Interaktívne prednášky s lektormi zo SEEDS

Po online prednáškach sme sa konečne stretli so zástupcami neziskovej organizácie SEEDS v rámci projektu Vedieť viac naživo.

14.11.2022 sa rozbehol na Strednej zdravotníckej škole na Moyzesovej ulici v Košiciach maratón interaktívnych prednášok. Prednášky viedli skúsení lektori pán Peter Rea a Ivan Vanák z neziskovej organizácie SEEDS, ktorí pred blížiacim sa 17. novembrom ponúkli našim žiakom vysoko aktuálne témy, zamerané na rozvoj kritického myslenia a ponúkli pohľad na historické udalosti nedávnej minulosti.

O čom sa teda na hodinách diskutovalo?

Žiaci študijných odborov asistent výživy, očný optik a zdravotnícky laborant mali možnosť cestovať časom s lektorom Petrom Reom prostredníctvom  prednášky s názvom  ,,Cestujeme v čase do roku 1989”. Rozprávanie bolo poučné a pútavé o časti našich rozsiahlych dejín. Páčil sa mi apel na dôležitosť histórie pre lepšie porozumenie a vysvetlenie súčasnosti a ich spojitosť. Vďaka príbehom, krátkym videám, ale aj predmetom z danej doby, ako napríklad ostnatý drôt zo železnej opony, ktoré nám  lektor priblížil a ukázal, bola prednáška zaujímavejšia a realistickejšia. Dozvedeli sme sa, že 17. november nie je len deň voľna, ale aj deň, keď sa začali písať nové dejiny našej krajiny a najmä preto by sme na to nemali zabúdať, ale neustále si to pripomínať. (N. Čurpeková, III.ZL)

Prvákov študijného odboru zdravotnícky laborant zaujal Ivan Vanák témou „Riziká sociálnych sietí”. Na začiatku sme sa porozprávali o pozitívach a negatívach sociálnych sietí a ich vplyve na človeka. Práve negatíva boli nosnou časťou prednášky a oboznámili sme sa s tým, čo sa nám na sociálnych sieťach môže stať, prečo a na aké veci a informácie by sme si mali dávať pozor. Potvrdením týchto slov boli reálne príbehy, ktoré sme videli vo forme videí a mnohé z nich sa skončili tragicky.

V závere prednášky si každý z nás vyskúšal minútovú aktivitu, ktorá nám mala ukázať, že by sme nemali tráviť väčšinu nášho voľného času s mobilom, ale skôr sa učiť niečo nové, športovať a socializovať sa. Bolo to veľmi zaujímavé. Zistili sme, koľko veľa vecí sa vieme za minútu naučiť. Prekvapením bola aj informácia, že nuda je pre človeka veľmi dôležitá, pretože ho núti začať niečo tvoriť.

Sme vďační, že sme mali šancu si to všetko vypočuť a dúfame, že takúto možnosť dostanú aj  ďalší žiaci našej školy. (Ľ. Kepštová, I.ZL)

Žiaci druhého a tretieho ročníka študijného odboru farmaceutický laborant absolvovali interaktívnu prednášku na tému „Ako správne debatovať alebo úvod do kritického myslenia“. Cieľom bolo naučiť nás, ako správne debatovať, že je dôležité vedieť počúvať názory ostatných a využívať kritické myslenie. Počas prezentácie sme pochopili, že pri výmene názorov by sme mali povedať svoj názor, vedieť ho vysvetliť a podložiť ho aj dôkazom. V debate je nutné dávať si pozor na slová, ktoré vyslovíme, pretože jazyk, aj keď nemá kosti, môže zlomiť srdce.

 Na základe tejto informácie sme si vyskúšali aj aktivitu – hru na roly s otvoreným koncom, pri zohľadnení všetkých argumentov, ktoré boli v prezentácii už spomínané. Zistili sme, že to nie je vôbec jednoduché a na správnu debatu sa musíme dobre pripraviť. Zapájanie emócií, kriku, skákania do reči, nepočúvanie druhej strany a vnucovanie svojej pravdy tomu druhému nie je správne. Na dnešnom podujatí sme sa naučili, že cieľom debaty nie je poraziť, ale pochopiť toho druhého, a to vďaka tvrdeniam, vysvetleniam a dôkazom, ktoré spolu vytvárajú argument.  (D. Ďuricová, A. Komloš, II. FL)

Bol to deň plný zážitkov, z ktorého si určite každý zo žiakov odniesol niečo pozitívne. Ku každej prezentácii sa žiaci vrátili ešte vyplnením spätnej väzby prostredníctvom formulára na internete alebo QR kódom. Aj takým spôsobom ich autori projektu Vedieť viac motivujú vyjadrovať svoj názor. Spätnú väzbu spracovávajú nielen pre vlastnú potrebu, ale posielajú jej závery na školy učiteľom, aby mohli so žiakmi s témami ďalej pracovať.

Ďakujeme lektorom zo SEEDS, n.o. za sprostredkovanie zaujímavých informácií, zážitkov a za rozšírenie nášho poznania v rôznych smeroch spoločenského života. Projekt Vedieť viac by mal v tomto školskom roku už končiť, ale my pevne veríme, že opak je pravdou a budeme môcť našim žiakom ponúknuť ďalšie zaujímavé témy, či už prezenčne, alebo aj online. Aj keď naživo, ako sme si to teraz mohli vyskúšať, je to oveľa lepšie.

Informácia o týchto aktivitách bola v širšom rozsahu zverejnená aj na https://skolske.sk/clanok/59787/17november-nema-byt-pre-studentov-len-dnom-volna

DILATECH 2022

Dni laboratórnych technológií7. 11.  – 11. 11. 2022

Zapojenosť študijných odborov:

študijný odbor asistent výživy

  • Meranie na bioimpedačnom analyzátore ľudského tela – analýza výsledkov (PaedDr. Mária Vasiliková)
  • Výživová hodnota potravín – Ako správne čítať informácie na obaloch potravín (PaedDr. Jana Hribová)

študijný odbor farmaceutický laborant

Mgr. Gajdošová, Mgr. Dziurová, PharmDr. Schönová

  • Svet pod mikroskopom
  • Zahraj sa na lekárnika (príprava roztokov, mastí, čapíkov vo farmaceutickom laboratóriu)

študijný odbor očný optik

Ing. Martin Brečko, Ing. Antónia Jakubíková

  • Pascal – 3D zážitkové meranie zraku
  • Testovanie zraku prístrojom VISIOTEST

študijný odbor zdravotnícky laborant

RNDr. Viktória Stupáková, PhD., Mgr. Lucia Slivkárová, Mgr. Jaroslava Borovská

  • Katióny vo farbách
  • Kyslosť a zásaditosť roztokov. Základné laboratórne metódy

študijný odbor zubný asistent

  • Príprava alginatového a silikonového odtlačku (Mgr. Mária Šoltésová)

študijný odbor zubný technik

  • Zhotovovanie zubných protéz (Mgr. Alena Kužmová)

Zúčastnené školy:

ZŠ  Užhorodská 39, Košice

ZŠ Park Angelinum 8, Košice

ZŠ Moldava nad Bodvou

ZŠ Kežmarska 28, Košice

ZŠ Bernolákova 16, Košice

ZŠ Nám. L. Novomeského 2 Košice

ZŠ Dneperská 1, Košice

ZŠ Družstevná pri Hornáde

ZŠ Gemerská 2, Košice

EGJAK

SZŠ DIDACTICUS

Celkovo sa aktivít zúčastnilo 405 žiakov, ktorí absolvovali aktivity v rozsahu aspoň jednej vyučovacej hodiny.

Fotogaléria: https://moyzeska.sk/index.php/dni-laboratornych-technologii-dilatech-2022/

Deň zdravia a výživy v obci Matysová

Dňa 16.10. 2022 sme sa my, študentky IV. ročníka študijného odboru asistent výživy, na podnet  starostu obce Matysová v okrese Stará Ľubovňa – JUDr. Pavla Pastirčáka  zúčastnili  stretnutia so seniormi tejto obce. Stretnutie sa konalo v rámci Mesiaca úcty k starším.  Zároveň 16. október je aj Dňom výživy, a preto sme aj my prispeli prednáškou s názvom Zdravá výživa v staršom veku.  Stretnutia sa zúčastnilo  23 dôchodcov. Daná téma ich zaujala a ocenili sme aj ich otázky, na ktoré sme s radosťou odpovedali. V závere sme v osobných stretnutiach poskytovali cenné rady týkajúce sa nielen zdravej ale aj liečebnej výživy. Mnohým z nich sme odovzdali aj informačné letáky s odporúčaním pri rôznych ochoreniach.

Súčasťou nedeľného stretnutia bola aj prezentácia prvej pomoci záchranármi z terénu, či šéfkuchárova príprava a ochutnávka zdravých dobrôt.  Túto akciu obce sme my ako študentky vnímali veľmi pozitívne, nakoľko veľmi príjemnou formou títo seniori mali možnosť získať viacero cenných informácií nielen pre zdravie aj pre každodenný život.

                                                                                                                                Diana Zvirinská, Antónia Torbíková

                                                                                                   žiačky IV. AV

Diétne stravovanie

Výživa a súčasné požiadavky  na jej poskytovanie v predškolských a školských zariadeniach kladie vyššie nároky nielen na prípravu fyziologickej výživy, ale aj liečebnej výživy, čo súvisí s výskytom mnohých ochorení už v rannom detstve. Stúpa percento detí nielen s ochoreniami tráviaceho systému, celiakiou či diabetom v detskom veku, no  pribúda aj detí s rôznymi intoleranciami potravín.

        Aj z uvedeného dôvodu sa učiteľky študijného odboru asistent výživy už niekoľko rokov podieľajú na spolupráci s odborom školstva nielen na úrovni mesta Košice v zastúpení p. Bereksaziovou,  ale aj v jeho okolí v zastúpení MVDr. Ľ. Krajničákovou –  metodičky pre ŠJ a ostatné školské zariadenia. Táto  spolupráca bola na zameraná hlavne na doškoľovanie vedúcich pracovníkov školských jedální. Stretnutia  prebiehali na základe potrieb z praxe na rôzne aktuálne témy: Prepočet obedového menu detského diabetika na sacharidové jednotky, Akrylamid v potravinách, Spotrebný kôš a vyvážený JL pre dieťa v predškolskom a školskom veku a pod.

Veľkým prínosom je tiež, že žiačky III. ročníka študijného odboru AV našej školy majú možnosť každoročne vykonávať súvislú odbornú prax v ŠJ predškolských a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice a tak získavať požadované odborné zručnosti aj v tomto odvetví s možnosťou ich uplatnenia na pozíciách vedúcich ŠJ.

        Na základe týchto pozitívnych skúseností  som sa aj minulom školskom roku v mesiacoch  máj – jún aktívne podieľala  oslovením  Mgr.  Mikuláša Prokopa,  zástupcu  odboru predprimárneho vzdelávania a základných škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, na  aktualizácii a príprave materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie.  Išlo o aktualizáciu  diétnych noriem pre šetriacu, diabetickú a bezlepkovú diétu, ktoré sú používané v praxi v  predškolských a školských zariadeniach.  Tieto aktualizované normy by po schválení  mali vstúpiť do platnosti od septembra 2023.

    Verím, že podobná spolupráca na takejto odbornej úrovni prispeje  nielen ku skvalitneniu stravovania našich detí, ale aj rozvoju profesijných kompetencií našich absolventov a ich uplatneniu na trhu práce.

                                                                                                                     PaedDr. M. Vasilíková

                                                                                                                         garant odboru AV