IUVENTA KomPrax

Slovenský inštitút mládeže, ako organizácia priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR aj v školskom roku 2013/2014 ponúkla možnosť zapojiť sa do Národného projektu KomPrax – kompetencie pre prax, do ktorého sa zapojilo 18 študentov.

Vzdelávanie bolo zložené z troch víkendových školení, počas ktorých mali študenti vymyslieť, napísať, zrealizovať a vyhodnotiť svoj vlastný malý projekt, podporený finančným príspevkom vo výške 200 €. Po úspešnom absolvovaní celého vzdelávania a uzavretí vyúčtovania projektu študenti získali osvedčenie a boli tiež zaradení do on-line databázy úspešných absolventov .

Na uvedenom projekte IUVENTY škola intenzívne participovala poskytnutím priestorov na úvodné prezentácie regionálnej koordinátorky PhDr. Evy Farkašovskej, uvoľnením študentov na školenia, exkurzie,  priamu realizáciu projektov a propagáciu projektov.

Prehľad realizovaných projektov a ich tvorcov:

V rámci realizácie projektov sa študenti zároveň zúčastnili exkurzie dňa 5.2.2014 v spracovateľskej firme CALENDULA, a.s, Nová Ľubovňa , zameranej na nové laboratórne metódy, ktoré študenti prezentovali prostredníctvom svojich projektov.

Vzhľadom na množstvo a úspešnosť projektov, Stredná zdravotnícka škola prezentovala participáciu školy na Celoslovenskej konferencii učiteľov odborných predmetov stredných zdravotníckych škôl v dňoch 23. – 24. apríla 2014, ktorá sa uskutočnila v hoteli Tatra v Poprade. (ukážka prezentácie)Vzhľadom na to, že si študenti mali zabezpečiť svoj projektový tím, sa tak napokon do projektu zapojilo viac ako 60 študentov školy. Zároveň bola na škole vytvorená Projektová skupina KomPrax, vedená pod záštitou pedagogičky Mgr. Petry Bujňákovej.