Okruhy tém – diplomovaný rádiologický asistent

Biológia

Podľa: Štátneho vzdelávacieho programu Biológia (Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda) ISCED 3

II. ročník: Základné znaky, vlastnosti a prejavy živých sústav

  1. Stavba a organizácia tela živých organizmov (bunka).
  2. Životné prejavy organizmov (metabolické procesy – premena látok a energie v bunke).
  3. Rozmnožovanie, rast a vývin – ontogenéza (rozmnožovanie, delenie buniek).

III. ročník: Biológia človeka a ochrana zdravia

  1. Orgánové sústavy človeka (tvar, opora a povrch tela, sústavy látkovej výmeny, riadiace sústavy a regulačné mechanizmy, reprodukcia a vývin).
  2. Zdravý životný štýl (základné predpoklady zdravia, reprodukčné zdravie, civilizačné choroby).
  3. Základy poskytovania prvej pomoci.

Odporúčaná literatúra: Biológia pre gymnáziá, Katarína Ušáková a kol.
UŠÁKOVÁ K., Biológia pre gymnázia 6, 1. vydanie Bratislava EXPOL pedagogika, 2005, 104 strán, ISBN 80-89003-81-8,
IŠŇOVSKÁ, J. – UŠÁKOVÁ, K. – GÁLOVÁ, E. a spol.: Biológia pre 2. Ročník gymnázia a 6. Ročník gymnázia s osemročným štúdiom. 1. Vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. 2012. 174. ISBN 978-80-10-02286-1