Prijímacie skúšky na šk. rok 2021/2022

Kritériá na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 budú zverejnené do 26. februára 2021.

Termín na doručenie prihlášky zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy je do 8. apríla 2021.

Upozornenie: K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka! Vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka je uvedený v prílohe č. 1.


Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia:

  • v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4.mája 2021,
  • v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11.mája 2021.

Termín na rozhodnutie o prijatí, alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na našej webovej stránke je do 20. mája 2021.

Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v prílohe č. 2.

Upozornenie: Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole, nie dátum odoslania potvrdenia!


Príloha č. 1: Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka

Príloha č. 2: Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium

Príloha č. 3: Rozhodnutie ministra školstva z dňa 26.1.2021

Príloha č. 4: Rozhodnutie ministra školstva z dňa 4.1.2021


Výsledky prijímacích skúšok si môžete pozrieť tu: Výsledky prijímacích skúšok