Základné informácie

Názov projektu: Viac vedieť + viac poznať = lepšie pomáhať

Kód ITMS projektu:26110130702
Kód Výzvy:OPV-2012/1.1/08-SORO
Operačný program:OP Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom:Európsky sociálny fond
Prioritná os:1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie:1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Trvanie projektu:02/2014 – 07/2015
Výška NFP:320 442,71 Eur
Hlavný riešiteľ:Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice

Strategický cieľ projektu

Skvalitniť prípravu žiakov medicínsko-technických odborov a zvýšiť ich konkurencieschopnosť vo vedomostnej spoločnosti krajín Európskej únie.

Špecifické ciele a aktivity

1. Viac vedieť

1. 1. Inovácia obsahu a metód vzdelávania + ich implementácia – tradičná škola = moderná škola

2. Viac poznať

2.1 Multi multa sciunt

Cieľové skupiny

Pedagogickí zamestnanci strednej školyŽiaci strednej školy
Veľkosť cieľovej skupiny: 49 pedagógovVeľkosť cieľovej skupiny: 578 žiakov
Pohlavie: 7 mužov, 42 žienPohlavie: 473 dievčat, 105 chlapcov
Veková štruktúra: 25 – 77Veková štruktúra: od 15 do 46 rokov

Užitočné odkazy:

Fond pracovného času
ASFEU – Operačný program Vzdelávanie
Ministerstvo školstva – Štrukturálne fondy EÚ