Diplomovaný optometrista

V nasledujúcom šk. roku 2021/2022 otvárame študijný odbor DIPLOMOVANÝ OPTOMETRISTA.

Prvý termín prijímacích skúšok sa uskutoční dňa 24. 6. 2021 (štvrtok).

Druhý termín sa uskutoční len v prípade nenaplnenia triedy v 1. termíne.

Prihlášky na štúdium sa zasielajú do 31. mája 2021.

Kritéria pre prijatie uchádzačov do I. ročníka si môžete pozrieť tu:

Informácie o nastúpení/nenastúpení na štúdium a možnosti odvolania voči neprijatiu na štúdium

Ak je uchádzač v zozname prijatých, zákonný zástupca uchádzača doručí našej škole potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium do 25. mája 2021!

Ak prijatý uchádzač nepotvrdí záujem o štúdium, vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorý je ďalší v poradí. Dôležitým predpokladom takého kroku je fakt, že zákonný zástupca podá na riaditeľstvo školy do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium.

Riaditeľka strednej školy v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka, rezervuje miesto pre uchádzačov, ktorí sa zo závažných dôvodov (karanténa, iné dôvody) nemohli zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch (školský zákon § 66 bod 9).