Účelové cvičenie žiakov II. ročníka

Dňa 4.6. 2024 sa uskutočnilo  štvrté účelové cvičenie  pre žiakov 2. ročníka. Cieľom cvičenia bolo upevniť a rozšíriť vedomosti z učiva ochrana  života a zdravia. Obsah tvorili vhodne zostavené celky v nasledujúcich blokoch: zdravotnícka príprava, riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, pohyb a pobyt v prírode, požiarna ochrana. Zmena oproti plánu z dôvodu nepriaznivého počasia bola v mieste konania účelového cvičenia. Veľmi nepriaznivé počasie nám prekazilo prechádzku na Horný Bankov  a tak sme sa presunuli do budovy SZŠ na Moyzesovej ul.  Tam žiaci absolvovali praktický výcvik na stanovištiach v triedach a telocvični. V rámci požiarnej výchovy p. Štefan Nevelös – požiarny technik urobil pre žiakov zaujímavú prednášku s možnosťou vyskúšať si používanie hasiaceho prístroja.   Určené úlohy a ciele boli splnené.