Týždeň globálneho vzdelávania

Je to náš svet, poďme konať spoločne!

Global Education Week je každoročná celosvetová iniciatíva na zvyšovanie povedomia, ktorá sa koná v treťom novembrovom týždni. Je to výzva na spoločné prehodnotenie nášho sveta, využívanie globálneho vzdelávania ako nástroja solidarity a zmien a prispievanie k udržateľnejšiemu a spravodlivejšiemu svetu.

V týždni od 14. 11. do 18. 11. 2022 boli na našej škole v rámci vyučovacích hodín začlenené do vyučovania rôzne témy, ktoré sa týkali globálneho vzdelávania. Cieľom bolo poskytnúť informácie, ktoré uľahčujú porozumenie sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete.

Týždeň globálneho vzdelávania odštartoval sériou interaktívnych prednášok pod vedením skúsených lektorov pána Petra Reu a Ivana Vanáka z neziskovej organizácie SEEDS, ktorí pred blížiacim sa 17. novembrom ponúkli našim žiakom vysoko aktuálne témy, zamerané na rozvoj kritického myslenia a ponúkli pohľad na historické udalosti nedávnej minulosti.

Na hodinách etickej výchovy sa žiaci prvého ročníka prostredníctvom príbehu afganského utečenca Faisala venovali aktuálnej téme migrácie. Aj druhá aktivita s názvom „Kto šil moje šaty?“ bola pre žiakov zaujímavá. Týkala sa globalizácie a medzinárodného obchodu, zvlášť ekonomických hodnôt a etiky. Bola rovnako aktuálna, keďže nakupovanie patrí k našim každodenným činnostiam. Žiaci sa dozvedeli o výrobe tovaru pre textilné spoločnosti v rozvojových krajinách. Móda má veľký negatívny vplyv na životné prostredie, pretože sa ročne do morí a oceánov uvoľní pol milióna ton mikrovlákien z oblečenia, čo zodpovedá viac ako 50 miliónom plastových fliaš. Na záver si žiaci dali záväzok pomôcť pri ochrane životného prostredia.

Na vyučovacích hodinách predmetu slovenský jazyk a literatúra žiaci 1. ročníka prostredníctvom témy „Čo dostávame a čo dávame“ analyzovali vplyv správania človeka na prírodné zdroje. Hľadali spolu spôsoby šetrenia a recyklácie týchto zdrojov a hodnotili svoj prínos v tejto oblasti. Druháci mohli zažiť aktivity na tému „Nesúď knihu podľa obalu“. Žiaci pracovali v skupinách, boli aktívni, navzájom si pomáhali a počúvali sa, keďže príbeh bol na pokračovanie. Striedali sa rôzne formy a metódy práce. V treťom ročníku rezonovala téma „Vzdelanie nad zlato“. Žiaci sa zaoberali touto témou aj preto, lebo vzdelávanie je brané v našich končinách ako samozrejmosť. Uvedomili si, že nie všade na svete majú mladí ľudia také šťastie. Navrhli oblasti zlepšenia a zmeny. Štvrtáci si v rámci opakovania na maturitu zopakovali tému „Ako pomôcť Ťapákovcom“. Počas práce v skupinách si pripravili krátke scénky a zahrali sochy, ako by sa mohla zlepšiť situácia u Ťapákovcov. Hodina bola živá, plná pohybu.

V predmete matematika zase zaujala žiakov aktivita „Kto ohrieva klímu?“, ktorá bola zameraná na globálnu environmentálnu tému skleníkových plynov a na ich vplyv na zmenu klímy prostredníctvom konkrétnych dát. V motivačnom videu z dielne NASA sa mohli presvedčiť, ako oxid uhličitý putuje atmosférou a ako sa mení jeho množstvo v priebehu roka. Prostredníctvom údajov v pracovných listoch žiaci v skupinách riešili príklady zamerané na tvorbu gigaton skleníkových plynov, ktoré pochádzajú z rôznych odvetví ľudskej činnosti. Na záver spoločne diskutovali o tom, ako môžu upraviť svoj životný štýl a znížiť uhlíkovú stopu. Úlohy korešpondovali s učivom percentá, promile, kruhový diagram, stĺpcový graf, relatívny počet.

Globálne témy boli začlenené aj do hodín anglického jazyka. Cieľom hodiny s témou „Simple Charity Ideas“ bolo zadefinovať pojem chudoby vo svete a navrhnúť jednoduché riešenia – projekty na pomoc chudobným, na zmiernenie chudoby. Žiaci ukázali, že vedia byť tvoriví, navrhli a prezentovali zaujímavé projekty na pomoc.

Detská práca bola ďalšou témou na hodinách anglického jazyka. Aj dnes sú na mnohých miestach sveta milióny detí, ktoré sú nútené pracovať – na poliach, v obchodoch, baniach, na stavbách či pomáhať v iných rodinách.

Jednotlivé skupiny žiakov tieto smutné príbehy predstavili ostatným spolužiakom. Bolo vidieť, že téma aj ťažké osudy detí žiakov zasiahli. Niektorí boli pri prezentovaní dojatí, všetci vážni. Bola to naozaj náročná téma.

Cieľom celého týždňa GEW bolo zvyšovanie povedomia o globálnych témach, rozvoj kritického myslenia, poskytnúť priestor na zmenu postojov jednotlivca a posilnenie uvedomenia si vlastnej úlohy vo svete. Námety na uvedené aktivity učitelia čerpali z materiálov, ktoré vznikli v rámci projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach.