Aktivita 1.1

Názov aktivity:

Inovácia obsahu a metód vzdelávania + ich implementácia – tradičná škola = moderná škola

Názov špecifického cieľa: Viac vedieť

Cieľ aktivity: Cieľom aktivity je vytvorenie/inovovanie učebných textov, učebných materiálov, metodických príručiek/postupov, inovovanie didaktických prostriedkov, vybavenia a zariadenia laboratórií, odborných učební praktického vyučovania a odborných učební školy spolu s inováciou obsahu vzdelávania v zmysle Školského vzdelávacieho programu vrátane implementácie do vyučovacieho procesu.

Termín realizácie aktivity: 02/2014 -07/2015

Čiastkové činnosti aktivity: