Profil verejného obstarávateľa

Názov organizácie: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice

Sídlo: Moyzesova 17, 040 01 Košice

IČO: 00606766

DIČ: 2020777891

IBAN: SK73 8180 0000 0070 0018 8746

SWIFT: SPSRSKBA

Štatutárny zástupca: Mgr. Eva Göblová – riaditeľka školy

Telefón: +421 55 62 211 89

Web: www.moyzeska.sk

Profil verejného obstarávateľa na ÚVO: Profil

Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o VO).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočňovanie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným Zákonom o VO.

Verejné obstarávanie realizuje podľa harmonogramu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa osobitných požiadaviek.

V opodstatnených prípadoch zabezpečujú verejné obstarávanie poverené odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie v spolupráci so zamestnancami Strednej zdravotníckej školy, Moyzesova 17, Košice

Proces verejného obstarávania je podrobnejšie upravený internou smernicou o postupe pri verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ – Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice je povinný podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákazky v zmysle citovaného zákona zverejňovať v Profile verejného obstarávateľa, ktorý sa nachádza na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie: Súhrnné štvrťročné správy sú zverejnené na stránke ÚVO.