Beseda s úspešnou mladou vedkyňou RNDr. Zuzanou Bednárikovou, PhD.

Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede, ktorý vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov v roku 2015, má pripomínať, že ženy a dievčatá zohrávajú vo vede a technike dôležitú úlohu a je potrebné ich v tom podporiť.

Pri tejto príležitosti navštívila 23. 2. 2024 našu školu RNDr. Zuzana Bednáriková, PhD. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV, oddelenie biofyziky.

RNDr. Zuzana Bednáriková, PhD. v roku 2022 získala 1. miesto v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov. Spolupracuje s mnohými vedcami z celého sveta a je riešiteľkou viacerých vedeckých projektov.

Zameriava sa na štúdium amyloidnej agregácie proteínov, ktorá zohráva dôležitú úlohu v patogenéze viac ako 50 závažných a v súčasnosti nevyliečiteľných ochorení, ako je Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba alebo diabetes II. typu. Venuje sa pochopeniu mechanizmov tvorby amyloidných agregátov bielkovín a ich štruktúry. Počas svojho doktorandského a postdoktorandského výskumu systematicky skúmala vplyv magnetických nanočastíc a malých molekúl na agregáciu amyloidných proteínov s cieľom nájsť potenciálne inhibítory amyloidnej agregácie. V súčasnosti sa viac zameriava na štúdium amyloidnej agregácie proteínov spojených s patológiou Alzheimerovej choroby a hľadanie zlúčenín, ktoré môžu zasahovať do viacerých cieľov, tzv. multitargeted directed ligands.

Aj tieto informácie zazneli počas besedy, ktorá bola určená žiakom 3. a 4. ročníka študijného odboru zdravotnícky laborant.  Počas diskusie RNDr. Zuzana Bednáriková, PhD.  priblížila žiakom svoju vedeckú kariéru od svojich začiatkov. Žiaci sa dozvedeli fakty, ktoré veda získala v oblasti výskumu Alzheimerovej choroby, ako aj metódy hľadania účinných látok na jej liečenie. Otázky boli venované aj celkovému postaveniu žien vo vede.

Po ukončení besedy nasledovalo interview v anglickom jazyku. Táto aktivita bola súčasťou projektu We are STREAMers, ktorý sa na našej škole realizuje v rámci programu eTwinning.

Stredoškolská odborná činnosť v školskom roku 2023/2024

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Organizátorom je Štátny inštitút odborného vzdelávania. Stredoškolská odborná činnosť je súťaž zameraná na 17 odborných oblastí (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, odborno-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti. Podmienkou je písomná odborná práca a prihlásenie žiaka do súťaže – online systému. Autor, resp. autori, prácu obhajujú ústne pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Žiaci zapojením sa do súťaže riešia aktuálne témy, využívajú medzi predmetové vzťahy, učia sa pracovať v tímoch, vyhľadávať informácie, spolupracovať s odborníkmi z vysokých škôl a hospodárskej praxe.

Školské kolo SOČ

Školské kolo súťažnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) sa uskutočnilo 11. marca 2024 v miestnosti č. 105. Do súťaže sa zapojilo spolu 8 žiakov, ktorí boli riešiteľmi 8 súťažných prác (2 práce žiakov III.AV, 3 práce žiakov  III.OO, 2 práce žiakov III.FL, 1 práca žiačka III.ZL).

Školské kolo otvorila tohtoročná predsedníčka hodnotiacej komisie, pani riaditeľka PhDr. Karolína Vranaiová, PhD., MBA, ktorá privítala súťažiacich. Ďalšími členmi hodnotiacej komisie boli Ing. Xénia Brečková, dipl.o., PharmDr. Lívia Schönová, PhD. a koordinátorka SOČ RNDr. Viktória Stupáková, PhD.

Súťažiacich v priebehu súťažnej prehliadky povzbudzovali žiaci 2. ročníkov. Koordinátorka SOČ postupne vyzývala súťažiacich k prezentácii svojich prác v poradí, ktoré si sami vyžrebovali. Po prezentáciách nasledovala mnohokrát podnetná diskusia.

Vyžrebované poradie prezentácie súťažných prác:

  1. Timea Horváthová – III.OO – Emetropické oko po 40. roku života a presbyopia (02 – Fyzika), konzultant:Ing. Martin Brečko, dipl. o.
  2. Ivana Krištofiková – III.OO – Slabozrakosť a slepota (06 – Zdravotníctvo a farmakológia), konzultant:Ing. Martin Brečko, dipl. o.
  3. Natália Roskošová – III.OO – Okuliarové šošovky, typy a rozdelenie (02 – Fyzika), konzultant:Ing. Martin Brečko, dipl. o.
  4. Karolína Korečková – III.AV – Výživa športovcov v dorasteneckom veku (17 – Pedagogika, psychológia, sociológia), konzultant: Mgr. Miroslava Sinayová, MBA
  5. Natália Sakmáryová – Prečo (ne)piť energetické nápoje (17 – Pedagogika, psychológia, sociológia), konzultant: Mgr. Miroslava Sinayová, MBA
  6. Kristián Bátor – Mikroskopické vyšetrenie moču (04 – Biológia), konzultant: RNDr. Tatiana Farkašová
  7. Róbert Biskup – Psychoaktívne rastliny a ich využitie v medicíne ((06 – Zdravotníctvo a farmakológia), konzultant:Mgr. Bernadeta Gajdošová
  8. Michaela Nagyová – III.FL – Rakytník a jeho využitie (04 – Biológia), konzultant: Mgr. Bernadeta Gajdošová

Po vyhodnotení prác po formálnej stránke, vyhodnotení úrovne prezentovania a zhodnotenia celkového prínosu prác sa členovia komisie uzniesli na konečnom hodnotení.

Konečné poradie v školskom kole SOČ:

1. miesto:

Natália Sakmáryová – III.AV

Prečo (ne)piť energetické nápoje (17 – Pedagogika, psychológia, sociológia)

2. miesto:

Karolína Korečková – III.AV

Výživa športovcov v dorasteneckom veku (17 – Pedagogika, psychológia, sociológia)

3. miesto:

Róbert Biskup – III.FL

Psychoaktívne rastliny a ich využitie v medicíne (06 – Zdravotníctvo a farmakológia)

Víťazom srdečne blahoželáme!

Všetci súťažiaci postupujú do krajského kola SOČ, kde nás budú reprezentovať v jednotlivých súťažných odboroch.

Držíme palce v krajskom kole!

EssilorLuxottica Roadshow

Dňa 23.02.2024 sa žiaci III.OO/AV v sprievode Ing. Martina Brečka dipl.o. zúčastnili EssilorLuxottica Roadshow v košickom Kulturparku. Prednášku o možnosti riešenia progresívnej detskej myopie najnovšou okuliarovou šošovkou STELLEST viedol Roman Heinz. Žiaci sa zúčastnili prednášky o najnovších prístrojoch, používaných v očnej optike pod vedením Jozefa Sabola. Prínosom pre žiakov bola možnosť oboznámiť sa s najnovšími technológiami a prístrojmi.

Činnosť školského environmentálneho krúžku

V posledných desaťročiach zaznamenali ekológovia a ornitológovia enormný úbytok vtáčej populácie, čo môže mať fatálne následky pre naše životné prostredie. Žiaci našej školy sa preto rozhodli prispieť k ochrane vtáctva výrobou praktických prístreškov pre vtáčikov, ktoré sami vyzdobili a umiestnili nielen v areáli školy, ale aj v mnohých iných lokalitách Slovenska. Členovia školského environmentálneho krúžku sa o nich následne budú starať ako o symbol odhodlania našich žiakov chrániť a udržiavať rovnováhu ekosystémov Zeme.

Školský ples 2024

6.2.2024 sa uskutočnil školský ples v Spoločenskom pavilóne, ktorý zorganizoval Študentský parlament našej školy v spolupráci s koordinátorkami. Ples otvorili ladným krokom   tanečníci z formácie Banditi a naša žiačka Barbora s tanečným partnerom. Vo svojom vystúpení sa predstavili ukážkami viacerých  spoločenských tancov, ktorými prítomných  naladili na správnu spoločenskú atmosféru. Po tanečnom úvode sa  nám prihovorila pani riaditeľka a po prípitku sa začala nefalšovaná tanečná zábava. Počas večera svoje umenie predviedli aj tanečníčky hip-hop tanca, naše žiačky – Ivana a Isabell. Po chutnej večeri a občerstvení sa s tanečnými kolami striedal predaj tombolových lístkov. Výhry v tombole boli zaujímavé, pestré, chutné i praktické. Každý výherca sa potešil zaujímavému darčeku J. Tanečníci s tanečníčkami zaplnili parket, parketoví levi a levice nás prekvapili svojimi neopakovateľnými tanečnými kreáciami. Veríme, že sa všetci – žiaci i učitelia – výborne zabavili a do sýtosti vytancovali. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii tejto spoločenskej udalosti, ktorá spojila v zábave všetkých prítomných. Už teraz sa tešíme na budúci ročník, keďže tento ples sa stal pre našu školu tradičným podujatím.

Valentínska kvapka krvi

Milí žiaci!

Od 14.2. do  13.3.2024 prebieha v rámci celého Slovenska Valentínska kvapka krvi 2024.

Žiaci našej školy môžu v rámci tejto kampane darovať krv  na Národnej transfúznej stanici Trieda SNP 1 v Košiciach .

SLOGAN 29. KAMPANE : „BUĎME K SEBE LÁSKAVÍ, VEĎ SME +/- ROVNAKÍ“

Keďže darovanie krvi je možné len od veku 18 rokov, informácie o podmienkach darovania  boli cez Edupage odoslané žiakom tretích a štvrtých ročníkov ako aj žiakom pomaturitného kvalifikačného  štúdia  v odbore Zubný technik.

Každé dve sekundy niekto potrebuje krv !!!

Aj vaša krv môže pomôcť ľuďom, ktorí ju potrebujú!!!

Exkurzia – NTS a krvná banka

Žiaci 4. ročníka odboru zdravotnícky laborant sa dňa 08.02.2024 zúčastnili odbornej exkurzie na pracovisku Národnej transfúznej služby SR a krvnej banky v Košiciach. 

Na pracovisku NTS mali možnosť vidieť prácu zdravotníkov v Odberovom centre, ktoré sa venuje samotnému výberu darcov krvi a odberu celej krvi, trombocytov aj krvnej plazmy. 

V Spracovateľskom centre zase mohli vidieť ako prebieha spracovanie celej krvi a výroba jednotlivých druhov transfúznych liekov. 

Súčasne prechádzali aj laboratórnou časťou spracovateľského centra. Na záver exkurzie žiaci navštívili priestory krvnej banky, ktorej najdôležitejšou úlohou je predtransfúzne vyšetrenie darcu a príjemcu pred samotnou transfúziou krvi. 

Exkurzia – Body Worlds

Žiaci 4. ročníka z odboru zdravotnícky laborant navštívili dňa 18.1.2024 odbornú výstavu s názvom BODY WORLDS v Bratislave. Celou expozíciou ich sprevádzal študent 4. ročníka medicíny, čo bolo veľmi obohacujúce a motivujúce. Žiaci mali jedinečnú možnosť vidieť anatomickú stavbu skutočných tiel a orgánov, ich reakcie na bežné i chronické choroby, či choroby zo závislosti. Mohli si porovnať napríklad zdravé pľúca s pľúcami fajčiara alebo zdravý mozog s mozgom s Alzheimerovou chorobou, čo nenahradí asi žiaden obrázok v učebnici. Množstvo unikátnych exponátov umožnilo nahliadnuť do každej oblasti ľudského organizmu. 

Aj keď možno každý vnímal výstavu po svojom, bol tu rovnaký cieľ – získať nový pohľad a neopakovateľný zážitok.