Účelové cvičenie žiakov I. ročníka

Účelové cvičenie pre žiakov I. ročníkov sa uskutočnilo 16. 09. 2020 v rekreačnej oblasti Anička. S očakávaním a predpoveďou pekného počasia sme sa zišli na školskom dvore, odkiaľ sme sa spoločne presunuli na miesto konania.
Cvičenia sa zúčastnilo 95 žiakov prvého ročníka. Na pripravených stanovištiach, či už zo zdravotnej prípravy, orientácie v prírode alebo civilnej ochrany a behu na 100m si žiaci otestovali svoje vedomosti a zručnosti. Po skončení cvičenia sa uskutočnilo vyhodnotenie. Potom sme sa spoločne presunuli k štadiónu Lokomotívy, kde bol daný rozchod.

Kurz ochrany života a zdravia 2020

V tomto školskom roku sa KOŽAZ žiakov 3. ročníka uskutočnil s dennou dochádzkou. Na miesto konania kurzu (a späť) sme sa každý deň presúvali pešo. Zraz a rozchod žiakov bol daný pred štadiónom Lokomotívy.

1. deň – Horný Bankov

2. deň – Vyhliadková veža – Hradová

3.  deň – Alpinka

Žiaci pracovali v skupinách podľa tried. Každý deň si žiaci rozširovali, upevňovali vedomosti, zručnosti a návyky z učiva ochrany života a zdravia, zvyšovali svoju telesnú zdatnosť, vytrvalosť a psychickú odolnosť. Napr. ako prežiť v prírode, bezpečnostné zásady zakladania ohňa a stanovania, ale aj ako poskytovať prvú pomoc pri rôznych poraneniach, aké je poradie naliehavosti ošetrenia zranených osôb, atď., ako postupovať pri požiari, výbuchu plynu, pri závale (zosuve pôdy), pri leteckom nešťastí, pri radiačnej havárii, pri otrave potravinami a vodou…

S nadšením sa žiaci pustili aj do hľadania „ kešiek “ pomocou turistického GPS. V keške ich čakala sladká odmena , ale aj úlohy.

Boli to tri dni plné aktivít, krásneho slnečného počasia a „vyčerpávajúcej“ turistiky.

Tešili sme sa zo spoločného času a môžeme povedať, že sa budúci tretiaci majú na čo tešiť 🙂

Aktualizované informácie a usmernenia v súvislosti s pandémiou Covid-19

Vážení rodičia, milí žiaci,
v prílohách nájdete aktualizované informácie a usmernenia v súvislosti s pandémiou Covid-19.

Poznámka: Žiaci 1.ročníkov (I.AV/OO, I.FL, I.ZuA, I.ZL, I.ZT, I.DRA) dostanú úvodné inštrukcie na školskom dvore, následne sa v sprievode svojich triednych učiteľov presunú do tried podľa rozpisu. Žiaci ostatných tried sa dostavia priamo do učební podľa rozpisu.

Pokyny pred nástupom do školy počas pandémie Covid-19

Vážení rodičia, milí žiaci,
tento školský rok bude plný nariadení a obmedzení, preto Vás chceme požiadať o spoluprácu. V prílohách nájdete prvé pokyny pred nástupom do školy.

Vstup do školy bude podmienený odovzdaním dotazníka a vyhlásení.

LABAKADÉMIA

je súťažná prehliadka seminárnych prác žiakov tretích ročníkov stredných zdravotníckych škôl, ktoré píšu na základe vedomostí a zručností nadobudnutých počas štúdia, ale najmä počas mesačnej súvislej odbornej praxe v jednotlivých pracoviskách a v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach. Víťazi školského kola z odboru zdravotnícky laborant sa každoročne zúčastňujú aj celoslovenského kola Labakadémie, ktoré sa koná v Banskej Bystrici.

Simulované študentské voľby

Simulované ŠTUDENTSKÉ VOĽBY– 6. 2. 2020

Dňa 6. februára sa naša škola zapojila do projektu: Simulované ŠTUDENTSKÉ VOĽBY do Národnej rady Slovenskej republiky 2020, ktorý na celom Slovensku organizoval tím aktívnych študentov z celého Slovenska pod záštitou Rady mládeže Bratislavského kraja. Študentské voľby odrážajú reálne voľby a vychádzajú zo skutočných kandidatúr, volebných a informačných kampaní. Na škole organizovala voľby ŽŠR pod vedením predsedníčky Barbory Ondíkovej. Pedagogickým garantom bola Mgr. Eva Göblová. Organizátori zabezpečili propagáciu prostredníctvom nástenky a oznámení v škole. Žiaci sa oboznámili s cieľom a priebehom Študentských volieb na hodinách občianskej náuky. Cieľom Študentských volieb je rozvíjať u žiakov schopnosti, kompetencie, hodnoty a postoje potrebné pre život v demokratickej spoločnosti. Projekt ponúka otvorenú príležitosť na rozvoj výkonových štandardov predmetu občianska náuka ako porozumenie mechanizmov zastupiteľskej demokracie, záujem zapojiť sa do občianskeho života, uvedomenie si práv a povinností občana SR a ďalších. Volieb sa zúčastnilo 163 žiakov. Svojimi hlasmi by žiaci školy do parlamentu posunuli tieto politické subjekty:

Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia (31,25%)
OĽANO, NOVA, KÚ, ZMENA ZDOLA (22,50%)
SME RODINA (18,13%)
SMER- sociálna demokracia (5,63%)

SOČ – informácie

Stredoškolská odborná činnosť je súťaž zameraná na 17 odborných oblastí (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti, podmienkou je písomná odborná práca a prihlásenie žiaka do súťaže on-line systému prihláškou. Autor resp. autori prácu obhajujú ústne pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Stredoškolská odborná činnosť (ďalej len SOČ) je záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl vo veku od 15 do 21 rokov. Práci na SOČ sa venujú v škole v čase vyučovacieho procesu aj mimo vyučovania vo svojom voľnom čase. Žiaci svoju prácu môžu riešiť samostatne alebo v kolektíve a  za pomoci školiteľa alebo konzultanta.

Študenti zapojením do súťaže riešia aktuálne témy, využívajú medzipredmetové vzťahy, učia sa pracovať v tímoch, vyhľadávať informácie, spolupracovať s odborníkmi z vysokých škôl a praxe. Mimoriadne úspechy žiakov sú zohľadňované pri prijímaní na vysoké školy. 

Študent získa skúsenosti, sebavedomie a možno aj výhru.

SOČ rozvíja talent nadaných študentov, ktorí môžu ukázať, čo sa v nich skrýva. Vytvoria niečo nové alebo vylepšia niečo, v čom sa dobre vyznajú, čo ich zaujíma, čomu sa venujú.

Študent potrebuje len výborný nápad a učiteľa – konzultanta, ktorý by viedol  a pomáhal mu po praktickej stránke.

Študent sa naučí prezentovať svoje vedomosti a nápady, získa zručnosť v práci na počítači, čo využije pri písaní podobných prác:

 • seminárnych prác v 3. ročníku, takže môže byť o krok vpred oproti spolužiakom,
 • bakalárskych prác na VŠ, takže môže byť o krok vpred oproti budúcim spolužiakom z VŠ.

Výsledky práce SOČ sú predkladané na odborné posúdenie v písomnej forme. Žiaci obhajujú výsledky svojej dlhodobej práce ústne na súťažných prehliadkach SOČ. Tieto sú v celej Slovenskej republike jednotné, viackolové, postupové, riadia sa rovnakými pravidlami a uskutočňujú sa každoročne v prvom polroku príslušného kalendárneho roka.

Súťažné odbory:

 1. Problematika voľného času
 2. Matematika, fyzika
 3. Chémia, potravinárstvo
 4. Biológia
 5. Životné prostredie, geografia, geológia
 6. Zdravotníctvo, farmakológia
 7. Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
 8. Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia
 9. Strojárstvo, hutníctvo, doprava
 10. Stavebníctvo, geodézia, kartografia
 11. Informatika
 12. Elektrotechnika a hardware
 13. História, filozofia, právne vedy
 14. Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
 15. Ekonomika a riadenie
 16. Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba
 17. Pedagogika, psychológia, sociológia