Maturitné skúšky 2022/2023

TERMÍNY MATURITNEJ SKÚŠKY 2023

Riadny termín maturitnej skúšky

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky (EČ MS) a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS) sa v školskom roku 2022/2023 uskutoční:

  • 14. marca 2023 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
  • 15. marca 2023 (streda) – cudzí jazyk (ANJ, NEJ)

Pokyny a informácie pre maturantov k EČ a PFIČ MS 2023


V zmysle Prílohy č. 2, časť III. bod 5 vyhlášky č. 224/2022 Z. z. o strednej škole (ďalej len vyhláška č. 224/2022 Z. z.) je povinnosťou strednej školy zverejniť maturitné zadania pripravené príslušnou predmetovou maturitnou komisiou sedem dní pred termínom konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky v príslušnej škole.

V zmysle Prílohy č. 2, časť IV. bod 3 vyhlášky č. 224/2022 Z. z. je povinnosťou strednej školy zverejniť maturitné témy odbornej zložky maturitnej skúšky pripravené príslušnou predmetovou maturitnou komisiou sedem dní pred termínom konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky v príslušnej škole.

Uplatnenie predmetných ustanovení vyhlášky č. 224/2022 Z. z. v procese zverejnenia maturitných zadaní a maturitných tém určuje „Usmernenie k zverejňovaniu maturitných zadaní a maturitných tém“ a prílohy (vzory zverejnenia maturitných zadaní a maturitných tém).

https://www.minedu.sk/data/att/25718.pdf

https://www.minedu.sk/vzory-maturitneho-zadania-a-maturitnej-temy/

Zadania maturitných skúšok 2023:


Termíny internej časti MS, okrem PFIČ MS, určia jednotlivým stredným školám vo svojej pôsobnosti príslušné RÚŠS v čase od 22. mája 2023 do 9. júna 2023.

Náhradný termín maturitnej skúšky

Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v šk. roku 2022/2023: 3. apríla – 5. apríla 2023. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety stanoví Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) na základe počtu prihlásených žiakov.

Opravný termín maturitnej skúšky

Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční: 5. septembra – 8. septembra 2023


ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY

EČ MS – externá časť MS = test z predmetov:

  • Slovenský jazyk a literatúra – SJL
  • Cudzí jazyk – ANJ, NEJ – úroveň B1 alebo B2

PFIČ MS – písomná forma internej časti MS = slohová práca z predmetov:

  • Slovenský jazyk a literatúra – centrálne zadané súbory štyroch tém (žiak si jednu z nich vyberá)
  • Cudzí jazyk – centrálne jedna téma

ÚFIČ MS – ústna forma internej časti MS = ústna odpoveď, ktorú tvorí:

  • Slovenský jazyk a literatúra
  • Cudzí jazyk (ANJ, NEJ) na úrovni B1 alebo B2
  • Teoretická časť odbornej zložky
  • Praktická časť odbornej zložky

Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z Cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturanta z príslušného predmetu, ktoré je možné nájsť na stránke Štátneho pedagogického ústavu: TU (https://www.statpedu.sk/sk/maturitne-skusky/)

Špecifikácie testov a názvy tém slohových prác z minulých rokov je možné nájsť na stránke NÚCEM: TU (https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita)


Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS:

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % alebo v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %, alebo

b) je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % a súčasne v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.


Informácie o opravnej skúške EČ MS, PFIČ MS a ÚFIČ MS

Ak žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie MS uvedené v § 15, odsek 7 a 8 vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov v predmetoch, ktoré majú okrem ÚFIČ MS aj EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, platia nasledujúce informácie:

1. ÚFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, na ktoré sa žiak prihlásil, môže žiak vykonať v RT MS bez ohľadu na výsledky EČ alebo PFIČ MS z týchto predmetov.

2. Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal MS z niektorých, najviac však z dvoch predmetov, môže mu ŠMK povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti a formy skúšky z týchto predmetov (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2).

3. Žiak, ktorý nevykonal úspešne MS z predmetu, požiada ŠMK o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť alebo formu MS chce opravovať (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2). Môže požiadať o opravnú skúšku iba tej časti alebo formy, v ktorej bol neúspešný.

4. Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ MS je september alebo február nasledujúceho školského roka. Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka alebo v riadnom termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 5 a § 88, odsek 4), pričom nasledujúcim školským rokom sa rozumie školský rok nasledujúci po školskom roku, v ktorom žiak konal MS v riadnom termíne (napr. žiak, ktorý neúspešne vykonal MS v riadnom termíne roku 2022, môže vykonať opravnú skúšku v septembri 202 alebo v marci 2023).

5. Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak chce opravnú skúšku konať v septembri nasledujúceho školského roka alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak chce opravnú skúšku konať v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 7). Tomuto prihláseniu predchádza žiadosť o opravnú skúšku v zmysle bodu 3.

6. O opravný termín EČ MS a PFIČ MS môže požiadať iba žiak, ktorý má ukončenú celú maturitnú skúšku, absolvoval všetky vybrané maturitné predmety a všetky časti maturitnej skúšky týchto maturitných predmetov a nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky.

Upozornenie! O opravný termín EČ MS a PFIČ MS teda nemôže požiadať žiak, ktorý napr. neukončil úspešne posledný ročník štúdia, v auguste koná opravné skúšky na ukončenie štúdia a v septembri nasledujúceho školského roka chce konať náhradný termín ÚFIČ MS a zároveň v septembri by chcel konať aj opravný termín EČ MS a/alebo PFIČ MS. V septembri sa koná iba opravný termín EČ a PFIČ MS, nemôže sa konať náhradný termín EČ a PFIČ MS.

MS – maturitná skúška

EČ – externá časť

PFIČ – písomná forma internej časti

ÚFIČ – ústna forma internej časti

Viac informácií a podrobné špecifikácie testov EČ MS, tém a zadaní PFIČ MS sú priebežne zverejňované na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita