovného poradcu, školského psychológa sa zapájajú do preventívnych aktivít aj vyškolení Peer aktivisti spomedzi žiakov –  Patrik Fendek z I.FL a Stella Kianga Kouassiz I. ZuA, ktorí prešli školením v témach závislostí a sociálneho správania pod vedením skúsených koordinátorov z Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie na Karpatskej ulici 8 v Košiciach. Zážitkovou formou na začiatku júna sa venovali svojim spolužiakom v téme: „Duševné zdravie, poznávanie seba samého“, kde si mali možnosť pred svojimi rovesníkmi (spolužiakmi) vyskúšať prezentačné a komunikačné schopnosti ako aj odborné znalosti z danej problematiky.