Aktualizované informácie a usmernenia v súvislosti s pandémiou Covid-19

Vážení rodičia, milí žiaci,
v prílohách nájdete aktualizované informácie a usmernenia v súvislosti s pandémiou Covid-19.

Poznámka: Žiaci 1.ročníkov (I.AV/OO, I.FL, I.ZuA, I.ZL, I.ZT, I.DRA) dostanú úvodné inštrukcie na školskom dvore, následne sa v sprievode svojich triednych učiteľov presunú do tried podľa rozpisu. Žiaci ostatných tried sa dostavia priamo do učební podľa rozpisu.